โลโก้เว็บไซต์ คลังความรู้ชุมชน : ทรัพยากรสารสนเทศงานบริการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี ส่งเสริมงานบริการวิชาการ | คลังความรู้ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คลังความรู้ชุมชน : ทรัพยากรสารสนเทศงานบริการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี ส่งเสริมงานบริการวิชาการ


 

 

Go to top 11

 

หลักสูตรการอบรม มทร.ล้านนา 

 

#

 

หลักสูตรระยะสั้นเพื่อการสร้างความรู้ สร้างอาชีพ

 

 

หลักสูตรฝึกอบรมภายใต้โครงการผลักดันการนำผลงานทางวิชาการสู่การไปใช้ประโยชน์ ประจำปี 2562 มทร.ล้านนา

 

 

#

 

 

#

 

 

#

 

 

Go to top 1

 

หนังสือองค์ความรู้ มทร.ล้านนา KBS 

 

การออกแบบจากต้นน้ำหลวง@เมืองกุงเชียงใหม่

 

Found...Mae Chaem ถอดรหัสทุนทางวัฒนธรรมเมืองแม่แจ่ม

 

 

เตาพลังงานแสงอาทิตย์ระบบไฮบริด แบบเคลื่อนที่ได้

 

 

น้อยหน่าเครือ พืชอนุรักษ์บนพื้นที่สูง

 

 

#

 

 

#

 

ปลาพื้นถิ่นต้นน้ำ กับการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์

 

มันพื้นบ้าน ภูมิปัญญาพืชอาหารภาคเหนือ

 

 

ฟักทองประกายดาวล้านนา

 

 

KBS No.33 การใช้ประโยชน์ปุ๋ยหมักยาสูบเป็นธาตุอาหารหลักและสารชีวภัณฑ์ป้องกันศัตรูพืช

 

 

KBS No.32 เครื่องล้างผักโดยใช้เทคโนโลยีฟองขนาดจิ๋ว

 

 

KBS No.31 เครื่องสําอางจากน้ำนมควาย

 

องค์ความรู้ในการพัฒนาอาชีพ การขึ้นรูปด้วยการหล่อแบบเซรามิก (2564)

 

การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบ NFT (2564)

 

 

การผลิตกระเบื้องหลังคาโบราณทำมือด้วยซีเมนต์

 

 

องค์ความรู้ในการพัฒนาอาชีพ การผลิตน้ำดื่ม

 

 

องค์ความรู้ในการพัฒนาอาชีพ การออกแบบการผลิตต้นแบบเซรามิก

 

 

องค์ความรู้ในการพัฒนาอาชีพ การขึ้นรูปด้วยการอัดแรงดันสูง (Ram Press)

 

 

 

 

การเพาะขยายพันธุ์ปลาเลียหิน

 

แนวทางการจัดการดินและธาตุอาหาร พืชตระกูลส้มบนพื้นที่สูง

 

 

เทคโนโลยีการเปลี่ยนของเสียอินทรีย์เป็นก๊าซชีวภาพ

 

 

การจัดรถกระทง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2562

 

 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ STEM Education ในศตวรรษที่ 21

 

 

มะกิ้ง ไม้เถามากประโยชน์จากยอดดอย

 

 

มะเกี๋ยง ผลไม้มากประโยชน์

 

การจัดการความรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำในการผลิตข้าวเพื่อรับมือกับภัยแล้ง

 

 

หัวบุก พืชอาหารเพื่อสุขภาพ

 

 

การจัดการตลาดสำหรับการค้าออนไลน์ (Digital Marketing)

 

 

นักจัดการขยะชุมชน

 

 

การค้าออนไลน์ (E-Commerce) สำหรับชุมชน

 

 

เทคโนโลยีสารสนเทศกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 

การจัดทำรถกระทง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

 

การออกแบบลวดลายสู่การสร้างสรรค์เชิงพาณิชย์

 

 

การขยายพันธุ์พืชด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

 

 

กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด

 

 

หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารขั้นต้นสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน (Primary GMP)

 

 

ผักเชียงดา ราชินีผักล้านนา

 

การจัดการทรัพยากรชุมชนเพื่อการจัดการท่องเที่ยว

 

 

กระดาษเปลือกข้าวโพดทำมือ การสร้างบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

 

 

การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน ต้นทุนต่ำ

 

 

การปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์

 

 

คู่มือการจัดการสวนลำไย การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตลำไยคุณภาพดีต้นทุนต่ำ

 

 

 

 

 

 

Go to top2

 

วารสารวิชาการรับใช้สังคม JSES  

 

 

คู่มือการเตรียมความพร้อมเพื่อตีพิมพ์วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. 2565

 

คู่มือการเตรียมบทความเพื่อตีพิมพ์ วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา

 

 

jses 07-01

 

 

#

 

 

#

 

 

#

 

 

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2565)

 

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2565)

 

 

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2564

 

 

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2564)

 

 

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2563)

 

 

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2563)

 

 

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562)

 

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2562)

 

 

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)

 

 

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2561)

 

 

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2559)

 

 

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2559)

 

 

 

Go to top3

 

วารสารแก้วปัญญา

#

 

วารสารแก้วปัญญา ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2564)

 

 

วารสารแก้วปัญญา ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (ม.ค.– เม.ย. 64)

 

 

วารสารแก้วปัญญา ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2563)

 

 

วารสารแก้วปัญญา ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2562)

 

 

#

 

วารสารแก้วปัญญา ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2562)

 

วารสารแก้วปัญญา ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2562)

 

 

วารสารแก้วปัญญา ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2561)

 

 

วารสารแก้วปัญญา ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2561)

 

 

วารสารแก้วปัญญา ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2561)

 

 

วารสารแก้วปัญญา ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2560)

 

 

วารสารแก้วปัญญา ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2559)

 

วารสารแก้วปัญญา ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2559)

 

 

วารสารแก้วปัญญา ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มีนาคม 2558)

 

 

วารสารแก้วปัญญา ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (ตุลาคม - ธันวาคม 2557)

 

 

วารสารแก้วปัญญา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม - กันยายน 2557)

 

 

วารสารแก้วปัญญา ฉบับปฐมฤกษ์ (กรกฎาคม - กันยายน 2554)

 

 

 

Go to top4

 

คลินิกเทคโนโลยี  

 

การย้อมสีธรรมชาติ

 

Go to top6

 

งานสนับสนุนโครงการหลวง มทร.ล้านนา 

 

เทคโนโลยีเครื่องจักรต้นแบบเครื่องคัดเสาวรส

 

คู่มือการตรวจสอบคุณภาพชาอู่หลงของมูลนิธิโครงการหลวง

 

 

คู่มือกลไกการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนบนพื้นที่สูง

 

 

#

 

 

#

 

 

#

 

คู่มือการผลิต อิฐบล็อกประสาน

 

ขั้นตอนการผลิต ชาอู่หลง

 

 

มาตรฐานการกำหนด พื้นที่ชุมชนคาร์บอนต่ำ

 

 

คู่มือการเรียนรู้ การสร้างโรงเรือนเหล็ก

 

 

กระบวนการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรู้ผลผลิตทางการเกษตร

 

 

เทคนิคการตรวจติดตามเพื่อควบคุมและวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้า

 

 

Go to top7

 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

 

คู่มือการป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยไม่ใช้สารเคมี สนองงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ

 

มะเขือเทศรับประทานผลสดพันธุ์เบอร์ ๔

 

 

มะเขือเทศพื้นเมือง เบอร์ ๓ : มะเขือเทศพื้นเมือง เบอร์ ๓ พันธุ์คัดเลือกใหม่ พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

 

ฟักทองพื้นเมืองผลเล็ก เบอร์ ๑ : ฟักทองพื้นเมืองผลเล็ก เบอร์ ๑ พันธุ์คัดเลือกใหม่

 

 

แตงกวาผลยาว เบอร์ ๒: แตงกวาผลยาว เบอร์ ๒ พันธุ์คัดเลือกใหม่พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

 

บวบเหลี่ยม: บวบเหลี่ยมพันธุ์คัดเลือกใหม่ พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

 

ถั่วฝักยาว: ถั่วฝักยาวพันธุ์คัดเลือกใหม่ พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

แตงกวา: แตงกวาพันธุ์คัดเลือกใหม่ พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

 

มะเขือเทศ: มะเขือเทศพื้นเมืองพันธุ์คัดเลือกใหม่ พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

 

ข้าวโพดหวานฝักเล็ก (เทียนหวาน) พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

 

 

Go to top8

 

ถอดบทเรียนบริการวิชาการ 

 

คลังความรู้ชุมชน เปิดกรุองค์ความรู้ มทร.ล้านนา สู่การใช้ประโยชน์ - 2556

 

องค์ความรู้สู่ภาคประชาชนและอุตสาหกรรม - 2560

 

 

ความรู้ดีๆ มีไว้ทากิน: 9 องค์ความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล - 2558

 

 

60 ชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านชุมชนแบบมีส่วนร่วม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ - 2558

 

ความรู้วิชาการสู่รูปธรรมของการบริการชุมชน ประสบการณ์จากพื้นที่ ชุดบริการวิชาการ ภายใต้โครงการยระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน/ชุมชนแบบมีส่วนร่วม

 

 

ชุมชนเดินทาง โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน/ชุมชนแบบมีส่วนร่วม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา - 2557

 

 

ร่วมคิด ร่วมทำ นำความสุข สู่ชุมชน สร้างคน สร้างความรู้ สร้างชุมชน - 2556

 

 

องค์ความรู้สู่ภาคประชาชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา - 2556

 

 

ความรู้ดีๆ มีไว้ทากิน: 10 องค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่การประกอบอาชีพของภาคประชาชน - 2555

 

 

Go to top10

 

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา