โลโก้เว็บไซต์ วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2565) | คลังความรู้ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2565)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 23 มกราคม 2566 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 7224 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2565) นำเสนอจำนวน 8 บทความ ดังนี้

 

 1. การบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าขนาดเล็กแบบไม่เชื่อมต่อระบบจำหน่ายสำหรับชุมชนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน
  โดย สามารถ ยะเชียงคำ วรจักร์ เมืองใจ โกศล โอฬารไพโรจน์ มนตรี เงาเดช ณรงค์ นันทกุศล ณัฐวัฒน์ พัลวัล และพิเชษฐ ทานิล
   
 2. การพัฒนาเครื่องคัดแยกก้อนชาอู่หลงด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับชุมชน
  โดย เมธัส ภัททิยธนี ทวีศักดิ์ มหาวรรณ์ วธัญญู วรรณพรหม บัณฑิตา บัวมาสูง และธวัชชัย อุ่นใจจม 
   
 3. การพัฒนากระบวนการผลิตขนมจีนน้ำปูชาร์โคลอบแห้ง
  โดย กุสุมา ทินกร ณ อยุธยา นันทินา ดำรงวัฒนกุล ปิญชาน์ ต่อกิตติกุล และอัญธิชา รุ่งแสง 
   
 4. การพัฒนาแนวทางการผลิตน้ำพริกลาบของชุมชน ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง เข้าสู่มาตรฐานการผลิตอาหารและยา 
  โดย จีราภรณ์ พงศ์พันธุ์พัฒนะ ทิพยาภรณ์ ปัตถา ออมทอง พัฒนพงษ์ และแดน กุลรูป 
   
 5. แนวทางการพัฒนาอาชีพกลุ่มผู้สูงอายุ ชุมชนบ้านเกาะตาเถียร ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก
  โดย สิรินพร เกียงเกษร
   
 6. การส่งเสริมการตลาดและการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ลวดลายดั้งเดิม กรณีศึกษาชมรมผู้สูงอายุบ้านกิ่วแลป่าเป้า อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
  โดย อรนุช คำแปน และ รักษ์คณา กวาวสิบสาม
   
 7. การยกระดับเกษตรกรด้วยระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของชุมชน ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
  โดย ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล นิรินธนา บุษปฤกษ์ ภัทรภร พุฒพันธ์ ปิยะพงษ์ ยงเพชร และเทอดเกียรติ แก้วพวง
   
 8. การพัฒนาการตลาดออนไลน์สินค้าสมุนไพรแปรรูปประเภทน้ำมันนวดสปา กลุ่มวิสากิจชุมชนเครื่องหอมเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วด้วยกระบวนการแบบมีส่วนร่วม
  โดย พรรณี พิมพ์โพธิ์ เทอดเกียรติ แก้วพวง และปิยะพงษ์ ยงเพชร

 

 

สามารถอ่าน แบบออนไลน์ได้ที่ URL ต่อไปนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่ 

อ่านบน Ookbee App คลิกที่นี่

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ปีที่ 4 ฉบับที่ 2

เปิดอ่านบน thaijo

 


วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ISSN 2586-8268 (Print)
ISSN 2651-0723 (e-Journal)

สื่อกลางเผยแพร่องค์ความรู้ด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ สำหรับพัฒนาชุมชนในรูปแบบวารสารที่มีข้อมูลการดำเนินกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่มีองค์ความรู้กับชุมชน 


 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา