โลโก้เว็บไซต์ วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2566) | คลังความรู้ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2566)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 24 กรกฎาคม 2566 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 5515 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2566) นำเสนอจำนวน 8 บทความ ดังนี้

 

 1. แนวทางการพัฒนาคุณค่างานหัตถกรรมสู่มูลค่างานหัตถศิลป์ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และนวัตกรรมบนฐานชุมชน
  โดย กานต์สินี วงศ์เรือน วรสิทธิ์ ตันตินิพันธ์กุล และบวรศักดิ์ เพชรานนท์

   
 2. แนวทางการปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะเมืองแพร่โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม กรณีศึกษา ห้องน้ำสาธารณะ วัดพระธาตุช่อแฮ จังหวัดแพร่
  โดย พันธ์ศักดิ์ ภักดี ปนวัฒน์ สุธิกุญชร และพิชญาภา ธัมมิกะกุล

   
 3. ต้นทุนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ของกลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยชุมชนบ้านสันกางปลา ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
  โดย อดิศักดิ์ ฝนห่าแก้ว และสุรัตน์ ยาสิทธิ์

   
 4. การประเมินผลลัพธ์และผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนสำหรับงานบริการวิชาการแก่ชุมชน : กรณีศึกษาการสร้างองค์ความรู้และยกระดับทักษะอาชีพด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุนแก่กลุ่มเครือข่ายบ้านมั่นคงชนบท อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
  โดย ทอดเกียรติ แก้วพวง ปิยะพงษ์ ยงเพชร พรรณี พิมพ์โพธิ์ จารุนันท์ ไชยนาม ฉัตรชัย เสนขวัญแก้ว วุฒิวัฒน์ อนันต์พุฒิเมธ และดรัสวิน วงศ์ปรเมษฐ์

   
 5. การถ่ายทอดเทคโนโลยีเตาเผาถ่านแบบเคลื่อนย้ายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรในเขตจังหวัดเชียงรายเพื่อสร้างอาชีพการผลิตถ่านไม้และน้ำส้มควันไม้
  โดย ภักดี สิทธิฤทธิ์กวิน ไพทูรย์ ยศกาศ สมชาย แสงนวล และกิตติพล รัตนพงศ์

   
 6. แนวทางการพัฒนาการใช้วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรจากลำต้นกัญชา ไร่อารมณ์ดี ตำบลดงมหาวัน. อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
  โดย วิบูลพร วุฒิคุณ พงศ์ตะวัน นันทศิริ มณีรัตน์ ภาจันทร์คู วัฒนพล อยู่สวัสดิ์ และนเรศ ใหญ่วงศ์

   
 7. การออกแบบและพัฒนาถังหมักปุ๋ยพลังงานแสงอาทิตย์
  โดย รัชนีวรรณ หมั่นแสวง และสิทธิเดช วชิราศรีศิริกุล

   
 8. การศึกษาปัจจัยส่วนผสมของอิฐมอญที่มีส่วนผสมของเปลือกหอยแครงเผา และถ่านไม้เพื่อการปรับปรุงกระบวนการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม โดย ธรรมมา  เจียรธราวานิช
   

 

สามารถอ่าน แบบออนไลน์ได้ที่ URL ต่อไปนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่ 

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ปีที่ 4 ฉบับที่ 2

เปิดอ่านบน thaijo
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา