โลโก้เว็บไซต์ แผนปฏิบัติราชการรายปีงบประมาณ 2566 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | คลังความรู้ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แผนปฏิบัติราชการรายปีงบประมาณ 2566 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2566 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 879 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

แผนปฏิบัติราชการรายปีงบประมาณ 2566 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โดย สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
ปีพิมพ์ 2566
จำนวน 105 หน้า

 

เกี่ยวกับหนังสือ
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดทําแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นกรอบในการบริหารจัดการของโครงการ/กิจกรรม ของสถาบันฯ บรรลุผลตามเป้าหมายและการบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล รวมทั้งการติดตามและประเมินผลความสําเร็จและการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามนโยบายได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร
ส่วนที่ 2 ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560
ส่วนที่ 3 สาระสำคัญแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2566
ส่วนที่ 4 การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ. 2566
ส่วนที่ 5 การติดตามและประเมินผล

 

สามารถอ่านหนังสือ แบบออนไลน์ได้ที่ URL ต่อไปนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร :
ดาวน์โหลดเอกสาร pdf คลิกที่นี่

อ่านแบบออนไลน์ :
อ่านแบบออนไลน์ คลิกที่นี่

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา