โลโก้เว็บไซต์ 4 ปี กับการขับเคลื่อนสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (2562-2566) | คลังความรู้ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

4 ปี กับการขับเคลื่อนสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (2562-2566)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 16 ตุลาคม 2566 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 2058 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

4 ปี กับการขับเคลื่อนสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (2562-2566)
โดย สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
จำนวน 170 หน้า
ปีพิมพ์ 2566

 

เกี่ยวกับหนังสือ

สรุปภาพรวมผลการดำเนินงาน 4 ปี กับการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย และการบริหารงานของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน  ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ 2562 ถึงกันยายน พ.ศ. 2566 พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สร้างเครือข่ายบริการวิชาการทุกระดับให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน พร้อมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับควบคู่คุณธรรมมีจิตบริการวิชาการให้เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้และบริการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับงานบริการวิชาการของผู้ปฏิบัติงานทุกพื้นที่ให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ ผลผลิตจากงบประมาณภายในและภายนอก ดังนี้

 • โครงการหลวง
 • โครงการสนองงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้านชุมชนแบบมีส่วนร่วม
 • โครงการผลักดันผลงานวิชาการสู่การใช้ประโยชน์
 • โครงการการบริหารวิชาการรับใช้สังคม
 • โครงการจัดการความรู้ศูนย์เรียนรู้โรงงานน้ำดื่มเพื่อการศึกษา
 • ศูนย์เรียนรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีเซรามิค
 • ศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียง
 • คลังความรู้ชุมชน
 • โครงการคลินิกเทคโนโลยี
 • โครงการ ITAP
 • โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น
 • โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะ 2
 • โครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T)
 • โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2TforBCG)
 • งานพัฒนาศักยภาพบุคลากร
 • งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 • งานเครือข่ายความร่วมมือ
 • งานจิตอาสารับใช้สังคม 

 

สามารถอ่านหนังสือ แบบออนไลน์ได้ที่ URL ต่อไปนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร :
ดาวน์โหลดเอกสาร pdf คลิกที่นี่

อ่านแบบออนไลน์ :
อ่านแบบออนไลน์ คลิกที่นี่

 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา