โลโก้เว็บไซต์ แนะนำหนังสือ :  คู่มือกลไกการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนบนพื้นที่สูง | คลังความรู้ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แนะนำหนังสือ : คู่มือกลไกการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนบนพื้นที่สูง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 7 กุมภาพันธ์ 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 741 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

คู่มือกลไกการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนบนพื้นที่สูง
โดย พิมลพรรณ เลิศบัวบาน
ส่วนสนับสนุนการดําเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
จำนวน 28 หน้า
ปีพืมพ์ 2564

ดูที่ URL https://cttc.rmutl.ac.th/news/20195-2022-02-03

 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา