โลโก้เว็บไซต์ สื่อวีดีทัศน์องค์ความรู้ เรื่อง การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบ NFT (Nutrient Film Technique)  | คลังความรู้ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สื่อวีดีทัศน์องค์ความรู้ เรื่อง การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบ NFT (Nutrient Film Technique)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 มีนาคม 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 2813 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

องค์ความรู้ เรื่อง การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบ NFT (Nutrient Film Technique) 
โดย นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ในภาควิชาสหกิจศึกษา ร่วมกับสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ความยาว 5.27 นาที
ปีที่จัดทำ 2564

 

ไฟล์สื่อวีดิทัศน์ คลิกที่นี่

ความยาว 5:27 นาที
[[ คลิกเปิดไฟล์สื่อวีดิทัศน์ ]]

 

เกี่ยวกับ

สื่อวิดีทัศน์เผยแพร่องค์ความรู้ เรื่อง “การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ แบบ NFT” เป็นผลงานจากการดำเนินงานการทดลองปลูกผักไฮโดโปนิกส์แบบ NFT ในโรงเรือนระบบปิด โดยนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ในภาควิชาสหกิจศึกษา ร่วมกับสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

กิจกรรมดังกล่าว เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ดำเนินการโดยสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ภายใต้การสนับสนุนของ ส่วนสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบองค์ความรู้ ในรูปแบบสื่อการเรียนรู้วิดีทัศน์ และสื่อออนไลน์ เพื่อเผยแพร่ผลงานกิจกรรมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง โดยนำองค์ความรู้ผลงาน นวัตกรรม และเทคโนโลยี ที่เกิดขึ้น มาถ่ายทอดสู่ภาคประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่นำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาชุมชนสังคมประเทศให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

 

 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา