แผนจัดสรรวัคซีน (รอบที่ 1)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา บุคลากร นักศึกษา แผนครั้งที่ 1 จัดสรรวัคซีน (รอบที่1) เข็มที่ 1 เข็มที่ 2
เชียงราย 195 1645 190 90 147 2
เชียงใหม่ 929 9381 800 380 500 100
น่าน 171 3791 170 70 289 0
พิษนุโลก 186 1156 185 90 167 2
ลำปาง 242 1088 225 100 357 1
ตาก 298 1225 220 100 113 208
รวม 2021 18286 1790 830 1573 313
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
- หนังสือบันทึกข้อความ การจัดสรรวัคซีนให้กับบุคลากรและนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงาน ในพื้นที่ต่างจังหวัด
- เอกสาร แผนจัดสรรวัคซีน อว ตจว รอบที่ 1

        เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) ยังคงมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีบุคลากรและนิสิตนักศึกษาในสังกัดจำนวนมาก ทั้งในภาคการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านการศึกษาและการวิจัยแก่นิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปประกอบกับขณะนี้กำลังเข้าสู่ช่วงการเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ดังนั้นบุคลากรและนิสิตนักศึกษาจึงมีความจำเป็นที่จะได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคดังกล่าว รวมถึงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับบุคลากร นิสิตนักศึกษา และประชาชน 
        ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จึงขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดทุกท่าน ได้กรอกข้อมูลสำรวจการฉีดวัคซีนฯ เพื่อมหาวิทยาลัย จะได้ดำเนินการนำเสนอข้อมูลให้กระทรวงการอุดมฯ เพื่อพิจารณาในการบริหารจัดสรรและสนับสนุนวัคซีนให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ต่อไป

รีเซ็ต
ข้อมูลทั้งหมด
ข้อมูลจำนวนคนจาก
กองบริหารงานบุคคล มทร.ล้านนา
2013 || 1211 60.16%
ยังไม่ได้ฉีด ทั้งหมด : 777 64.16%
ฉีดวัดซีนแล้ว ทั้งหมด : 434 35.84%
เข็มที่1 : 434 35.84%
เข็มที่2 : 314 25.93%


วันที่ ลำดับ ชื่อ-สกุล พื้นที่ หน่วยงานในพื้นที หน่วยงานระดับคณะ/สถาบันฯ สาขา หน่วยงานระดับกอง สายงาน ยังไม่ได้ฉีด เข็มที่ 1 เข็มที่ 2 ชื่อสถานพยาบาล หมายเหตุ
2021-10-26 20:32:15 1 ศุภรงกรณ์ มหาวงศ์ พื้นที่ตาก กองการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ สายวิชาการ โรงพยาบาลกำแพงเพชร
2021-07-28 08:23:53 2 ไตรรัตน์ ปัตตะพงศ์ พื้นที่เชียงใหม่ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปกรรม สายวิชาการ
2021-07-27 11:01:31 3 แมนรัตน์ แซ่จ้าง พื้นที่ตาก กองการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา สายวิชาการ เป็นนักศึกษา
2021-07-22 09:03:07 4 ธวัช จันต๊ะวงค์ ส่วนกลาง กองพัฒนานักศึกษา สายสนับสนุน
2021-07-21 19:58:49 5 ปิ่นแก้ว กันฟุก พื้นที่เชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม สายวิชาการ
2021-07-21 16:03:49 6 ภาณุ อุทัยศรี พื้นที่เชียงใหม่ กองบริหารทรัพยากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา สายวิชาการ รพ แม่แตง
2021-07-21 15:51:27 7 วรพรรณ นันทวงศ์ พื้นที่เชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม สายวิชาการ
2021-07-21 15:49:31 8 พิสุต รอดวินิจ พื้นที่เชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม สายวิชาการ
2021-07-21 15:49:03 9 รุ่งนภา เขียววิจิตร พื้นที่เชียงใหม่ กองการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา สายวิชาการ
2021-07-16 19:43:04 10 ธนภรณ์ มณีแก้ว พื้นที่เชียงใหม่ กองพัฒนานักศึกษา สายสนับสนุน
2021-07-16 12:06:41 11 พจนีย์ ราชญา พื้นที่เชียงใหม่ กองพัฒนานักศึกษา สายสนับสนุน โรคประจำตัว - มะเร็งต่อมน้ำเหลือง (รักษาหายแล้ว ปัจจุบันติดตามผล) - ไทรอยด์เป็นพิษ (รักษา ผ่าตัดแล้ว ปัจจุบันติดตามผล)
2021-07-16 12:05:28 12 วันวิสา อรินติ๊บ พื้นที่เชียงใหม่ กองพัฒนานักศึกษา สายสนับสนุน
2021-07-16 12:01:07 13 กัลยาณี โพธิโต พื้นที่เชียงใหม่ กองการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สายสนับสนุน ต้องการฉีดวัคซีน
2021-07-16 11:53:32 14 เชิงชาย ปวงคำ ส่วนกลาง กองพัฒนาอาคารสถานที่ สายสนับสนุน รพ.มหาราชนครเชียงใหม่
2021-07-16 11:52:42 15 ประดิษฐ์ เจียรกุลประเสริฐ พื้นที่เชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม สายวิชาการ ต้องการฉีดวัคซีน
2021-07-16 09:27:13 16 ดรัณภพ ประเสริฐชัย พื้นที่เชียงใหม่ กองพัฒนานักศึกษา สายสนับสนุน
2021-07-16 09:23:33 17 เกวลิน ปิณฑวิหค พื้นที่เชียงใหม่ กองพัฒนานักศึกษา สายสนับสนุน
2021-07-14 09:59:33 18 วีรวิทย์ ณวรรณมา พื้นที่เชียงใหม่ สายสนับสนุน
2021-07-07 20:04:24 19 พัชรินทร์ ขันเงิน พื้นที่เชียงใหม่ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน สายสนับสนุน
2021-07-07 16:40:52 20 กมล ศรีทิ ส่วนกลาง กองพัฒนาอาคารสถานที่ สายสนับสนุน
2021-07-07 16:32:17 21 วุฒิพร น้ำผึ้ง ส่วนกลาง กองพัฒนาอาคารสถานที่ สายสนับสนุน
2021-07-07 16:22:58 22 ศรัญญา วังแสง พื้นที่เชียงใหม่ กองพัฒนาอาคารสถานที่ สายสนับสนุน
2021-07-07 16:21:53 23 ภานุวัฒน์ โชคธุระนันท์ พื้นที่เชียงใหม่ กองพัฒนาอาคารสถานที่ สายสนับสนุน
2021-07-07 16:21:02 24 มานพ ลูนละวัน พื้นที่เชียงใหม่ กองพัฒนาอาคารสถานที่ สายสนับสนุน
2021-07-07 16:20:12 25 พีรพัฒน์ ปัญญาโอบนิธิ พื้นที่เชียงใหม่ กองพัฒนาอาคารสถานที่ สายสนับสนุน
2021-07-07 16:19:23 26 นพดล แก้วน้อย พื้นที่เชียงใหม่ กองพัฒนาอาคารสถานที่ สายสนับสนุน
2021-07-07 16:18:13 27 จำรัส บุญเป็ง พื้นที่เชียงใหม่ กองพัฒนาอาคารสถานที่ สายสนับสนุน
2021-07-07 16:17:38 28 ประยูร สมตุ้ย พื้นที่เชียงใหม่ กองการศึกษา สายสนับสนุน
2021-07-07 16:16:59 29 ดำรงค์ บุญเที่ยง พื้นที่เชียงใหม่ กองพัฒนาอาคารสถานที่ สายสนับสนุน
2021-07-07 16:16:26 30 หวาด หลักดี พื้นที่เชียงใหม่ กองพัฒนาอาคารสถานที่ สายสนับสนุน
2021-07-07 16:14:12 31 เมธี อุปนันท์ พื้นที่เชียงใหม่ กองพัฒนาอาคารสถานที่ สายสนับสนุน
2021-07-07 16:13:00 32 อนุสรณ์ ดวงคำ พื้นที่เชียงใหม่ กองพัฒนาอาคารสถานที่ สายสนับสนุน
2021-07-07 16:12:23 33 นายศักดิ์ศิล เปี้ยวะจา พื้นที่เชียงใหม่ กองพัฒนาอาคารสถานที่ สายสนับสนุน
2021-07-07 16:11:31 34 แสงดา ชัยวิชิต พื้นที่เชียงใหม่ กองพัฒนาอาคารสถานที่ สายสนับสนุน
2021-07-07 16:10:46 35 สวัสดิ์ ใจมูล พื้นที่เชียงใหม่ กองพัฒนาอาคารสถานที่ สายสนับสนุน
2021-07-07 16:10:13 36 ประภาไพร ศรีพรม พื้นที่เชียงใหม่ กองพัฒนาอาคารสถานที่ สายสนับสนุน โรงพยาบาลนครพิงค์
2021-07-07 16:09:21 37 อานนท์ ปัญจมา พื้นที่เชียงใหม่ กองพัฒนาอาคารสถานที่ สายสนับสนุน
2021-07-07 16:08:06 38 อภิชาติ อ่ำนา พื้นที่เชียงใหม่ กองพัฒนาอาคารสถานที่ สายสนับสนุน
2021-07-07 16:07:27 39 ศุภเวชย์ สุจา พื้นที่เชียงใหม่ กองพัฒนาอาคารสถานที่ สายสนับสนุน
2021-07-07 16:06:50 40 อนันต์ ตาวงค์ พื้นที่เชียงใหม่ กองพัฒนาอาคารสถานที่ สายสนับสนุน
2021-07-07 16:06:13 41 ศุภวิชย์ ดวงแก้วน้อย พื้นที่เชียงใหม่ กองพัฒนาอาคารสถานที่ สายสนับสนุน
2021-07-07 16:04:20 42 วรรธนพงศ์ เทียนนิมิตร ส่วนกลาง สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน สายสนับสนุน
2021-07-07 15:52:18 43 ชยกร โสตถิกุล ส่วนกลาง สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน สายสนับสนุน
2021-07-07 14:43:32 44 พัชรินทร์ พิมลทิพย์ พื้นที่เชียงใหม่ กองพัฒนาอาคารสถานที่ สายสนับสนุน
2021-07-07 14:42:36 45 ประมูล บุญเที่ยง พื้นที่เชียงใหม่ กองพัฒนาอาคารสถานที่ สายสนับสนุน โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
2021-07-07 14:41:22 46 ศิลป์ชัย ขันแก้ว พื้นที่เชียงใหม่ กองพัฒนาอาคารสถานที่ สายสนับสนุน
2021-07-07 14:39:11 47 ประจัน ปัญโย พื้นที่เชียงใหม่ กองพัฒนาอาคารสถานที่ สายสนับสนุน
2021-07-07 14:38:17 48 จรูญ หมื่นแก้ว พื้นที่เชียงใหม่ กองพัฒนาอาคารสถานที่ สายสนับสนุน
2021-07-07 14:37:41 49 คำปัน ศรีวิชัย พื้นที่เชียงใหม่ กองพัฒนาอาคารสถานที่ สายสนับสนุน
2021-07-07 14:34:20 50 ประเสริฐ ปันธิ พื้นที่เชียงใหม่ กองพัฒนาอาคารสถานที่ สายสนับสนุน
2021-07-07 14:33:30 51 ประดิษฐ์ เงาคำ พื้นที่เชียงใหม่ กองพัฒนาอาคารสถานที่ สายสนับสนุน
2021-07-07 14:32:50 52 ณัฐพล มีโพธิ์กลาง พื้นที่เชียงใหม่ กองพัฒนาอาคารสถานที่ สายสนับสนุน
2021-07-07 14:32:09 53 ศรีวรรณ ท้าวแสนเปีีย พื้นที่เชียงใหม่ กองพัฒนาอาคารสถานที่ สายสนับสนุน
2021-07-07 14:31:38 54 สีดา วรรณชัย ส่วนกลาง กองพัฒนาอาคารสถานที่ สายสนับสนุน
2021-07-07 14:31:16 55 วุุฒิพงค์ ประจำดี พื้นที่เชียงใหม่ กองพัฒนาอาคารสถานที่ สายสนับสนุน โรงพยาบาลนครพิงค์
2021-07-07 14:26:59 56 สุทัศน์ สุนารินทร์ พื้นที่เชียงใหม่ กองพัฒนาอาคารสถานที่ สายสนับสนุน
2021-07-07 14:26:18 57 อุธรรม คำก๋อง พื้นที่เชียงใหม่ กองพัฒนาอาคารสถานที่ สายสนับสนุน
2021-07-07 14:24:25 58 ทูล มณีกุล พื้นที่เชียงใหม่ กองพัฒนาอาคารสถานที่ สายสนับสนุน
2021-07-07 14:23:30 59 อนันต์ นามเมือง พื้นที่เชียงใหม่ กองพัฒนาอาคารสถานที่ สายสนับสนุน
2021-07-07 14:22:49 60 นพรัตน์ ศรีอินต๊ะ พื้นที่เชียงใหม่ กองพัฒนาอาคารสถานที่ สายสนับสนุน
2021-07-07 14:15:14 61 จักรพงษ์ วุฒิรัตน์ ส่วนกลาง กองพัฒนาอาคารสถานที่ สายสนับสนุน
2021-07-07 14:02:19 62 กฤตภาส ยาวิชัย พื้นที่เชียงใหม่ กองพัฒนาอาคารสถานที่ สายสนับสนุน
2021-07-07 14:01:30 63 ธีรศักดิ์ อุปนันท์ พื้นที่เชียงใหม่ กองพัฒนาอาคารสถานที่ สายสนับสนุน
2021-07-07 14:00:26 64 ทิม มณีกุล พื้นที่เชียงใหม่ กองพัฒนาอาคารสถานที่ สายสนับสนุน
2021-07-07 13:59:13 65 จันทร์แก้ว วงค์วรรณ พื้นที่เชียงใหม่ กองพัฒนาอาคารสถานที่ สายสนับสนุน
2021-07-07 13:56:02 66 จำรัส วงค์ปัญญา พื้นที่เชียงใหม่ กองพัฒนาอาคารสถานที่ สายสนับสนุน
2021-07-07 13:45:10 67 เจนจิรา เย็นใจ ส่วนกลาง กองพัฒนาอาคารสถานที่ สายสนับสนุน
2021-07-07 13:44:30 68 ชัชวาล เลาวกุล พื้นที่เชียงใหม่ กองพัฒนาอาคารสถานที่ สายสนับสนุน
2021-07-07 13:44:23 69 เข้ม อนันต์ ส่วนกลาง กองพัฒนาอาคารสถานที่ สายสนับสนุน
2021-07-07 13:38:25 70 สุเทพ ปัญญา พื้นที่เชียงใหม่ กองพัฒนาอาคารสถานที่ สายสนับสนุน แพ้ยาซัลฟา
2021-07-07 13:37:03 71 สุทัศน์ กุณา พื้นที่เชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สายวิชาการ
2021-07-07 13:36:50 72 จักรกฤษณ์ ศรียาบ พื้นที่เชียงใหม่ กองพัฒนาอาคารสถานที่ สายสนับสนุน
2021-07-07 13:35:26 73 อาภาพร ศรีวิชัย ส่วนกลาง กองพัฒนาอาคารสถานที่ สายสนับสนุน ลงทะเบียนรับการฉีดเข็มที่ 1 วันที่ 15 ก.ค. 2564
2021-07-07 13:35:13 74 อัครณี วงศ์ไชยะ ส่วนกลาง กองพัฒนาอาคารสถานที่ สายสนับสนุน
2021-07-07 13:29:59 75 อนุสรณ์ คาบเพชร พื้นที่เชียงใหม่ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปกรรม สายวิชาการ
2021-07-07 13:29:52 76 ศิริกัลยา โชติมณี พื้นที่เชียงใหม่ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปกรรม สายวิชาการ
2021-07-07 13:25:13 77 วัชราภรณ์ มนุษย์ชาติ พื้นที่เชียงใหม่ กองพัฒนาอาคารสถานที่ สายสนับสนุน
2021-07-06 15:52:24 78 ทิน อ่อนนวล พื้นที่เชียงใหม่ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน สายสนับสนุน โรงพยาบาลแมคคอร์มิค
2021-07-06 10:03:30 79 นงลักษณ์ วรพจน์พรชัย ส่วนกลาง กองนโยบายและแผน สายสนับสนุน คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2021-07-05 17:05:10 80 รัตนพล พนมวัน ณ อยุธยา สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร สายวิชาการ
2021-07-05 13:22:02 81 นิอร โฉมศรี สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร สายวิชาการ
2021-07-05 13:18:56 82 ปัทมา ไทยอู่ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร สายสนับสนุน
2021-07-05 12:57:38 83 ปรีชา พูลรอดแก้ว พื้นที่ตาก กองการศึกษา สายสนับสนุน โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
2021-07-05 12:18:09 84 จารวี เลิกสายเพ็ง พื้นที่พิษณุโลก กองบริหารทรัพยากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ กองบริหารงานบุคคล สายวิชาการ
2021-07-05 11:32:23 85 พยุงศักดิ์ มะโนชัย สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร สายวิชาการ
2021-07-05 10:19:41 86 สามารถ สาลี พื้นที่เชียงใหม่ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน สายสนับสนุน จองรับวัคซีนไว้ที่โรงพยาบาลนครพิงค์เดือนสิงหาคม
2021-07-05 09:46:52 87 อนันตชัย ลาภเจริญกิจสกุล พื้นที่เชียงใหม่ กองการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ กองการศึกษา สายวิชาการ
2021-07-03 23:18:00 88 กัญญารัตน์ พรคำ ส่วนกลาง กองบริหารงานบุคคล สายสนับสนุน
2021-07-02 22:09:06 89 วราภรณ์ ต้นใส พื้นที่เชียงใหม่ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน สายสนับสนุน
2021-07-02 11:53:05 90 พิรานันท์ นามมุลตรี พื้นที่พิษณุโลก กองการศึกษา กองการศึกษา สายสนับสนุน หอประชุมศรีวชิรโชติ
2021-07-02 10:38:11 91 นิพล โนนจุ้ย พื้นที่พิษณุโลก คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ สายวิชาการ โรงพยาบาลพุทธชินราช (มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม หอประชุมศรีวชิรโชติ)
2021-07-01 21:36:18 92 ศุภรากาญจน์ น้อยคง พื้นที่พิษณุโลก กองบริหารทรัพยากร สายสนับสนุน
2021-07-01 17:01:12 93 กัญญ์วรา สมใจ พื้นที่เชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สายวิชาการ
2021-07-01 16:16:20 94 กุลทรัพย์ ผ่องศรีสุข พื้นที่เชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สายวิชาการ
2021-07-01 15:13:01 95 กุลพรภัสร์ บุญกำพร้า พื้นที่เชียงราย กองบริหารทรัพยากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สายสนับสนุน
2021-07-01 09:49:14 96 ธิติมา สมพงษ์ พื้นที่ลำปาง กองการศึกษา สายสนับสนุน
2021-07-01 09:48:16 97 ประโยชน์ สมพงษ์ พื้นที่ลำปาง กองบริหารทรัพยากร สายสนับสนุน
2021-07-01 09:25:08 98 นินนาท อ่อนหวาน พื้นที่เชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สายวิชาการ
2021-06-30 18:55:08 99 สุรเชษ เสาร์อ้าย ส่วนกลาง สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน กองพัฒนานักศึกษา สายสนับสนุน
2021-06-30 15:43:17 100 ฉัตรชัย เลาวกุล พื้นที่เชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สายวิชาการ
2021-06-30 15:41:59 101 ทิพวรรณ ฝั้นแบน พื้นที่เชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สายสนับสนุน
2021-06-30 15:29:02 102 อำนาจ ผัดวัง พื้นที่ลำปาง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ สายวิชาการ
2021-06-30 15:27:43 103 นิตยา ทองทิพย์ พื้นที่ลำปาง กองการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สายวิชาการ
2021-06-30 15:04:13 104 พรพิพัฒน์ ทองปรอน พื้นที่เชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สายวิชาการ
2021-06-30 14:02:09 105 ไพรวัลย์ คำวัน พื้นที่ตาก กองบริหารทรัพยากร คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม สายวิชาการ
2021-06-30 13:58:58 106 กาญจนา แสนสุข พื้นที่เชียงใหม่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สายสนับสนุน
2021-06-30 13:42:31 107 ทิพย์ธิดา ก๋าวิละ ส่วนกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สายสนับสนุน
2021-06-30 13:37:43 108 รัชภรณ์ สร้อยกาบแก้ว ส่วนกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สายสนับสนุน
2021-06-30 13:25:43 109 กัญญา ชัยบุญเรือง ส่วนกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สายสนับสนุน
2021-06-30 13:25:11 110 อนุสรณ์ เราเท่า พื้นที่เชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สายวิชาการ
2021-06-30 13:10:09 111 มนตรี แก้วอยู่ พื้นที่เชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สายวิชาการ
2021-06-30 09:25:20 112 สุรชัย อิ้มทับ พื้นที่น่าน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สายวิชาการ พร้อมและรอมานานแล้ว
2021-06-30 07:03:28 113 ประวัติ ปรางสุรางค์ พื้นที่พิษณุโลก กองการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ กองการศึกษา สายวิชาการ
2021-06-29 20:37:28 114 กรุณา ใจนนถีย์ พื้นที่เชียงราย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สายวิชาการ โรงพยาบาลพาน
2021-06-29 18:21:31 115 ศิริรักษ์ ยาวิราช พื้นที่เชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สายวิชาการ
2021-06-29 17:32:59 116 ศุภวัชร์ พงษ์วัชรวัชฬ์ พื้นที่เชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สายวิชาการ โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม ฉีด Sinopharm และนัดเข็มที่ 2 วันที่ 27/7/2564
2021-06-29 14:40:19 117 ลัดดาวัลย์ หวังเจริญ พื้นที่พิษณุโลก คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สายวิชาการ
2021-06-29 13:42:03 118 พรรณพร กุลมา พื้นที่น่าน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สายวิชาการ
2021-06-29 11:06:23 119 ประเทียบ พรมสีนอง พื้นที่พิษณุโลก กองการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล กองการศึกษา สายวิชาการ
2021-06-29 11:02:11 120 พีรยา สอนอ้น พื้นที่พิษณุโลก กองการศึกษา กองการศึกษา สายสนับสนุน
2021-06-29 10:53:27 121 ศุกกฤต คำนาน พื้นที่น่าน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สายสนับสนุน
2021-06-29 10:51:44 122 ภานุวัฒน์ ไชยยง พื้นที่น่าน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สายสนับสนุน
2021-06-29 10:35:50 123 รัตนา สีกาสี ส่วนกลาง กองพัฒนาอาคารสถานที่ สายสนับสนุน
2021-06-29 10:35:15 124 รสริน น้อยทู ส่วนกลาง กองพัฒนาอาคารสถานที่ สายสนับสนุน
2021-06-29 10:34:07 125 ปณิธาน สมศรี ส่วนกลาง กองพัฒนาอาคารสถานที่ สายสนับสนุน
2021-06-29 10:31:40 126 วโรตม์ ธรรมเมืองมูล ส่วนกลาง กองพัฒนาอาคารสถานที่ สายสนับสนุน
2021-06-29 10:30:18 127 ตุลาการ พวงเงินมาก ส่วนกลาง กองพัฒนาอาคารสถานที่ สายสนับสนุน
2021-06-29 10:28:36 128 สุรศักดิ์ ก๋าสม ส่วนกลาง กองพัฒนาอาคารสถานที่ สายสนับสนุน
2021-06-29 10:27:42 129 นิรันดร์ พิณราษฎร์ ส่วนกลาง กองพัฒนาอาคารสถานที่ สายสนับสนุน
2021-06-29 10:25:20 130 ไพรรัตน์ สิทธิคำ ส่วนกลาง กองพัฒนาอาคารสถานที่ สายสนับสนุน
2021-06-29 10:24:06 131 ประสิทธิ์ ธงเรา ส่วนกลาง กองพัฒนาอาคารสถานที่ สายสนับสนุน
2021-06-29 10:23:05 132 ปิ่นทอง สอแก้ว ส่วนกลาง กองพัฒนาอาคารสถานที่ สายสนับสนุน
2021-06-29 10:21:37 133 ประทีป จิโนฟู ส่วนกลาง กองพัฒนาอาคารสถานที่ สายสนับสนุน
2021-06-29 10:17:25 134 ประยูร สนั่นก้อง ส่วนกลาง กองพัฒนาอาคารสถานที่ สายสนับสนุน
2021-06-29 10:16:12 135 สัณฑณา บุญแก้ววุฒิ ส่วนกลาง กองพัฒนาอาคารสถานที่ สายสนับสนุน
2021-06-29 10:12:38 136 อาทิตย์ ใจคำฟู ส่วนกลาง กองพัฒนาอาคารสถานที่ สายสนับสนุน
2021-06-28 21:46:31 137 สมบัติ พนเจริญสวัสดิ์ พื้นที่พิษณุโลก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สายวิชาการ
2021-06-28 20:27:54 138 ศิริลักษณ์ เสน่หา พื้นที่พิษณุโลก กองการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองการศึกษา สายสนับสนุน อยู่ระหว่างจัดเตรียมวัคซีน รพ.พุทธชินราช(หน่วยฉีดมรภ.พิบูลสงครามส่วนทะเลแก้ว) ได้ลงทะเบียน พิดโลกพร้อม-สสจ.พล. ไว้แล้ว
2021-06-28 20:01:01 139 พรพจน์ นุเสน พื้นที่เชียงใหม่ กองการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา สายวิชาการ
2021-06-28 20:00:23 140 สุนิตา นุเสน พื้นที่เชียงใหม่ กองการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา สายวิชาการ
2021-06-28 19:14:18 141 นิวัฒน์ชัย ใจคำ พื้นที่เชียงราย กองการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม สายวิชาการ
2021-06-28 18:54:06 142 คช​รัตน์​ ทองฟัก พื้นที่พิษณุโลก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สายวิชาการ
2021-06-28 17:54:08 143 พิมพ์ภัช โรจน์บุญยนนท์ พื้นที่ตาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร สายวิชาการ รพ.ตากสินหมาราช
2021-06-28 17:05:24 144 ทรงกลด ศรีวัฒนวรัญญู พื้นที่พิษณุโลก กองการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล กองการศึกษา สายวิชาการ
2021-06-28 16:55:52 145 เดชา นาวานุเคราะห์ พื้นที่พิษณุโลก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สายวิชาการ โรงพยาบาลพุทธชินราช
2021-06-28 16:40:38 146 อภิชญาพร ปรางสุรางค์ พื้นที่พิษณุโลก กองการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สายวิชาการ
2021-06-28 16:37:45 147 นลินนิภา วังใน พื้นที่น่าน กองบริหารทรัพยากร สำนักงานตรวจสอบภายใน สายสนับสนุน
2021-06-28 16:17:06 148 วีระยุทธ หล้าอมรชัยกุล พื้นที่พิษณุโลก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สายวิชาการ
2021-06-28 16:16:46 149 มรกต ทองพรหม พื้นที่พิษณุโลก คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สายวิชาการ
2021-06-28 16:08:40 150 นพดล ตรีรัตน์ พื้นที่พิษณุโลก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร สายวิชาการ
2021-06-28 16:08:38 151 วรวรรณ สลีสองสม พื้นที่เชียงราย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ สายวิชาการ สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2021-06-28 16:02:58 152 ปริยาภัสสร์ เพ็งจันทร์ พื้นที่พิษณุโลก กองบริหารทรัพยากร สายสนับสนุน
2021-06-28 16:02:10 153 สุจิตตรา อินทอง พื้นที่พิษณุโลก กองการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กองการศึกษา สายวิชาการ
2021-06-28 15:59:07 154 ภาสกร สกุลศิลปกร พื้นที่พิษณุโลก คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สายวิชาการ อยู่ระหว่างดำเนินการสั่งจอง เพื่อเข้ารับวัคซีน
2021-06-28 15:51:15 155 ปภาดา พลอยอิ่ม พื้นที่พิษณุโลก กองบริหารทรัพยากร สายสนับสนุน
2021-06-28 15:36:43 156 ศิวศิษฏ์ กุลศิริ ส่วนกลาง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ สายสนับสนุน
2021-06-28 15:35:27 157 สกนธ์ เรืองฉาย พื้นที่น่าน กองบริหารทรัพยากร สายสนับสนุน
2021-06-28 15:19:26 158 ดิเรก มณีวรรณ พื้นที่เชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สายวิชาการ
2021-06-28 15:16:58 159 เอกวิทย์ จิตชู พื้นที่เชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สายสนับสนุน สำรวจหลายรอบแล้วครับ แต่ยังไม่ได้ซักเข็มเลยครับ
2021-06-28 15:14:59 160 ชญภพ บุญทาศรี พื้นที่เชียงราย กองการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สายวิชาการ โรงพยาบาลพาน
2021-06-28 15:13:44 161 กาญจนา บุญทาศรี พื้นที่เชียงราย กองการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สายวิชาการ โรงพยาบาลพาน
2021-06-28 15:12:46 162 ธัญญรัตน์ จิตรพีระ พื้นที่เชียงราย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สายวิชาการ โรงพยาบาลพาน
2021-06-28 14:58:49 163 เบญจวรรณ คำสองสี พื้นที่น่าน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สายสนับสนุน
2021-06-28 14:54:28 164 ผดุงศักดิ์ วงศ์แก้วเขียว พื้นที่เชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ สายวิชาการ
2021-06-28 14:50:26 165 พัชรนันท์ ยิ่งขยัน พื้นที่เชียงใหม่ กองการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม สายวิชาการ
2021-06-28 14:47:07 166 ศกุนตลา สายใจ พื้นที่เชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สายวิชาการ
2021-06-28 14:24:09 167 ปภัสรา อินทร์ครอง พื้นที่ตาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สายสนับสนุน โรงพยาบาลตากสินมหาราช
2021-06-28 13:57:29 168 ดิลก ประสานวรกิจกุล ส่วนกลาง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ สายวิชาการ ลงทะเบียน แจ้งคตวามประสงค์กับทางคณะไปแล้ว รอการนัดหมายกับทางโรงพยาบาล
2021-06-28 13:21:08 169 ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ พื้นที่น่าน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สายวิชาการ รพ.น่าน Astrazeneca เข็มแรก 8 มิ.ย.64
2021-06-28 11:31:27 170 เจษฎาพร ศรีภักดี พื้นที่เชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สายวิชาการ
2021-06-28 10:49:09 171 พรทิพย์ อินต๊ะจักร พื้นที่น่าน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สายสนับสนุน
2021-06-28 10:46:08 172 อภิรยา เทพสุคนธ์ พื้นที่น่าน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สายวิชาการ
2021-06-28 10:14:22 173 สิริญญา ณ นคร ส่วนกลาง กองประชาสัมพันธ์ สายสนับสนุน
2021-06-28 10:06:15 174 จตุรงค์ แป้นพงษ์ พื้นที่ตาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สายสนับสนุน -
2021-06-28 10:05:46 175 ไอรดา พิลึก พื้นที่ตาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สายสนับสนุน -
2021-06-28 10:05:08 176 สมโภช เฟื่องดี พื้นที่ตาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สายสนับสนุน -
2021-06-28 10:04:08 177 ณฐกมล คุณทะสิงห์ พื้นที่ตาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สายสนับสนุน -
2021-06-28 10:03:29 178 นิภาพร นันตา พื้นที่ตาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สายสนับสนุน -
2021-06-28 10:02:09 179 ธนพล มูลประการ ส่วนกลาง กองประชาสัมพันธ์ สายสนับสนุน ลงทะเบียนฉีดวัคซีนทางเลือก รพ.ล้านนา จ.เชียงใหม่ ไว้แล้วครับ (คาดว่าจะได้รับวัคซีนเดือนตุลาคม 2564)
2021-06-28 10:01:33 180 อัจฉรา ดลวิทยาคุณ พื้นที่ตาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร สายวิชาการ -
2021-06-28 10:00:44 181 อำไพ สงวนแวว พื้นที่ตาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร สายวิชาการ -
2021-06-28 10:00:02 182 ศศิพล รุจิราวงศ์วรรณ พื้นที่ตาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สายสนับสนุน -
2021-06-28 09:58:25 183 อาพัชรี ศิรินาโพธิ์ ส่วนกลาง กองประชาสัมพันธ์ สายสนับสนุน ไม่ได้ลงชื่อฉีด
2021-06-28 09:57:52 184 ธริษตรี ธนรัตนพิมลกุล ส่วนกลาง กองประชาสัมพันธ์ สายสนับสนุน ตั้งครรภ์
2021-06-28 09:57:08 185 มลิวรรณ์ กิจชัยเจริญ พื้นที่น่าน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร สายวิชาการ
2021-06-28 09:56:39 186 เนรัญชรา เกตุมี พื้นที่ตาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สายวิชาการ -
2021-06-28 09:56:08 187 เกรียงศักดิ์ วัฒนวิฑูร พื้นที่ตาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สายวิชาการ -
2021-06-28 09:55:31 188 อุมาพร สุขบท พื้นที่ตาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สายวิชาการ -
2021-06-28 09:54:56 189 อารุณี วงษ์ขาว พื้นที่ตาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สายวิชาการ -
2021-06-28 09:54:21 190 ศิริลักษณ์ ผลอินทร์ พื้นที่ตาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สายวิชาการ -
2021-06-28 09:53:42 191 พายัพ เกตุชั่ง พื้นที่ตาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สายวิชาการ -
2021-06-28 09:53:10 192 ธวัชชัย ปัญญาติ๊บ พื้นที่ตาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สายวิชาการ -
2021-06-28 09:52:35 193 ทัศวรรณ อินทะสร้อย พื้นที่ตาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สายวิชาการ -
2021-06-28 09:51:59 194 ทนงศักดิ์ ยาทะเล พื้นที่ตาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สายวิชาการ -
2021-06-28 09:51:26 195 เพ็ญพร วินัยเรืองฤทธิ์ พื้นที่ตาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สายวิชาการ -
2021-06-28 09:49:54 196 เฉลา วงศ์แสง พื้นที่ตาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สายวิชาการ -
2021-06-28 09:49:30 197 ปิยะนุช รสเครือ พื้นที่น่าน กองบริหารทรัพยากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร กองการศึกษา สายวิชาการ
2021-06-28 09:46:44 198 ทองเพียร มะโนคำ พื้นที่ลำปาง กองการศึกษา กองการศึกษา สายสนับสนุน
2021-06-28 09:45:52 199 สุมาลี ปินตาคำ พื้นที่น่าน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สายสนับสนุน
2021-06-28 09:44:51 200 สุรัสวดี ปลิโพธ พื้นที่ตาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สายวิชาการ -
2021-06-28 09:44:03 201 สินเดิม ดีโต พื้นที่ตาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สายวิชาการ -
2021-06-28 09:38:08 202 ปภาวดี เนตรสุวรรณ พื้นที่เชียงราย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สายวิชาการ โรงพยาบาลพาน
2021-06-28 09:36:45 203 ศิโรจน์ ปรีชาไว พื้นที่ตาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สายวิชาการ -
2021-06-28 09:36:22 204 กนกทิพย์ อโนราช พื้นที่เชียงราย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สายวิชาการ รพ.พาน
2021-06-28 09:36:03 205 มานิตา ดุมกลาง พื้นที่ตาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สายวิชาการ -
2021-06-28 09:35:26 206 บุณฑริก รอดบำรุง พื้นที่ตาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สายวิชาการ -
2021-06-28 09:34:49 207 นฤมล กูลศิริศรีตระกูล พื้นที่ตาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สายวิชาการ -
2021-06-28 09:34:12 208 ธิดารัตน์ คงทน พื้นที่ตาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สายวิชาการ -
2021-06-28 09:33:38 209 ธนิสสรา พินิจมนตรี พื้นที่ตาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สายวิชาการ -
2021-06-28 09:33:01 210 รุ่ง หมูล้อม พื้นที่ตาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สายวิชาการ -
2021-06-28 09:32:18 211 วันชนะ จูบรรจง พื้นที่ตาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สายวิชาการ -
2021-06-28 09:30:41 212 Anna Liza Ganeb พื้นที่ตาก คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ สายวิชาการ -
2021-06-28 09:30:05 213 Alex Jhon Garcia Paculba พื้นที่ตาก คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ สายวิชาการ -
2021-06-28 09:29:24 214 สถิรศักดิ์ รังสินานนท์ พื้นที่ตาก คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ สายวิชาการ -
2021-06-28 09:28:51 215 รัศมี ราชบุรี พื้นที่ตาก คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ สายวิชาการ -
2021-06-28 09:28:19 216 นภอร อารีย์ พื้นที่ตาก คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ สายวิชาการ -
2021-06-28 09:21:34 217 ฐิติรัตน์ วิจารณ์ปรีชา พื้นที่ตาก คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ สายวิชาการ -
2021-06-28 09:21:23 218 รจนา ราชญา ส่วนกลาง ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา สายสนับสนุน โรงพยาบาลประสาท ฉีดซิโนแวค
2021-06-28 09:20:57 219 สุวัจนกานดา พูลเอียด พื้นที่ตาก คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ สายวิชาการ -
2021-06-28 09:20:16 220 กนกพร บัวทรัพย์ พื้นที่ตาก คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ สายวิชาการ -
2021-06-28 09:19:15 221 วันทนา มาลา ส่วนกลาง ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา สายสนับสนุน -
2021-06-28 09:18:41 222 วชิรวิชญ์ วงษ์หอมจันทร์ พื้นที่ตาก คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ สายวิชาการ -
2021-06-28 09:17:51 223 สมอ บุญพันธ์ พื้นที่เชียงราย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สายวิชาการ จองคิวฉีดวัคซีนกับหมอพร้อมวันที่ 2 ก.ค. 2564
2021-06-28 09:15:45 224 ประกิต ทิมขำ พื้นที่น่าน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร สายวิชาการ
2021-06-28 09:14:31 225 รัฐพล ภุมรินทร์พงศ์ พื้นที่ตาก คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ สายวิชาการ -
2021-06-28 09:13:56 226 ธันย์นรี พรไพรเพชร พื้นที่ตาก คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ สายวิชาการ -
2021-06-28 08:46:22 227 บุษบา มะโนแสน พื้นที่น่าน สายวิชาการ
2021-06-28 08:27:22 228 อนงค์นาฎ เรืองอินตา พื้นที่น่าน กองการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร สายสนับสนุน
2021-06-28 08:26:11 229 สุภาพร จันทร์พล พื้นที่น่าน กองการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร กองพัฒนานักศึกษา สายสนับสนุน ยังไม่ได้ฉีดรอคิว
2021-06-28 07:38:09 230 สุรีรัตน์ เลากิตติศักดิ์ ส่วนกลาง กองคลัง สายสนับสนุน
2021-06-28 07:25:56 231 โสภณา สำราญ พื้นที่พิษณุโลก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สายวิชาการ โรงพยาบาลพุทธชินราช
2021-06-27 14:38:51 232 ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ พื้นที่เชียงใหม่ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สายวิชาการ
2021-06-27 14:37:04 233 ณัฐพงษ์ แกมทับทิม พื้นที่พิษณุโลก กองการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล กองการศึกษา สายวิชาการ ร.พ.กำแพงเพชร
2021-06-27 13:54:38 234 ราตรี ทิพเนตร พื้นที่น่าน กองบริหารทรัพยากร สายสนับสนุน
2021-06-27 13:08:33 235 ปภาวรินท์ บุญมาก พื้นที่ลำปาง กองบริหารทรัพยากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กองนโยบายและแผน สายสนับสนุน
2021-06-27 08:38:53 236 สมพล​ วงศ์​ต่อม​ พื้นที่เชียงใหม่ กองบริหารทรัพยากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สายวิชาการ
2021-06-27 06:40:38 237 อดิศร กวาวสิบสาม พื้นที่เชียงใหม่ กองการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ สายวิชาการ ฉีดแล้ว 2 เข็ม ชิโนแวค
2021-06-26 22:10:51 238 วรัญญา ฐานะ พื้นที่เชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ สายวิชาการ
2021-06-26 21:31:04 239 ปิยะนุช เจดีย์ยอด พื้นที่เชียงใหม่ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม สายวิชาการ
2021-06-26 21:19:53 240 สืบพงศ์ จรรย์สืบศรี พื้นที่เชียงใหม่ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สายวิชาการ
2021-06-26 19:10:15 241 สมบัติ สุนทร พื้นที่น่าน กองบริหารทรัพยากร สายสนับสนุน
2021-06-26 17:58:10 242 ปัทม์ ปราณอมรกิจ พื้นที่ลำปาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สายวิชาการ
2021-06-26 15:26:27 243 กัญญ์ณพัชญ์ พลเยี่ยม พื้นที่น่าน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สายวิชาการ
2021-06-26 14:11:18 244 พัณณิตา แต้เจริญ พื้นที่เชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ สายวิชาการ
2021-06-26 11:38:58 245 ภาราดร ขาวจันทร์ตา พื้นที่เชียงใหม่ กองการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม กองกลาง สายวิชาการ
2021-06-26 10:16:19 246 คัชรินทร์ ทองฟัก พื้นที่พิษณุโลก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สายวิชาการ
2021-06-26 09:49:43 247 นพณัฐ วรรณภีร์ พื้นที่เชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สายวิชาการ
2021-06-26 09:30:37 248 อภิชาติ ชัยกลาง พื้นที่เชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม สายวิชาการ
2021-06-26 09:26:03 249 ทัชชกร ธรรมปัญญา พื้นที่เชียงราย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ สายวิชาการ
2021-06-26 04:15:50 250 วาสนา สายมา พื้นที่เชียงใหม่ กองการศึกษา คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม สายวิชาการ
2021-06-25 22:46:34 251 ศาสตราวุธ แสงเมือง พื้นที่เชียงใหม่ กองการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม กองคลัง สายสนับสนุน
2021-06-25 22:41:03 252 กนกวรรณ แสวงทรัพย์ พื้นที่เชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สายวิชาการ
2021-06-25 22:39:09 253 พลอยภิญญา สุภาพรเหมินทร์ ส่วนกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนา สายสนับสนุน
2021-06-25 22:38:04 254 เจษฎา สุภาพรเหมินทร์ ส่วนกลาง สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน สายสนับสนุน
2021-06-25 21:10:05 255 ยุภวดี ณัฐสิฐโสภณ พื้นที่น่าน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สายวิชาการ
2021-06-25 20:51:57 256 อภิญญา สงคราม พื้นที่น่าน กองการศึกษา กองการศึกษา สายสนับสนุน
2021-06-25 20:15:57 257 สรศักดิ์ เชี่ยวชาญ พื้นที่เชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ สายวิชาการ
2021-06-25 19:57:47 258 บุญญฤทธิ์ วังงอน พื้นที่พิษณุโลก กองการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา สายวิชาการ
2021-06-25 19:37:39 259 ลักษมี กาถม พื้นที่น่าน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สายสนับสนุน
2021-06-25 19:34:18 260 สิริรัตน ต้นผล พื้นที่น่าน กองบริหารทรัพยากร กองบริหารงานบุคคล สายสนับสนุน
2021-06-25 18:51:08 261 ศิวภรณ์ อ๊อดทรัพย์ พื้นที่ตาก สำนักงานตรวจสอบภายใน สายสนับสนุน -
2021-06-25 18:50:26 262 เอ้ สมพร พื้นที่ตาก กองบริหารทรัพยากร สายสนับสนุน -
2021-06-25 18:49:53 263 เพ็ญนภา พรมหาญ พื้นที่ตาก กองบริหารทรัพยากร สายสนับสนุน -
2021-06-25 18:49:29 264 อาชนะ อินตาติ๊บ พื้นที่ตาก กองบริหารทรัพยากร สายสนับสนุน -
2021-06-25 18:49:04 265 สมลักษณ์ มันตะสูตร พื้นที่ตาก สายสนับสนุน -
2021-06-25 18:48:37 266 สมจิต เครือแก้ว พื้นที่ตาก กองบริหารทรัพยากร สายสนับสนุน -
2021-06-25 18:48:07 267 ลอม เครือฟัก พื้นที่ตาก กองบริหารทรัพยากร สายสนับสนุน -
2021-06-25 18:47:41 268 รำไพ อินทร์ยา พื้นที่ตาก กองบริหารทรัพยากร สายสนับสนุน -
2021-06-25 18:47:18 269 ราชัณย์ เทศฉาย พื้นที่ตาก กองบริหารทรัพยากร สายสนับสนุน -
2021-06-25 18:46:52 270 ประภาพร หัสสรังสี พื้นที่เชียงใหม่ กองการศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ กองการศึกษา สายวิชาการ รพ มหาราช เชียงใหม่
2021-06-25 18:46:52 271 มะลิ ชิวหากาญจน์ พื้นที่ตาก กองบริหารทรัพยากร สายสนับสนุน -
2021-06-25 18:46:25 272 ผดุง ไชยสอาด พื้นที่ตาก กองบริหารทรัพยากร สายสนับสนุน -
2021-06-25 18:45:56 273 ปราณี เทศฉาย พื้นที่ตาก กองบริหารทรัพยากร สายสนับสนุน -
2021-06-25 18:45:34 274 นิตยา ยศเดช พื้นที่ตาก กองบริหารทรัพยากร สายสนับสนุน -
2021-06-25 18:45:10 275 ธีระพล กันฟัก พื้นที่ตาก กองบริหารทรัพยากร สายสนับสนุน -
2021-06-25 18:44:51 276 ธันยวัฒน์ ธรรมปรีชา พื้นที่ตาก กองบริหารทรัพยากร สายสนับสนุน -
2021-06-25 18:44:12 277 ธนาลักษณ์ สิงห์เดช พื้นที่ตาก กองบริหารทรัพยากร สายสนับสนุน -
2021-06-25 18:43:49 278 ธนาคมน์ คงเมือง พื้นที่ตาก กองบริหารทรัพยากร สายสนับสนุน -
2021-06-25 18:43:20 279 ทองหยด ศิริทรัพย์ พื้นที่ตาก กองบริหารทรัพยากร สายสนับสนุน -
2021-06-25 18:42:54 280 จันทร์เพ็ญ นาวงษ์ พื้นที่ตาก กองบริหารทรัพยากร สายสนับสนุน -
2021-06-25 18:42:20 281 อริสา คนฉลาด พื้นที่ตาก กองบริหารทรัพยากร สายสนับสนุน -
2021-06-25 18:41:55 282 สุณี ขำศรี พื้นที่ตาก กองบริหารทรัพยากร สายสนับสนุน -
2021-06-25 18:41:26 283 วิราวรรณ์ ไชยวงศ์ พื้นที่ตาก กองบริหารทรัพยากร สายสนับสนุน -
2021-06-25 18:41:01 284 วาสนา วงษ์ชัย พื้นที่ตาก กองบริหารทรัพยากร สายสนับสนุน -
2021-06-25 18:40:35 285 รุ่งนภา จันทร์ปุ่ม พื้นที่ตาก กองบริหารทรัพยากร สายสนับสนุน -
2021-06-25 18:40:09 286 ภัทรมน พึ่งอินทร์ พื้นที่ตาก กองบริหารทรัพยากร สายสนับสนุน -
2021-06-25 18:39:20 287 ปัทม์กานต์ โตคีรี พื้นที่ตาก กองบริหารทรัพยากร สายสนับสนุน -
2021-06-25 18:38:48 288 ชัย วศินวงศ์สว่าง พื้นที่ตาก กองบริหารทรัพยากร สายสนับสนุน -
2021-06-25 18:36:53 289 อัจจิมา สกุลพนาอาสา พื้นที่ตาก กองบริหารทรัพยากร สายสนับสนุน -
2021-06-25 18:36:28 290 สกุลนา ฤกษเสน พื้นที่ตาก กองบริหารทรัพยากร สายสนับสนุน -
2021-06-25 18:36:00 291 พรลักษณ์ วรัญญาชัยมลล์ พื้นที่ตาก กองบริหารทรัพยากร สายสนับสนุน -
2021-06-25 18:35:26 292 ปทุมวดี เทวตา พื้นที่ตาก กองบริหารทรัพยากร สายสนับสนุน -
2021-06-25 18:34:28 293 ชลธิชา เกตุทิม พื้นที่ตาก กองบริหารทรัพยากร สายสนับสนุน -
2021-06-25 18:34:01 294 สกาวเดือน ฉิมมากรม พื้นที่ตาก กองบริหารทรัพยากร สายสนับสนุน -
2021-06-25 18:33:36 295 พิมพ์วิมล แผ่วสูงเนิน พื้นที่ตาก กองบริหารทรัพยากร สายสนับสนุน -
2021-06-25 18:33:11 296 พัชราภรณ์ วงษ์ปิน พื้นที่ตาก กองบริหารทรัพยากร สายสนับสนุน -
2021-06-25 18:32:43 297 ณิชา เครือมิ่งมงคล พื้นที่ตาก กองบริหารทรัพยากร สายสนับสนุน -
2021-06-25 18:32:19 298 ชลาลัย กมลคุณาชัย พื้นที่ตาก กองบริหารทรัพยากร สายสนับสนุน -
2021-06-25 18:31:54 299 จุฑาภรณ์ อิ่มทอง พื้นที่ตาก กองบริหารทรัพยากร สายสนับสนุน -
2021-06-25 18:31:28 300 กิตติมา สายยิ้ม พื้นที่ตาก กองบริหารทรัพยากร สายสนับสนุน -
2021-06-25 18:30:59 301 กนิษฐา ทองเป้า พื้นที่ตาก กองบริหารทรัพยากร สายสนับสนุน -
2021-06-25 18:30:23 302 จารุวรรณ์ แสนเขื่อน พื้นที่ตาก กองบริหารทรัพยากร สายสนับสนุน -
2021-06-25 18:29:54 303 จันทร์ทิรา ก๋าแก่น พื้นที่ตาก กองบริหารทรัพยากร สายสนับสนุน -
2021-06-25 18:28:21 304 นัฐพล วงศ์พุฒิ พื้นที่ตาก กองบริหารทรัพยากร สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ สายสนับสนุน -
2021-06-25 18:26:28 305 สุปกิจ ศรีเผือก พื้นที่ตาก กองการศึกษา กองการศึกษา สายสนับสนุน -
2021-06-25 18:26:01 306 สาลีทิพย์ แช่มช้อย พื้นที่ตาก กองการศึกษา กองการศึกษา สายสนับสนุน -
2021-06-25 18:25:29 307 พิสิษฐ์ สุขใส พื้นที่ตาก กองการศึกษา กองการศึกษา สายสนับสนุน -
2021-06-25 18:24:59 308 พิมประภา คุ้มครอง พื้นที่ตาก กองการศึกษา กองการศึกษา สายสนับสนุน -
2021-06-25 18:24:31 309 พัชชฎาภัณฑ์ พึ่งสมบัติ พื้นที่ตาก กองการศึกษา กองการศึกษา สายสนับสนุน -
2021-06-25 18:23:50 310 พงศ์พันธ์ศักดิ์ พึ่งชาติ พื้นที่ตาก กองการศึกษา กองการศึกษา สายสนับสนุน -
2021-06-25 18:22:49 311 อรอุมา คำป้อง พื้นที่ตาก กองการศึกษา กองการศึกษา สายสนับสนุน -
2021-06-25 18:22:16 312 นักคิดท์ ภาพติ๊บ พื้นที่ตาก กองการศึกษา กองการศึกษา สายสนับสนุน -
2021-06-25 18:21:51 313 ไกรวุฒิ สวนพันธุ์ พื้นที่ตาก กองการศึกษา กองการศึกษา สายสนับสนุน -
2021-06-25 18:21:22 314 เบญจวรรณ ฤกษะเสน พื้นที่ตาก กองการศึกษา กองการศึกษา สายสนับสนุน -
2021-06-25 18:20:49 315 อนงค์ วงษ์แสนคำ พื้นที่ตาก กองการศึกษา กองการศึกษา สายสนับสนุน -
2021-06-25 18:20:13 316 ณัฐพัชร์ โกอินต๊ะ พื้นที่ตาก กองการศึกษา กองการศึกษา สายสนับสนุน -
2021-06-25 18:19:47 317 ญานิศา ทะนะอ้น พื้นที่ตาก กองการศึกษา กองการศึกษา สายสนับสนุน -
2021-06-25 18:19:13 318 จเร นะราชา พื้นที่ตาก กองการศึกษา กองการศึกษา สายสนับสนุน -
2021-06-25 18:18:37 319 ขวัญชนก เฉลิมศรี พื้นที่ตาก กองการศึกษา กองการศึกษา สายสนับสนุน -
2021-06-25 18:17:52 320 อารีรัตน์ เมืองสมบัติ พื้นที่ตาก กองการศึกษา กองการศึกษา สายสนับสนุน -
2021-06-25 17:26:18 321 แมน ฟักทอง พื้นที่พิษณุโลก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม สายวิชาการ
2021-06-25 16:57:20 322 รักษ์คณา กวาวสิบสาม ส่วนกลาง คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ สายสนับสนุน โรงพยาบาลประสาท จังหวัดเชียงใหม่
2021-06-25 16:47:41 323 ปกรณ์ ลวกุล พื้นที่ตาก คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม สายวิชาการ -
2021-06-25 16:46:51 324 ภาคภูมิ ใจชมภู พื้นที่ตาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สายวิชาการ -
2021-06-25 16:46:22 325 อุดม เครือเทพ พื้นที่ตาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สายวิชาการ -
2021-06-25 16:45:53 326 สุรสิทธิ์ แสนทอน พื้นที่ตาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สายวิชาการ -
2021-06-25 16:45:11 327 มานะ ทะนะอ้น พื้นที่ตาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สายวิชาการ -
2021-06-25 16:44:43 328 สนิท ขวัญเมือง พื้นที่ตาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สายวิชาการ -
2021-06-25 16:44:11 329 ประสาท เจาะบำรุง พื้นที่ตาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สายวิชาการ -
2021-06-25 16:44:07 330 รุจิราพร แสงปวง ส่วนกลาง คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ สายสนับสนุน
2021-06-25 16:42:26 331 อรรณพ เลื่อนชิด พื้นที่ตาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สายสนับสนุน -
2021-06-25 16:41:40 332 สมชาย จิ๋วสายแจ่ม พื้นที่ตาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สายสนับสนุน -
2021-06-25 16:41:13 333 วิสิษฐ์ หลวงแป้น พื้นที่ตาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สายสนับสนุน -
2021-06-25 16:40:43 334 มนต์ชัย โทปุญญานนท์ พื้นที่ตาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สายสนับสนุน -
2021-06-25 16:38:42 335 มนตรี พันธ์ศรี พื้นที่ตาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สายสนับสนุน -
2021-06-25 16:38:04 336 นเรศ ทรัพย์อยู่ พื้นที่ตาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สายสนับสนุน -
2021-06-25 16:37:21 337 นัยวุฒิ ใจเถิน พื้นที่ตาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สายสนับสนุน -
2021-06-25 16:37:19 338 สุรัตน์ เด่นสท้าน พื้นที่ตาก กองการศึกษา กองการศึกษา สายสนับสนุน -
2021-06-25 16:36:31 339 สุดาพร ปัญญาดี พื้นที่ตาก กองการศึกษา กองการศึกษา สายสนับสนุน -
2021-06-25 16:35:56 340 คุณากร สุปน พื้นที่ตาก คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ สายวิชาการ -
2021-06-25 16:35:44 341 รุจาภา แสนสี พื้นที่ตาก กองการศึกษา กองการศึกษา สายสนับสนุน -
2021-06-25 16:35:21 342 อาริสา ลินิฐฎา พื้นที่ตาก คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ สายวิชาการ -
2021-06-25 16:35:08 343 พัฒนพงศ์ ค้งตระกูล พื้นที่ตาก กองการศึกษา กองการศึกษา สายสนับสนุน -
2021-06-25 16:34:45 344 พิมผกา สาครินทร์ พื้นที่ตาก คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ สายวิชาการ -
2021-06-25 16:34:36 345 พลับพลึง เครือมิ่งมงคล พื้นที่ตาก กองการศึกษา กองการศึกษา สายสนับสนุน -
2021-06-25 16:34:09 346 ธัญลักษณ์ อินพล พื้นที่ตาก คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ สายวิชาการ -
2021-06-25 16:33:59 347 ปรารถนา วินุราช พื้นที่ตาก กองการศึกษา กองการศึกษา สายสนับสนุน -
2021-06-25 16:33:37 348 อุไรพร ดาวเมฆลับ ส่วนกลาง ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา สายสนับสนุน
2021-06-25 16:33:32 349 Cheung Shui Yuk พื้นที่ตาก คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ สายวิชาการ -
2021-06-25 16:33:20 350 ปรางค์ทิพย์ สุขขำ พื้นที่ตาก กองการศึกษา กองการศึกษา สายสนับสนุน -
2021-06-25 16:32:47 351 เมธาสิทธิ์ เมธาสิทธิ์ พื้นที่ตาก คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ สายวิชาการ -
2021-06-25 16:32:32 352 นุชนาฏ คล้ายหิรัญ พื้นที่ตาก กองการศึกษา กองการศึกษา สายสนับสนุน -
2021-06-25 16:32:11 353 เทอดทูล โตคีรี พื้นที่ตาก คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ สายวิชาการ -
2021-06-25 16:31:28 354 นันทิยา สุกใส พื้นที่ตาก กองการศึกษา กองการศึกษา สายสนับสนุน -
2021-06-25 16:31:21 355 กิรณา แย้มกลิ่นพุฒ พื้นที่ตาก คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ สายวิชาการ -
2021-06-25 16:31:17 356 ทวีศักดิ์ แสงสี พื้นที่ตาก สายสนับสนุน -
2021-06-25 16:30:44 357 จารุนันท์ สุขสวัสดิ์ พื้นที่ตาก สายสนับสนุน -
2021-06-25 16:30:43 358 เมธาฤทธิ์ จันทร์ทอง พื้นที่ตาก คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ สายวิชาการ -
2021-06-25 16:30:26 359 ธิดาทิพย์ ศรีนนท์ พื้นที่ตาก กองการศึกษา สายสนับสนุน -
2021-06-25 16:29:54 360 สาวิตรี สุวรรณรอ พื้นที่ตาก คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ สายวิชาการ -
2021-06-25 16:29:35 361 อริสา สุยะปัน พื้นที่ตาก คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม สายวิชาการ -
2021-06-25 16:29:12 362 พิบูลย์ เครือคำอ้าย พื้นที่ตาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม สายวิชาการ -
2021-06-25 16:28:36 363 พิชิตรี ทองดี พื้นที่ตาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม สายวิชาการ -
2021-06-25 16:28:29 364 สมทรง เดชภิรัตนมงคล พื้นที่ตาก คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม สายวิชาการ -
2021-06-25 16:28:07 365 ธวัชชัย ไชยลังการ พื้นที่ตาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม สายวิชาการ -
2021-06-25 16:27:17 366 กรรณิกา เครือทนุ พื้นที่ตาก คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ สายวิชาการ -
2021-06-25 16:27:14 367 นรุตม์ คล้ายเคลื่อน พื้นที่ตาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม สายวิชาการ -
2021-06-25 16:26:45 368 ดุษฎี มุกดาอ่อน พื้นที่ตาก คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ สายวิชาการ -
2021-06-25 16:26:42 369 อุกฤษฎ์ ธนทรัพย์ทวี พื้นที่ตาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม สายวิชาการ -
2021-06-25 16:26:11 370 ศุภณิตา พงศ์สุวรรณ พื้นที่ตาก คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ สายวิชาการ -
2021-06-25 16:26:06 371 ศิวศิษฏ์ ปิจมิตร พื้นที่ตาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม สายวิชาการ -
2021-06-25 16:25:44 372 สุรพล ใจวงศ์ษา พื้นที่ลำปาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สายวิชาการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
2021-06-25 16:25:37 373 มาโนช นำฟู พื้นที่ตาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม สายวิชาการ -
2021-06-25 16:25:09 374 ปรียานุช เมฆฉาย พื้นที่ตาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม สายวิชาการ -
2021-06-25 16:24:46 375 อัคค์สัจจา ดวงสุภาสิญจ์ พื้นที่เชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สายวิชาการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
2021-06-25 16:24:34 376 ปริดา จิ๋วปัญญา พื้นที่ตาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม สายวิชาการ -
2021-06-25 16:24:14 377 อภิชัย ซื่อสัตย์สกุลชัย พื้นที่ตาก คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สายวิชาการ -
2021-06-25 16:23:53 378 จิรวัฒน์ วรวิชัย พื้นที่ตาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม สายวิชาการ -
2021-06-25 16:23:38 379 นมิดา ซื่อสัตย์สกุลชัย พื้นที่ตาก คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สายวิชาการ -
2021-06-25 16:23:27 380 อรนุช คำแปน พื้นที่เชียงใหม่ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ สายวิชาการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
2021-06-25 16:23:23 381 กิตติ วิโรจรัตนาภาพิศาล พื้นที่ตาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม สายวิชาการ -
2021-06-25 16:23:06 382 ณัฐวุฒิ ปั้นรูป พื้นที่ตาก คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สายวิชาการ -
2021-06-25 16:22:57 383 กานต์ วิรุณพันธ์ พื้นที่ตาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม สายวิชาการ -
2021-06-25 16:22:27 384 กฤตาพร พัชระสุภา พื้นที่ตาก คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สายวิชาการ -
2021-06-25 16:22:09 385 รุ้งรพี พริ้งจำรัส พื้นที่ตาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม สายวิชาการ -
2021-06-25 16:21:48 386 เผด็จ ทุกข์สูญ พื้นที่ตาก คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สายวิชาการ -
2021-06-25 16:21:40 387 เบญญา สุนทรานนท์ พื้นที่ตาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม สายวิชาการ -
2021-06-25 16:21:08 388 สุมลมาลย์ อรรถวุฒิชัย พื้นที่ตาก คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สายวิชาการ -
2021-06-25 16:21:06 389 สนธยา ทองอรุณศรี พื้นที่ตาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม สายวิชาการ -
2021-06-25 16:21:02 390 สุรพิน พรมแดน พื้นที่เชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สายวิชาการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
2021-06-25 16:20:59 391 ภานุพันธ์ ลาภรัตนทอง พื้นที่เชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สายวิชาการ รพ.ประสาท เชียงใหม่
2021-06-25 16:20:38 392 รุ่งโรจน์ จักภิระ พื้นที่ตาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม สายวิชาการ -
2021-06-25 16:20:35 393 สมใจ วงค์เทียนชัย พื้นที่ตาก คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สายวิชาการ -
2021-06-25 16:20:11 394 มนตรี คงสุข พื้นที่ตาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม สายวิชาการ -
2021-06-25 16:20:01 395 จิตรา ปั้นรูป พื้นที่ตาก คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สายวิชาการ -
2021-06-25 16:19:40 396 ภูวดล พรหมชา พื้นที่ตาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม สายวิชาการ -
2021-06-25 16:19:27 397 สุภาวิตา สุดอ่อน พื้นที่เชียงใหม่ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปกรรม สายวิชาการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
2021-06-25 16:19:21 398 แคทรียา พร้อมเพรียง พื้นที่ตาก คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สายวิชาการ -
2021-06-25 16:19:08 399 พีรภพ โพธิ์พงษ์ พื้นที่ตาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม สายวิชาการ -
2021-06-25 16:18:41 400 ณัชชิยา โม้ฟู พื้นที่ตาก คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สายวิชาการ -
2021-06-25 16:18:35 401 พร้อมพงศ์ ฉลาดธัญญกิจ พื้นที่ตาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม สายวิชาการ -
2021-06-25 16:18:27 402 สุพัตรา เพลิงบุตร พื้นที่เชียงใหม่ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ สายสนับสนุน โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
2021-06-25 16:18:04 403 จักรพันธ์ ธงทอง พื้นที่ตาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม สายวิชาการ -
2021-06-25 16:17:36 404 ขวัญชัย เทศฉาย พื้นที่ตาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม สายวิชาการ -
2021-06-25 16:17:21 405 สืบสกุล ชื่นชม พื้นที่เชียงใหม่ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม สายวิชาการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
2021-06-25 16:16:41 406 รุ่งโรจน์ ขะมันจา พื้นที่ตาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ สายวิชาการ -
2021-06-25 16:16:04 407 โชคชรัตน์ ฤทธิ์เย็น พื้นที่ตาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ สายวิชาการ -
2021-06-25 16:15:59 408 สิทธิโรจน์ เลิศอนันต์พิพัฒน์ พื้นที่เชียงใหม่ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สายวิชาการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
2021-06-25 16:15:20 409 สิทธิพงษ์ เพ็งประเดิม พื้นที่ตาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ สายวิชาการ -
2021-06-25 16:15:11 410 สิฐพร พรหมกุลสิทธิ์ พื้นที่เชียงใหม่ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ สายวิชาการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
2021-06-25 16:14:43 411 สันติภาพ โคตทะเล พื้นที่ตาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ สายวิชาการ -
2021-06-25 16:14:14 412 สมนึก เครือสอน พื้นที่ตาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ สายวิชาการ -
2021-06-25 16:14:02 413 สวัสดิ์ กีไสย์ พื้นที่เชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สายวิชาการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
2021-06-25 16:13:41 414 ทัศนะ ถมทอง พื้นที่ตาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ สายวิชาการ -
2021-06-25 16:13:02 415 สมเกียรติ วงษ์พานิช พื้นที่เชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สายวิชาการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
2021-06-25 16:12:55 416 ณรงค์ฤทธิ์ พิมพ์คำวงศ์ พื้นที่ตาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ สายวิชาการ -
2021-06-25 16:12:27 417 ก่อเกียรติ อ๊อดทรัพย์ พื้นที่ตาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ สายวิชาการ -
2021-06-25 16:11:58 418 เอกลักษณ์ สุมนพันธุ์ พื้นที่ตาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ สายวิชาการ -
2021-06-25 16:11:52 419 ศิริพงษ์ สมวรรณ พื้นที่เชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สายวิชาการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
2021-06-25 16:11:28 420 อำนาจ ศรีรักษ์ พื้นที่ตาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ สายวิชาการ -
2021-06-25 16:11:06 421 ศุภินันท์ จันมา พื้นที่ลำปาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สายวิชาการ
2021-06-25 16:10:58 422 สุวรรณี พิทักษ์วินัย พื้นที่ตาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ สายวิชาการ -
2021-06-25 16:10:54 423 ศิรินภา พรมมาแบน พื้นที่เชียงใหม่ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ สายวิชาการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
2021-06-25 16:10:26 424 สมคิด สุขสวัสดิ์ พื้นที่ตาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ สายวิชาการ -
2021-06-25 16:09:57 425 ศักดิ์สายันต์ ใยสามเสน พื้นที่เชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ สายวิชาการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
2021-06-25 16:09:57 426 ธานินทร์ สุเชียง พื้นที่ตาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ สายวิชาการ -
2021-06-25 16:09:09 427 วิศิษฏ์ ขัดสาย พื้นที่ตาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สายวิชาการ -
2021-06-25 16:08:59 428 ศศิธร ทองเปรมจิตต์ พื้นที่เชียงใหม่ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ สายวิชาการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
2021-06-25 16:08:37 429 วีระพรรณ จันทร์เหลือง พื้นที่ตาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สายวิชาการ -
2021-06-25 16:08:03 430 จีรพงศ์ จีบกล่ำ พื้นที่ตาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สายวิชาการ -
2021-06-25 16:08:02 431 วิทยกุล สิทธิสาร พื้นที่เชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สายวิชาการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
2021-06-25 16:07:16 432 พัชรินทร์ ศิลวัตรพงศกุล พื้นที่ตาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สายวิชาการ -
2021-06-25 16:07:05 433 วัชรินทร์ สิทธิเจริญ พื้นที่เชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สายวิชาการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
2021-06-25 16:06:39 434 ไพโรจน์ จันทร์แก้ว พื้นที่ตาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สายวิชาการ -
2021-06-25 16:05:55 435 เจษฎา วิเศษมณี พื้นที่ตาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สายวิชาการ -
2021-06-25 16:05:08 436 อนุรัตน์ เทวตา พื้นที่ตาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สายวิชาการ -
2021-06-25 16:04:14 437 สังคม สัพโส พื้นที่ตาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สายวิชาการ -
2021-06-25 16:04:04 438 ซินเนีย รัติภัทร์ พื้นที่ตาก คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สายวิชาการ -
2021-06-25 16:03:09 439 เนาวลักษณ์ เอื้อพิชญานนท์ พื้นที่ตาก คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สายวิชาการ -
2021-06-25 16:02:57 440 ยุธนา ศรีอุดม พื้นที่ตาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สายวิชาการ -
2021-06-25 16:02:11 441 ภูมิใจ สอาดโฉม พื้นที่ตาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สายวิชาการ -
2021-06-25 16:01:24 442 นิวัตน์ ประทุมไชย พื้นที่ตาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สายวิชาการ -
2021-06-25 15:59:52 443 ปิยะพร เสมาทอง พื้นที่ตาก คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาการบัญชี สายวิชาการ -
2021-06-25 15:57:37 444 จักรพันธ์ ถาวรงามยิ่งสกุล พื้นที่ตาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สายวิชาการ -
2021-06-25 15:57:32 445 สินีนาฏ วงค์เทียนชัย พื้นที่ตาก คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาการบัญชี สายวิชาการ -
2021-06-25 15:56:48 446 สรินยา สุภัทรานนท์ พื้นที่ตาก คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาการบัญชี สายวิชาการ -
2021-06-25 15:56:23 447 วรรณิก พิชญกานต์ พื้นที่เชียงใหม่ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สายวิชาการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
2021-06-25 15:55:55 448 รุจาภา สุกใส พื้นที่ตาก คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาการบัญชี สายวิชาการ -
2021-06-25 15:55:21 449 รังศิมา กันธิวาส พื้นที่เชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาการบัญชี สายวิชาการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
2021-06-25 15:54:53 450 ยุพรัตน์ จันทร์แก้ว พื้นที่ตาก คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาการบัญชี สายวิชาการ -
2021-06-25 15:53:43 451 ยพรัตน์ อิ่มพิทักษ์ พื้นที่ตาก คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาการบัญชี สายวิชาการ -
2021-06-25 15:53:34 452 รติรส บุญญะฤทธิ์ พื้นที่เชียงใหม่ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ สายวิชาการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
2021-06-25 15:52:50 453 น้ำฝน คงสกุล พื้นที่ตาก คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาการบัญชี สายวิชาการ -
2021-06-25 15:51:48 454 กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว พื้นที่ตาก คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาการบัญชี สายวิชาการ -
2021-06-25 15:50:25 455 แมน ตุ้ยแพร่ พื้นที่เชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สายวิชาการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
2021-06-25 15:49:07 456 เมธัส ภัททิยธนี พื้นที่เชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สายวิชาการ -
2021-06-25 15:48:53 457 กรกฏ พีระเกียรติขจร พื้นที่พิษณุโลก กองบริหารทรัพยากร กองคลัง สายสนับสนุน
2021-06-25 15:42:33 458 มาลิน ยืนนาน พื้นที่เชียงใหม่ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบสื่อสาร สายวิชาการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
2021-06-25 15:41:28 459 มยุรฉัตร ฉัตรสุวรรณ พื้นที่เชียงใหม่ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สายวิชาการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
2021-06-25 15:40:23 460 มนวิภา อาวิพันธุ์ พื้นที่เชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สายวิชาการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
2021-06-25 15:40:21 461 ศุภัคษา ศรีวิชัยลำพรรณ์ พื้นที่พิษณุโลก กองบริหารทรัพยากร สายสนับสนุน
2021-06-25 15:39:01 462 ภาสินี ศิริประภา พื้นที่เชียงใหม่ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ สายวิชาการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
2021-06-25 15:37:33 463 ภาวิณี คำม่วง พื้นที่เชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สายสนับสนุน โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
2021-06-25 15:36:45 464 จินตนา กันแก้ว พื้นที่พิษณุโลก กองบริหารทรัพยากร สายสนับสนุน ได้รับคิวฉีดวัคซีนของหมอพร้อม ในวันที่ 6 สิงหาคม 2564
2021-06-25 15:36:22 465 ภาคภูมิ จารุภูมิ พื้นที่เชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สายวิชาการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
2021-06-25 15:34:39 466 พิพัฒน์ ชื่นใจ พื้นที่เชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สายวิชาการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
2021-06-25 15:33:40 467 พัชรินทร์ มีลาภ พื้นที่เชียงใหม่ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปกรรม สายวิชาการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
2021-06-25 15:32:02 468 ปิยะวัฒน์ วุฒิชัยกิจเจริญ พื้นที่เชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม สายวิชาการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
2021-06-25 15:30:58 469 บรรเจิด แสงจันทร์ พื้นที่เชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สายวิชาการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
2021-06-25 15:30:11 470 นิวัติ จันต๊ะมา พื้นที่เชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สายวิชาการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
2021-06-25 15:27:13 471 น้ำมนต์ โชติวิศรุต พื้นที่เชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สายวิชาการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
2021-06-25 15:25:03 472 นเรศ อินต๊ะวงค์ พื้นที่เชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สายวิชาการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
2021-06-25 15:23:31 473 ธนพร บันทัดกิจ พื้นที่เชียงใหม่ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ สายสนับสนุน โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
2021-06-25 15:15:28 474 อนุชัย หมื่นโฮ้ง พื้นที่น่าน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สายสนับสนุน
2021-06-25 15:09:41 475 ปิยพล ยืนยงสถาวร พื้นที่เชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ สายวิชาการ
2021-06-25 15:06:17 476 ทินภัทร อุปราสิทธิ์ พื้นที่เชียงใหม่ กองบริหารงานบุคคล สายสนับสนุน โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
2021-06-25 15:05:38 477 ปณิธิ อมาตยกุล พื้นที่เชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สายวิชาการ
2021-06-25 15:05:18 478 ทวีศักดิ์ แสนสง่า พื้นที่เชียงใหม่ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบสื่อสาร สายวิชาการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
2021-06-25 15:03:55 479 ตระกูลพันธ์ พัชรเมธา พื้นที่เชียงใหม่ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบสื่อสาร สายวิชาการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
2021-06-25 15:00:52 480 ณัฐพงศ์ หล้ากอง พื้นที่เชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สายวิชาการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
2021-06-25 15:00:01 481 ณยศ สังข์คำภาร์ พื้นที่เชียงใหม่ กองบริหารงานบุคคล สายสนับสนุน โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
2021-06-25 14:59:11 482 ฐิตาภรณ์ วงศ์ฝั้น พื้นที่เชียงใหม่ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ สายสนับสนุน โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
2021-06-25 14:56:07 483 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กิตติเดชา พื้นที่เชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สายวิชาการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
2021-06-25 14:50:40 484 เฉลิมศิลป์ นันทวงศ์ พื้นที่เชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สายสนับสนุน โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
2021-06-25 14:48:51 485 จีราวิชช์ นาคภักดี พื้นที่เชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สายวิชาการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
2021-06-25 14:48:50 486 มานัส แสวงงาม พื้นที่เชียงราย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สายวิชาการ
2021-06-25 14:48:04 487 กิตติชัย กันแตง พื้นที่เชียงใหม่ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปกรรม สายวิชาการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
2021-06-25 14:47:20 488 กริชเพ็ชร์ กลัดเนียม พื้นที่เชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สายวิชาการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
2021-06-25 14:46:25 489 อุเทน คำน่าน พื้นที่เชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ สายวิชาการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
2021-06-25 14:45:47 490 อมรทัติ ขันแก้ว พื้นที่เชียงใหม่ สถาบันวิจัยและพัฒนา สายสนับสนุน โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
2021-06-25 14:45:03 491 อภิญญา พูลทรัพย์ พื้นที่เชียงใหม่ กองประชาสัมพันธ์ สายสนับสนุน โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
2021-06-25 14:44:17 492 อโณทัย วิชัยสืบ พื้นที่เชียงใหม่ กองพัฒนานักศึกษา สายสนับสนุน โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
2021-06-25 14:43:34 493 สุวดี วังช่วย พื้นที่เชียงใหม่ กองคลัง สายสนับสนุน โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
2021-06-25 14:41:12 494 สุริยนต์ สูงคำ พื้นที่เชียงใหม่ สถาบันวิจัยและพัฒนา สายสนับสนุน โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
2021-06-25 14:40:16 495 สุรพงศ์ บางพาน พื้นที่เชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สายวิชาการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
2021-06-25 14:39:14 496 สุภาวดี วรุณกูล พื้นที่เชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สายวิชาการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
2021-06-25 14:38:15 497 สุคนธ์ วงศ์หาญ พื้นที่เชียงใหม่ สถาบันวิจัยและพัฒนา สายสนับสนุน โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
2021-06-25 14:37:41 498 อรวรรณ โกสละ พื้นที่เชียงใหม่ กองประชาสัมพันธ์ สายสนับสนุน
2021-06-25 14:36:14 499 สิทธิศักดิ์ ยี่ยวน พื้นที่เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ สายวิชาการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
2021-06-25 14:35:01 500 สรรค์ศิริกุล พยอมแย้ม พื้นที่เชียงใหม่ สถาบันวิจัยและพัฒนา สายสนับสนุน โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
2021-06-25 14:33:55 501 ศุภกาล ตุ้ยเต็มวงศ์ พื้นที่เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ สายวิชาการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
2021-06-25 14:32:02 502 แววดาว ญาณะ พื้นที่เชียงใหม่ กองประชาสัมพันธ์ สายสนับสนุน โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
2021-06-25 14:30:34 503 วัชรียา อริวรรณา พื้นที่เชียงใหม่ กองกลาง สายสนับสนุน โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
2021-06-25 14:29:40 504 วัชชิระ อินตาเทพ พื้นที่เชียงใหม่ กองพัฒนานักศึกษา สายสนับสนุน โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
2021-06-25 14:28:56 505 วริศรา ยืนยงกุล พื้นที่เชียงใหม่ กองพัฒนานักศึกษา สายสนับสนุน โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
2021-06-25 14:23:42 506 วรรณพร ทีเก่ง พื้นที่เชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สายวิชาการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
2021-06-25 14:22:50 507 รัตนา ไชยคต พื้นที่เชียงใหม่ สถาบันวิจัยและพัฒนา สายสนับสนุน โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
2021-06-25 14:20:48 508 ไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต พื้นที่เชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สายวิชาการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
2021-06-25 14:19:52 509 พีรยา สมศักดิ์ พื้นที่เชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สายวิชาการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
2021-06-25 14:19:40 510 ศิริมาตย์ ธรรมวงค์ พื้นที่เชียงราย กองบริหารทรัพยากร สายสนับสนุน รพ.แม่ลาว
2021-06-25 14:18:43 511 พจนีย์ ศรีวิชัย พื้นที่เชียงใหม่ กองคลัง สายสนับสนุน โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
2021-06-25 14:17:29 512 ฝนทิพ ราชเวียง พื้นที่เชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ สายวิชาการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
2021-06-25 14:16:42 513 ประชา ยืนยงกุล พื้นที่เชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สายวิชาการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
2021-06-25 14:16:00 514 บุษบา ชมิดท์ พื้นที่เชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ สายวิชาการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
2021-06-25 14:15:08 515 บัญจรัตน์ โจลานันท์ พื้นที่เชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม สายวิชาการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
2021-06-25 14:14:17 516 นิยดา ตุ้ยแพร่ พื้นที่เชียงใหม่ กองคลัง สายสนับสนุน โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
2021-06-25 14:13:25 517 นิภารัตน์ อิสสระ พื้นที่เชียงใหม่ กองคลัง สายสนับสนุน โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
2021-06-25 14:12:21 518 นิธิวัฒ จำรูญรัตน์ พื้นที่เชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม สายวิชาการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
2021-06-25 14:11:14 519 ฉัตวณัฐ มโนพฤกษ์ พื้นที่เชียงใหม่ สถาบันวิจัยและพัฒนา สายสนับสนุน โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
2021-06-25 14:10:08 520 นพพร พัชรประกิติ พื้นที่เชียงราย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ สายวิชาการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
2021-06-25 14:09:02 521 ฤทธิ์เดชา ตาบุญใจ พื้นที่พิษณุโลก คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สายวิชาการ
2021-06-25 14:08:33 522 น้ำฝน อุ่นฤทธิ์ ส่วนกลาง คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ สายสนับสนุน
2021-06-25 14:07:33 523 นพดล มณีเฑียร พื้นที่เชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ สายวิชาการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
2021-06-25 14:05:48 524 นงค์เยาว์ บัวทอง พื้นที่เชียงใหม่ กองคลัง สายสนับสนุน โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
2021-06-25 14:04:35 525 ธีระศักดิ์ สมศักดิ์ พื้นที่เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ สายวิชาการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
2021-06-25 14:03:14 526 ธัญวดี สุจริตธรรม พื้นที่เชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สายวิชาการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
2021-06-25 14:02:22 527 ธนิณี นิติธรรมบัณฑิต พื้นที่ลำปาง กองการศึกษา กองการศึกษา สายสนับสนุน
2021-06-25 14:01:45 528 เตชิษ สันสี พื้นที่เชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สายสนับสนุน โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
2021-06-25 13:45:39 529 จีระศักดิ์ ขัดสงคราม ส่วนกลาง กองคลัง สายสนับสนุน
2021-06-25 13:45:36 530 ดิษฐิเดช ราชแพทยาคม พื้นที่เชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม สายวิชาการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
2021-06-25 13:45:10 531 ปรียวัฒน์ ผดุงพันธ์ พื้นที่ลำปาง กองการศึกษา กองการศึกษา สายสนับสนุน
2021-06-25 13:44:58 532 อนุพงศ์ ส่วนบุญ ส่วนกลาง กองคลัง สายสนับสนุน
2021-06-25 13:44:16 533 ณิชกมล โพธิ์แก้ว พื้นที่เชียงใหม่ สถาบันวิจัยและพัฒนา สายสนับสนุน โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
2021-06-25 13:43:57 534 อภิชาติ ปีบ้านใหม่ พื้นที่ลำปาง กองการศึกษา สายสนับสนุน ลงทะเบียนกับประกันสังคม
2021-06-25 13:43:52 535 จักรภพ ใหม่เสน พื้นที่เชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ สายวิชาการ
2021-06-25 13:42:28 536 ณัฐพงศ์ ดีไพร พื้นที่เชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ สายวิชาการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
2021-06-25 13:41:09 537 ณัฐนันท์ อนันต์สถาพร พื้นที่เชียงใหม่ กองคลัง สายสนับสนุน โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
2021-06-25 13:39:56 538 ณัฐกานต์ สถิรภัทรกุล พื้นที่เชียงใหม่ กองคลัง สายสนับสนุน โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
2021-06-25 13:37:36 539 ณัฏฐนันท์ ศรีวรพจน์ พื้นที่เชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สายสนับสนุน โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
2021-06-25 13:29:30 540 อโณทัย วิชัสื ส่วนกลาง กองพัฒนานักศึกษา สายสนับสนุน โรงพยาบาลประสาท
2021-06-25 13:25:02 541 วรัญชรา อุประทอง พื้นที่เชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม สายสนับสนุน
2021-06-25 13:23:13 542 ปฐมพงษ์ ไชยวงค์ ส่วนกลาง สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ สายสนับสนุน
2021-06-25 13:22:14 543 อารีวัณย์ อรุณสิทธิื์ ส่วนกลาง สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ สายสนับสนุน
2021-06-25 13:20:29 544 วีระพันธ์ บัวเขียว ส่วนกลาง คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ สายสนับสนุน
2021-06-25 13:19:49 545 ขวัญเรือน มีมานัส ส่วนกลาง สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ สายสนับสนุน
2021-06-25 13:18:36 546 นุชนาด สุขจันทร์ พื้นที่เชียงใหม่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สายสนับสนุน
2021-06-25 13:15:29 547 ชาริณี บำรุงเวช พื้นที่ลำปาง กองการศึกษา กองการศึกษา สายสนับสนุน
2021-06-25 13:02:02 548 วริษฐา มอดูดัส ส่วนกลาง กองคลัง สายสนับสนุน
2021-06-25 12:59:18 549 จรรยา ศรีชุม สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร สายสนับสนุน
2021-06-25 12:58:30 550 อำพรรณ ไชยวงค์ ส่วนกลาง กองคลัง สายสนับสนุน
2021-06-25 12:43:36 551 กันยาพร ไชยวงศ์ พื้นที่น่าน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สายวิชาการ
2021-06-25 12:36:05 552 ขวัญเนตร ยาวิชัย ส่วนกลาง กองคลัง สายสนับสนุน รพ.ประสาท เชียงใหม่
2021-06-25 12:32:43 553 สุชาดา ทรัพยสาร พื้นที่เชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สายวิชาการ
2021-06-25 12:24:47 554 รุจิรา สุขมณี พื้นที่เชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สายวิชาการ
2021-06-25 12:15:22 555 อุทัย ลำธาร ส่วนกลาง สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กองกลาง สายสนับสนุน
2021-06-25 12:14:23 556 ภาณุ​พงศ์​ สิทธิ​วุฒิ​ พื้นที่น่าน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สายวิชาการ
2021-06-25 12:12:10 557 ธีระ ค้ำชู พื้นที่ตาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ สายวิชาการ รอวัค
2021-06-25 12:05:20 558 ปรีดา ตัญจนะ พื้นที่ลำปาง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สายวิชาการ
2021-06-25 12:03:53 559 ฐิติพร พันธุ์ท่าช้าง พื้นที่เชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม สายวิชาการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
2021-06-25 12:03:46 560 วราภรณ์ ใจเทพ ส่วนกลาง สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สายสนับสนุน
2021-06-25 12:00:44 561 ชณิชา จินาการ พื้นที่ลำปาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร สายวิชาการ แจ้งการสำรวจของเขตพื้นที่เทศบาลเมืองลำปางแต่ได้รับการเลื่อนฉีด
2021-06-25 12:00:17 562 วัชรี เทพโยธิน พื้นที่ลำปาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร สายวิชาการ แจ้งการสำรวจของ ม.33 เพื่อขอฉีดวัคซีนไปแล้ว แต่ยังเงียบ
2021-06-25 11:59:22 563 ถาวร อินทโร พื้นที่เชียงราย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สายวิชาการ โรงพยาบาลพาน
2021-06-25 11:58:42 564 อรรรณพ ทัศนอุดม พื้นที่พิษณุโลก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร สายวิชาการ แพ้ยาเพนิซิลิน
2021-06-25 11:58:23 565 วรรณภา สระพินครบุรี พื้นที่พิษณุโลก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร สายวิชาการ
2021-06-25 11:57:35 566 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กันทาอินทร์ พื้นที่เชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สายสนับสนุน โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
2021-06-25 11:54:38 567 จรรยวรรธน์ วุฒิจำนงค์ พื้นที่เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ สายวิชาการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
2021-06-25 11:52:06 568 กุมารี มูลหล่อ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร สายสนับสนุน
2021-06-25 11:46:21 569 ปิยะพร ณรงค์ศักดิ์ พื้นที่เชียงใหม่ กองการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สายสนับสนุน
2021-06-25 11:42:26 570 ศิขรินทร์ บุญจี๋ ส่วนกลาง กองพัฒนานักศึกษา สายสนับสนุน
2021-06-25 11:41:07 571 พัชราภรณ์ ศรีพบมหาลาภ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร สายสนับสนุน
2021-06-25 11:38:05 572 ธัญลักษณ์ บัวผัน พื้นที่ลำปาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร สายวิชาการ
2021-06-25 11:37:28 573 อรพรรณ จันทร์งาม พื้นที่ลำปาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สายวิชาการ
2021-06-25 11:36:11 574 กิตติพงษ์ วงค์กองแก้ว พื้นที่เชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สายวิชาการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
2021-06-25 11:35:47 575 เกษฉัตร นวลดี ส่วนกลาง กองคลัง สายสนับสนุน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เข็มที่ 2 จะได้รับวันที่ 30 มิย.64
2021-06-25 11:34:40 576 นายจิรวัฒน์ แก้วรากมุข ส่วนกลาง สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สายสนับสนุน
2021-06-25 11:30:16 577 สุปราณี ฟังเย็น ส่วนกลาง กองคลัง สายสนับสนุน
2021-06-25 11:27:34 578 นฤมล คิดว่อง ส่วนกลาง กองคลัง สายสนับสนุน
2021-06-25 11:26:41 579 นุสบา เอี่ยมงิ้วงาม ส่วนกลาง กองคลัง สายสนับสนุน
2021-06-25 11:24:34 580 กิตติกานต์ อุทรา พื้นที่เชียงใหม่ กองคลัง สายสนับสนุน
2021-06-25 11:24:13 581 เมธาวี เตรียมอ้าย พื้นที่เชียงใหม่ กองคลัง สายสนับสนุน
2021-06-25 11:24:09 582 ชัยมงคล แดงดี สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร สายสนับสนุน
2021-06-25 11:23:48 583 วาสนา สาสุนันท์ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร สายสนับสนุน
2021-06-25 11:23:13 584 เจนจิรา จาติ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร สายสนับสนุน
2021-06-25 11:22:41 585 แสวง ใจโน สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร สายสนับสนุน
2021-06-25 11:22:39 586 สุวรรณี เจียรสุวรรณ พื้นที่ลำปาง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สายวิชาการ
2021-06-25 11:22:16 587 แสงชัย สาสุนันท์ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร สายสนับสนุน
2021-06-25 11:21:26 588 ศรีรัตน์ จินาทอง สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร สายสนับสนุน
2021-06-25 11:21:04 589 ดารารัตน์ ธาตุรักา์ พื้นที่ลำปาง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สายวิชาการ
2021-06-25 11:20:52 590 ยงยุทธ คำอินต๊ะ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร สายสนับสนุน
2021-06-25 11:20:18 591 ดวงรัตน์ คำแดง พื้นที่เชียงใหม่ กองคลัง สายสนับสนุน
2021-06-25 11:20:17 592 พิทักษ์ ลีพิลา สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร สายสนับสนุน
2021-06-25 11:19:41 593 กีรติ วุฒิจารี พื้นที่ลำปาง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สายวิชาการ
2021-06-25 11:19:13 594 ประดิษฐ์ ราชเครือ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร สายสนับสนุน
2021-06-25 11:19:02 595 ภูเบศร์ แสงปุก ส่วนกลาง สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กองคลัง สายสนับสนุน
2021-06-25 11:18:38 596 ถวิล เทพานนท์ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร สายสนับสนุน
2021-06-25 11:18:14 597 ธิกาพร ขอนปง ส่วนกลาง กองคลัง สายสนับสนุน
2021-06-25 11:18:07 598 จำรอง บุญมี สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร สายสนับสนุน
2021-06-25 11:17:37 599 พรหมฬังศรี เคหะลุนย์ พื้นที่ลำปาง กองการศึกษา กองการศึกษา สายสนับสนุน
2021-06-25 11:17:32 600 จิรา จันทร์หล้าวงศ์ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร สายสนับสนุน
2021-06-25 11:16:47 601 คัทรียา ไชยน้อย ส่วนกลาง กองคลัง สายสนับสนุน
2021-06-25 11:15:35 602 จักรพงษ์ กันทะวงศ์ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร สายสนับสนุน
2021-06-25 11:13:48 603 นิรันดร​ กอง​เงิน​ พื้นที่ลำปาง กองการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ กองการศึกษา สายวิชาการ โรงพยาบาล​ลำปาง
2021-06-25 11:12:32 604 เนติ พิเคราะห์ พื้นที่เชียงใหม่ กองการศึกษา คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปกรรม กองการศึกษา สายวิชาการ
2021-06-25 11:12:08 605 คำปัน คำอินต๊ะ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร สายสนับสนุน
2021-06-25 11:11:30 606 ตยานิตย์ มิตร์แปง พื้นที่เชียงใหม่ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ สายวิชาการ
2021-06-25 11:11:22 607 เกรียงไกร พรหมณี สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร สายสนับสนุน
2021-06-25 11:10:15 608 กิตติพันธ์ เพ็ญศรี สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร สายสนับสนุน
2021-06-25 11:08:38 609 ภานุทัตต์ สมฟอง สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร สายสนับสนุน
2021-06-25 11:08:17 610 เพียงพิมพ์ ชิดบุรี พื้นที่ลำปาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สายวิชาการ โรงพยาบาลลำปาง ฉีดครั้งที่ 1 วันที่25มิย.64
2021-06-25 11:07:58 611 ชัยวัฒน์ พงศ์สุขุมาลกุล สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร สายสนับสนุน
2021-06-25 11:07:06 612 เนาวเรศ ตาปวง พื้นที่น่าน กองบริหารทรัพยากร สายสนับสนุน
2021-06-25 11:00:03 613 ทศพล อวดห้าว ส่วนกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สายสนับสนุน ยังไม่มีความต้องการฉีด
2021-06-25 10:58:36 614 จุฑามาศ ดอนอ่อนเบ้า พื้นที่เชียงใหม่ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม สายวิชาการ
2021-06-25 10:58:04 615 ธิติวัฒน์ ตาคำ พื้นที่ลำปาง กองการศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สายวิชาการ
2021-06-25 10:54:00 616 สุพงศ์ แดงสุริยศรี พื้นที่เชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สายวิชาการ
2021-06-25 10:51:54 617 กชพร วงษ์ทอง พื้นที่เชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สายสนับสนุน มีโรคประจำตัว ไทรอยด์เป็นพิษ ภูมิแพ้
2021-06-25 10:46:11 618 ชุณหะกาญจน์ พันธุ์เจริญ ส่วนกลาง สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สายสนับสนุน
2021-06-25 10:44:42 619 จุลทรรศน์ คีรีแลง พื้นที่น่าน กองการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สายวิชาการ
2021-06-25 10:42:54 620 วัชรินทร์ สิทธิตัน พื้นที่ลำปาง กองการศึกษา กองการศึกษา สายสนับสนุน
2021-06-25 10:42:46 621 เกิดศิริ ชมภูกาวิน พื้นที่เชียงใหม่ กองการศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ กองบริหารงานบุคคล สายวิชาการ
2021-06-25 10:38:27 622 พิศมัย กฤตยาวัฒนกุล พื้นที่ลำปาง กองการศึกษา กองการศึกษา สายสนับสนุน
2021-06-25 10:38:02 623 เฉลิมฤทธิ์ เครืออินทร์ ส่วนกลาง สายสนับสนุน
2021-06-25 10:35:41 624 ณัฐกมล จันทร์เอ้ย พื้นที่เชียงใหม่ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ สายสนับสนุน ท้อง
2021-06-25 10:34:22 625 จิรฉัตร เดวีส์ พื้นที่เชียงใหม่ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ สายสนับสนุน
2021-06-25 10:34:18 626 วุฒิชัย มณีกุล ส่วนกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สายสนับสนุน
2021-06-25 10:30:27 627 ทนงศักดิ์ แสนใจพรม ส่วนกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สายสนับสนุน
2021-06-25 10:29:35 628 แสงจันทร์ วงค์ขัดนนท์ พื้นที่ลำปาง กองการศึกษา กองการศึกษา สายสนับสนุน
2021-06-25 10:28:48 629 ปาริฉัตร เดือนเพ็ญ พื้นที่เชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สายวิชาการ โรงพยาบาลค่ายกาวิละ ทางโรงพยาบาลติดต่อมาเองเนื่องจากตนเองทำการจองฉีดวัคซีนไว้ในแอพพลิเคชั่นหมอพร้อม และโรงพยาบาลโทรนัดให้เข้ารับวัคซีนเร็วกว่ากำหนดนัดค่ะ
2021-06-25 10:26:48 630 หฤทัย ล่องกุลบุตร พื้นที่เชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สายวิชาการ
2021-06-25 10:26:40 631 ธนวรรธน์ วัชรดำรงค์ศักดิ์ พื้นที่เชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สายวิชาการ ฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม เข็มแรก ในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 รพ.เชียงใหม่ราม
2021-06-25 10:24:18 632 อุ่นอารี ตลาดเงิน พื้นที่พิษณุโลก กองการศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ กองการศึกษา สายวิชาการ
2021-06-25 10:22:22 633 ณัฏฐนันท์ จันเครื่อง พื้นที่น่าน กองการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กองการศึกษา สายสนับสนุน
2021-06-25 10:21:21 634 นลัทพร คูหา พื้นที่น่าน กองการศึกษา กองการศึกษา สายสนับสนุน
2021-06-25 10:20:27 635 สุกัญยา อินทร์นารี พื้นที่ลำปาง กองการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ กองการศึกษา สายสนับสนุน
2021-06-25 10:19:46 636 อาภาศรี เทวตา พื้นที่เชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สายวิชาการ มีเนื้องอกที่หน้าอก และมีประวัติแพ้ยา sulfa
2021-06-25 10:18:39 637 จตุพร ศิลพรชัย พื้นที่เชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สายวิชาการ
2021-06-25 10:17:14 638 เสกสรร วงศ์ศิริ พื้นที่น่าน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร สายวิชาการ
2021-06-25 10:16:41 639 วีระ อินทร์นารี พื้นที่ลำปาง กองการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ กองการศึกษา สายวิชาการ
2021-06-25 10:16:24 640 นงนุช พรหมวีระไชย พื้นที่น่าน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สายวิชาการ
2021-06-25 10:16:04 641 ชัชฎาพร ปุกแก้ว พื้นที่เชียงใหม่ กองการศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ กองการศึกษา สายวิชาการ
2021-06-25 10:15:55 642 บุษบา ฟูตา พื้นที่เชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สายสนับสนุน
2021-06-25 10:14:31 643 วรินยา ดวงแก้ว พื้นที่เชียงราย กองการศึกษา สายสนับสนุน โรงพยาบาลพาน
2021-06-25 10:10:24 644 นภา ขันสุภา สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สายวิชาการ
2021-06-25 10:10:14 645 ประพันธ์ เวียงสมุทร์ พื้นที่เชียงราย กองบริหารทรัพยากร สายสนับสนุน
2021-06-25 10:08:20 646 ปภาดา เรืองฉาย พื้นที่น่าน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สายสนับสนุน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดน่าน เคยสำรวจรายชื่อบุคลากรในพื้นที่น่านแล้ว และได้แจ้งชื่อไปแล้ว
2021-06-25 10:08:20 647 สิริวัฒก์ สัมมานิธิ พื้นที่ลำปาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สายวิชาการ
2021-06-25 10:07:51 648 ทวีสิน ปัญญาสีห์ พื้นที่ลำปาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สายวิชาการ
2021-06-25 10:06:52 649 บุษบรรณ ปัญญายืน พื้นที่ลำปาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สายสนับสนุน
2021-06-25 10:06:39 650 ปริญญาวดี ศรีตนทิพย์ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สายวิชาการ
2021-06-25 10:04:02 651 พิศาพิมพ์ จันทร์พรหม พื้นที่เชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ สายวิชาการ
2021-06-25 10:03:02 652 มาลี ราชเครือ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร สายสนับสนุน
2021-06-25 10:01:35 653 สมปรารถนา ยอดชมภู ส่วนกลาง กองกลาง สายสนับสนุน
2021-06-25 10:01:04 654 นางสาวฐิติพร ฟองจำ พื้นที่เชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ สายสนับสนุน
2021-06-25 10:00:41 655 ชูขวัญ แสงทอง สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร สายสนับสนุน
2021-06-25 10:00:37 656 แสงดาว แก้วสว่าง พื้นที่เชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สายวิชาการ สาธารณสุข รพ หางดง ศูนย์พรอมเมนาดา จะฉีด Sinovac เข็ม 2 วันที่ 28 มิถุนายนนี้ค่ะ
2021-06-25 09:59:43 657 เพ็ญผกา กิจวรรณ พื้นที่ลำปาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สายสนับสนุน
2021-06-25 09:59:39 658 นิธิพงศ์ จารุสวัสดิ์ พื้นที่เชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ สายสนับสนุน
2021-06-25 09:56:46 659 เพ็ญพิรุณ เสรีกิติวงศ์ ส่วนกลาง กองกลาง สายสนับสนุน
2021-06-25 09:56:04 660 พจมาศ คำปัน พื้นที่ลำปาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สายสนับสนุน
2021-06-24 23:52:01 661 ไกรสร วิชัยกุล พื้นที่เชียงใหม่ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปกรรม กองการศึกษา สายวิชาการ
2021-06-24 22:55:11 662 ณัฐริน รัตนัง ส่วนกลาง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ สายวิชาการ
2021-06-24 22:25:42 663 วิรัน วิสุทธิธาดา พื้นที่น่าน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สายวิชาการ โรงพยาบาลน่าน นัดหมายฉีดเข็ม ที่ 2 วันที่ 7 ตุลาคม 2564
2021-06-24 22:21:10 664 ณฤทธิ์ ฝั้นสืบ พื้นที่ลำปาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สายวิชาการ
2021-06-24 22:00:07 665 ศักดิ์สิทธิ์ ชื่นชมนาคจาด พื้นที่พิษณุโลก กองการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม กองการศึกษา สายวิชาการ
2021-06-24 22:00:06 666 ชลวัฒน์ พุกเพียรเลิศ พื้นที่เชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สายวิชาการ
2021-06-24 21:37:51 667 ภาณุพงศ์ จงชานสิทโธ พื้นที่เชียงใหม่ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ สายวิชาการ
2021-06-24 21:33:16 668 มนต์ธิรา สุวรรณประภา พื้นที่เชียงราย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สายวิชาการ โรงพยาบาลพาน จังหวัดเชียงราย
2021-06-24 21:25:55 669 กนกอร จิตจำนงค์ พื้นที่เชียงราย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สายวิชาการ เนื่องจากแพ้ยาพื้นฐานเยอะเช่น พารา, ยาแก้อักเสบ, แอสไพรีนจึงยังไม่กล้าฉีดวัคซีน กลัวแพ้วัคซีน
2021-06-24 21:24:32 670 ณวรรณพร จิรารัตน์ พื้นที่พิษณุโลก กองการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ กองการศึกษา สายวิชาการ
2021-06-24 21:22:40 671 สุวิสา ทะยะธง พื้นที่เชียงราย กองการศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาการบัญชี สายวิชาการ โรงพยาบาลพาน
2021-06-24 21:22:12 672 กนกวรรณ เวชกามา พื้นที่ลำปาง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สายวิชาการ
2021-06-24 21:07:47 673 ขวัญพงษ์ สมมิตร พื้นที่เชียงใหม่ กองการศึกษา คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม กองการศึกษา สายวิชาการ
2021-06-24 20:58:31 674 อรไท ครุธเวโช พื้นที่เชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ สายวิชาการ
2021-06-24 20:57:31 675 อนุวัตร ศรีนวล พื้นที่เชียงใหม่ กองการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล กองพัฒนานักศึกษา สายวิชาการ
2021-06-24 20:57:25 676 สุภัควดี พิมพ์มาศ พื้นที่น่าน กองการศึกษา กองการศึกษา สายสนับสนุน
2021-06-24 20:51:34 677 สมหมาย สารมาท พื้นที่เชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม สายวิชาการ ลงชื่อรับวัคชีนกับมาง มทร ล้านนา แล้วแต่ยังไม่ได้รับการติดต่อกำหนดวันฉีดวัคชีน
2021-06-24 20:43:42 678 ปิยะดา ครูบา พื้นที่เชียงราย กองการศึกษา กองการศึกษา สายสนับสนุน
2021-06-24 20:30:30 679 เจนจิรา ลานแก้ว พื้นที่น่าน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สายวิชาการ
2021-06-24 20:28:47 680 จิตรานุช ปิ่นสัก พื้นที่พิษณุโลก กองการศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สายสนับสนุน เจ้าหน้าที่ศูนย์ภาษา
2021-06-24 20:21:49 681 นุชจรินทร์ คูวิบูลย์ศิลป์ พื้นที่พิษณุโลก กองบริหารทรัพยากร สายสนับสนุน
2021-06-24 20:12:36 682 นงนุช เกตุ้ย พื้นที่น่าน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สายวิชาการ โรงพยาบาลน่าน ฉีด sinovac. เข็มที่ 1 22 มิถุนายน 2564 และนัดเข็มที่ 2 19 กรกฎาคม 2564
2021-06-24 20:04:14 683 ภัทราพร สมเสมอ พื้นที่เชียงราย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สายวิชาการ
2021-06-24 19:58:59 684 ปณิสา กุระคาน พื้นที่เชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ สายวิชาการ
2021-06-24 19:50:43 685 อนนท์ นำอิน พื้นที่เชียงราย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ สายวิชาการ
2021-06-24 19:50:09 686 แววดาว พรมเสน พื้นที่เชียงราย กองการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สายวิชาการ รพ.พาน
2021-06-24 19:49:33 687 รัญชนา นำอิน พื้นที่เชียงราย กองบริหารทรัพยากร สายสนับสนุน
2021-06-24 19:48:02 688 นภาพร ดีสนาม พื้นที่ลำปาง กองการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร กองการศึกษา สายวิชาการ
2021-06-24 19:43:38 689 สิริกานต์ มีธัญญากร พื้นที่เชียงใหม่ กองการศึกษา คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบสื่อสาร กองการศึกษา สายวิชาการ เตรัยมตัวตั้งครรภ์ หมอที่ดูแลให้ฉีดหลังอายุครรภ์เกิน 3 เดือนค่ะ
2021-06-24 19:43:21 690 ภัทรา วงษ์พันธ์กมล พื้นที่เชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม สายวิชาการ
2021-06-24 19:36:53 691 ประกรณ์ วิไล พื้นที่เชียงใหม่ สายวิชาการ ลงทะเบียนผ่านมหาวิทยาลัยแล้ว แต่ยังไม่ทราบกำหนดวันที่จะได้ฉีด
2021-06-24 19:36:44 692 เกษม ตรีภาค พื้นที่ลำปาง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ สายวิชาการ รพ.ลำปาง
2021-06-24 19:34:57 693 อภิญญา วิไล พื้นที่เชียงใหม่ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ สายวิชาการ ลงทะเบียนฉีดผ่านมหาวิทยาลัยแล้วแต่ยังไม่ทราบกำหนดวันที่จะได้ฉีด
2021-06-24 19:18:46 694 เกวลิน คำอินสม พื้นที่น่าน กองบริหารทรัพยากร สายสนับสนุน
2021-06-24 19:09:32 695 จารุวรรณ อินทรทิพย์ พื้นที่น่าน กองบริหารทรัพยากร สายสนับสนุน
2021-06-24 19:06:38 696 มัทรี สีมา พื้นที่เชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ สายวิชาการ
2021-06-24 19:05:31 697 สุภัทรชา ธุระกิจ พื้นที่ลำปาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สายวิชาการ
2021-06-24 19:05:04 698 เพราพิลาส ประสิทธิ์บุรีรักษ์ พื้นที่เชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาการบัญชี สายวิชาการ
2021-06-24 19:03:50 699 สิงหล วิชายะ พื้นที่เชียงใหม่ กองบริหารทรัพยากร สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน สายสนับสนุน สันทราย
2021-06-24 19:01:41 700 กร จันทรวิโรจน์ พื้นที่ลำปาง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สายวิชาการ
2021-06-24 18:57:25 701 อุษามาศ รัตนวงศ์ พื้นที่เชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สายวิชาการ
2021-06-24 18:53:41 702 อิศ​ร์​ วัจนสุนทร พื้นที่เชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ สายวิชาการ
2021-06-24 18:48:44 703 อนวัช จิต​ต์ป​รา​รพ​ พื้นที่เชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สายวิชาการ
2021-06-24 18:43:58 704 ณฐา อภิธาวินวสุ พื้นที่เชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สายวิชาการ
2021-06-24 18:42:03 705 อัศรา โรจนพิบูลธรรม พื้นที่เชียงราย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ สายวิชาการ รพ.พาน
2021-06-24 18:40:19 706 อำพร กันทา พื้นที่เชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ สายวิชาการ
2021-06-24 18:38:51 707 ณัฏฐ์วรินท์ ธุวะคำ พื้นที่เชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สายวิชาการ
2021-06-24 18:36:23 708 ศราวุธ พั้วป้อง พื้นที่เชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สายวิชาการ รอยี่อื่นๆ
2021-06-24 18:34:19 709 ชูเกียรติ ศิริวงศ์ พื้นที่เชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ สายวิชาการ รพ.นครพิงค์
2021-06-24 18:32:30 710 ปัทมนันท์ นวลกา พื้นที่เชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ สายสนับสนุน
2021-06-24 18:17:15 711 รินรดา สันติอาภรณ์ พื้นที่เชียงใหม่ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบสื่อสาร สายวิชาการ รอฉีดวัคซีน Moderna ที่จองไว้
2021-06-24 18:16:04 712 ศิรประภา วงค์ชัย พื้นที่เชียงใหม่ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน สายสนับสนุน
2021-06-24 18:14:37 713 ประกาศิต ศรีทะแก้ว พื้นที่เชียงราย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ สายวิชาการ รพ.พาน
2021-06-24 18:14:09 714 ณภัทร ทิพย์ศรี พื้นที่เชียงราย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สายวิชาการ โรงพยาบาลพาน
2021-06-24 18:10:41 715 กาญจนา ใบวุฒิ พื้นที่เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ สายวิชาการ โรงพยาบาลดอยสะเก็ด เข็มที่ 2 นัด 10 กรกฎาคม 2564
2021-06-24 18:09:49 716 เมตตา ตาละลักษณ์ พื้นที่น่าน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สายวิชาการ
2021-06-24 18:06:54 717 อนาวิล ทิพย์บุญราช พื้นที่ลำปาง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม สายวิชาการ ขอเป็นวัคซีนทางเลือกที่มีประสิทธิภาพสูง
2021-06-24 18:06:46 718 หริพล ธรรมนารักษ์ พื้นที่เชียงราย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ สายวิชาการ รพ พาน
2021-06-24 18:04:12 719 จันทร์จิรา นที ส่วนกลาง คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบสื่อสาร สายวิชาการ
2021-06-24 18:02:55 720 อวยพร ต๊ะวัร พื้นที่เชียงราย กองการศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ กองการศึกษา สายวิชาการ เนื่องจากฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่มาไม่ถึง 1 เดือน
2021-06-24 18:01:34 721 หฤทัย อาษากิจ พื้นที่เชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สายวิชาการ
2021-06-24 17:59:26 722 เปรมศักดิ์ อาษากิจ พื้นที่เชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สายวิชาการ
2021-06-24 17:58:37 723 เดือนเพ็ญ มะโนเรือง พื้นที่เชียงราย กองการศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สายวิชาการ โรงพยาบาลพาน ชื่อวัคซีน : Coronavirus Sinovac วันที่ได้รับวัคซีน : 21 มิ.ย. 64
2021-06-24 17:55:15 724 สุพจน์ ดีอิ่ พื้นที่น่าน กองการศึกษา สายสนับสนุน
2021-06-24 17:53:13 725 มนทิชา ทับเกิด ส่วนกลาง คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ สายสนับสนุน
2021-06-24 17:53:10 726 สมัชญ์ ทวีเกษมสมบัติ พื้นที่เชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สายวิชาการ ลงทะเบียนกับทางมหาวิทยาลัยไว้เลยยังไม่ได้ฉีด
2021-06-24 17:37:49 727 วีระศักดิ์ ปัญญาราช พื้นที่เชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม สายวิชาการ
2021-06-24 17:37:00 728 ชรัญญา สุวรรณเสรีรักษ์ พื้นที่เชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สายวิชาการ แพ้ยาแก้อักเสบ doxy มีโรคประจำตัว ภูมิแพ้ ไซนัส
2021-06-24 17:35:24 729 ยุพดี​ หัตถสิน พื้นที่เชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ สายวิชาการ
2021-06-24 17:33:51 730 นาวี นันต๊ะภาพ พื้นที่เชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สายวิชาการ
2021-06-24 17:32:21 731 สรวิทย์ ปานพินิจ พื้นที่ลำปาง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สายวิชาการ
2021-06-24 17:31:29 732 ยุพิน วรกุลชน พื้นที่เชียงราย กองการศึกษา กองการศึกษา สายสนับสนุน โรงพยาบาลพาน
2021-06-24 17:30:26 733 ศิวนาถ ไชยชนะ พื้นที่เชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สายสนับสนุน
2021-06-24 17:27:44 734 วริษา สินทวีวรกุล พื้นที่ลำปาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สายวิชาการ โรงพยาบาลลำปาง Sinovac
2021-06-24 17:26:35 735 เบญญาภา กันทะวงศ์วาร พื้นที่เชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สายวิชาการ
2021-06-24 17:25:54 736 สิทธิชัย จีนะวงษ์ พื้นที่เชียงราย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ กองการศึกษา สายวิชาการ รพ.พาน
2021-06-24 17:22:49 737 สุจิตรา จีนะวงษ์ พื้นที่เชียงราย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สายวิชาการ รพ.พาน
2021-06-24 17:21:22 738 เก็จวลี ศรีจันทร์ พื้นที่เชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สายวิชาการ
2021-06-24 17:17:10 739 กนกวรรณ คชสีห์ พื้นที่เชียงใหม่ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สายวิชาการ
2021-06-24 17:16:02 740 ปณิฐิ แสนจิตร พื้นที่ลำปาง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ สายวิชาการ
2021-06-24 17:14:58 741 พรลภัส วิชา พื้นที่น่าน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ สายวิชาการ
2021-06-24 17:14:40 742 ปรัชญ์​ ปิยะวงศ์​วิศาล​ พื้นที่เชียงใหม่ กองการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ สายวิชาการ
2021-06-24 17:14:33 743 ศิริภรณ์ บุญประกอบ พื้นที่พิษณุโลก คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ สายวิชาการ
2021-06-24 17:14:17 744 สุรัตน์ ยาสิทธิ์ ส่วนกลาง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาการบัญชี สายวิชาก