ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดลำพูน


* ข้อมูลที่จำเป็น
- - - -
/ / ตัวอย่าง: 09/12/2519
(ที่ติดต่อได้สะดวก)
ตามทะเบียนบ้าน
หรือ ระบุที่อยู่ปัจจุบัน

ความสามารถทางภาษา
โปรดระบุ

อื่นๆ
โปรดระบุ


ผู้นำชุมชน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ปราชญ์ชาวบ้าน
อื่นๆ
โปรดระบุ
โสด สมรส หย่าร้าง หม้าย


 

 


ติดต่อเรา


สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดลำพูน
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
98 หมู่8 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
(+66) 0-532-665-16