ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดลำพูน


จำนวนสมาชิกทั้งหมด 122 คน

รายการ
นายกมล คำหล่อ
นายกำพล เมตตาราษฎร์
นายกิตติ ทิพหมี
นายกิตติ ธงสิบสอง
นายกิตติพงศ์ ไชยลังกา
นางกุลธิกา ท้วมเจริญ
นายขจรศักดิ์ คำใจหนัก
นางคมคาย อินเทศน์
นายคำ กันทาดง
นายจรูญ พยาเทพ
นายจักรกฤษณ์ ทุนอินทร์
นางจันทราพร พยัคฆันกร
นางชัชวาล เมฆโปธิ
นายชัยพร โอ่งเดจา
นายชาญวิช อภิวงค์งงาม
นายชิต นารินทอง
นายชินชัย แก้วเรือน
นายณรงศักดิ์ อุปโล
นายณัฐวุฒิ สมจิต
นายดวงจันทร์ ลาพิงค์
นางดาริกา ชมภูกา
นายถนอม คำฟู
นางสาวทยานิจ เยสุวรรณ์
นายทรงศรี ชูวัฒนกุล
นายทองคำ หล้าเมือง
นายทองอินทร์ ปัญโญแก้ว
นายธนดล เทพกุณณา
นายธีรวัช โฮ่วสิทธิ์
นายธีรศักดิ์ สุรินทรคำ
นายนคร อุนจะนำ
นายนทลมพิลภ วงค์บุตร
นายนรินทร์ คำสาร
นายนรินทร์ กันทาสัม
นางนฤมล เนตรผาบ
นางนัทธพร ยุปารวงค์
นายนิกร คำลือเกียรติ์
นายนิกร คำลือเกียรติ์
นายนิคม วงศ์พนัสสก
นางบังพิมพ์ กันทาดง
นายบัณฑูรย์ ดันมณี
นางบัวเร็ว หาญฤทธิ์
นายบุญทวี ไชยรินทร์
นายบุญธรรม จิตอารี
นายบุญศรี วงค์คำปวน
นางบุญศรี เพ็ชรบุรี
นายบุญศุกดิ์ เขื่อนแก้ว
นายบุญส่ง ปัญญา
นายบุญเดือน คำปาละ
นายปกพันธ์ วงค์คม
นายปกพันธ์ วงค์คม
นายประสงค์ วงค์อินทร์
นายประสงค์ แสนเขื่อน
นายประสิทธิ์ พัชรวิสุทธิ์
นายประเสริฐ เบ็งกาสิทธิ์
นายพงค์ศักดิ์ อุประโจง
นางพนิดา ธรรมวดี
นางพรพรรณ เขียวพันธ์
นายพีระพันธ์ สานตา
นางภัคจินดา ลังกาฟ้า
นายภูวนัย สังฆ์โลก
นายมนตรีย์ ทาสิงห์คำ
นายยุทธพงศ์ ไชยประสพ
นางสาวละเอียด จันทร์ดี
นางลำดวน ภิญไญจิต
นายวรวิทย์ รัตนพยอม
นางวันทนี สุขมิลินท์
นางวันทนีย์ ทรัพย์สมบุญ
นางวันเพ็ญ ชื่นใจ
นายวันเม กินทะผัด
นายวิชิต ยศใจ
ดาบตำรวจวิทยา สะคำปัน
นางสาววิราภรณ์ ทันสม
วุฒิ นันทขว้าง
นางศรีนวล บุตรตา
นายศรีพร ภิวงค์
นายศักดิ์ วงศสถาน
นายสง่า อุ่นจิต
นายสถิตย์ธนากร เมืองคำ
นายสนิท อาภัย
นางสมจิตร คำโป่ง
นายสมชาย เฟยศรี
นายสมชาย แจ่มวีกุล
นายสมชาย ต้นโยง
นายสมชาย สุริโยกร
นายสมศักดิ์ รัตนะ
นายสมศักดิ์ ธนพัฒน์โกศล
นายสมอาจ คำมี
นายสมาน กัณนาพันธ์
นายสมาน อุ่นพรม
นายสมิง ศรีเลศิลป์
นางสาวสราพันธ์ สุยะพันธ์
นายสวงค์ อุ่นอินต๊ะ
นายสำราญ เป็งมีชยา
นายสีแก้ว สันทะคะยอม
นายสุชาติ เตยหอม
นายสุชาติ แซ่ซิน
นายสุทัศน์ เทพศักดิ์
นายสุพจน์ วังเวียง
นายสุพล อุปละ
นางสาวสุพิชฌาย์ ถาวรลิมปะพงศ์
นายสุรชัย ปาจุวัง
นางสุวภัทร สร่างโศรก
นายอดิเรก ทิศสัก
นายอดุลย์ ศรีบุรี
นายอนันต์ เป็งคำตา
นายอภิชัย ใจสุยะ
นายอภิชาติ ทุนอินทร์
นางสาวอรพินธ์ ไชยยอง
นายอรรณพ อินทร์วรรณ
นายอรัญ ทาระศักดิ์
นายอินทร มูลเทพ
นายอุดม ขาสัก
นายอุดม สุริยะวงค์
นายอุดม มณีขัติย์
นายเกตุ ไชยมาลา
นางเกศินี มหาวันน้ำ
นายเจริญ อุตพนม
นายเชน ปัญญาแก้ว
นายเทวัญ เศรษฐสินธ์
นายเอกลักษณ์ โนล่า
นายโกศล สายอะโณ
นางโรจนา ชิแจ้


ติดต่อเรา


สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดลำพูน
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
98 หมู่8 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
(+66) 0-532-665-16