ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดลำพูน


รายการ เขตพื้นที่ศูนย์ฯ ตำแหน่ง
นายอุดม มณีขัติย์ ศูนย์จังหวัดลำพูน ประธานกรรมการ
นายกำพล เมตตาราษฎร์ ศูนย์จังหวัดลำพูน รองประธานกรรมการ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ศูนย์จังหวัดลำพูน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย ศูนย์จังหวัดลำพูน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ดร.ภาสวรรธน์ วัชรดำรงศักดิ์ ศูนย์จังหวัดลำพูน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
นายบุญศักดิ์ เขื่อนแก้ว ศูนย์จังหวัดลำพูน กรรมการ
นายเกตุ ไชยมาลา ศูนย์จังหวัดลำพูน กรรมการ
นายนิคม วงศ์พนัสสัก ศูนย์จังหวัดลำพูน กรรมการ
นางภัคจินดา ลังกาฟ้า ศูนย์จังหวัดลำพูน กรรมการ
นายบรรพต กันสุทธิ ศูนย์จังหวัดลำพูน กรรมการ
นางกุลธิกา ท้วมเจริญ ศูนย์จังหวัดลำพูน กรรมการ
นายภฤศพงศ์ เพชรบุล ศูนย์จังหวัดลำพูน กรรมการ
ผู้แทนสถาบันพระปกเกล้า ศูนย์จังหวัดลำพูน กรรมการ
นายนพพร นิลณรงค์ ศูนย์จังหวัดลำพูน กรรมการ
นายสาธิต ตั้งจิตสมคิด ศูนย์จังหวัดลำพูน กรรมการ
นายทรงศรี ชูวัฒนกุล ศูนย์จังหวัดลำพูน กรรมการ
นายสำราญ ฟุงฟู ศูนย์จังหวัดลำพูน กรรมการ
ดร.ชินชัย แก้วเรือน ศูนย์จังหวัดลำพูน กรรมการ
นายอุดม สุริยวงค์ ศูนย์จังหวัดลำพูน กรรมการ
นายกมล คำหล่อ ศูนย์จังหวัดลำพูน กรรมการ
นายสุชาติ เตยหอม ศูนย์จังหวัดลำพูน กรรมการ
นายนคร อุนจะนำ ศูนย์จังหวัดลำพูน กรรมการ
นางสาวละเอียด จันทร์ดี ศูนย์จังหวัดลำพูน กรรมการ
นายธีระศักดิ์ สุรินทร์คำ ศูนย์จังหวัดลำพูน กรรมการ
ดาบตำรวจวิทยา สะคำปัน ศูนย์จังหวัดลำพูน กรรมการ
นายคำ กันทาดง ศูนย์จังหวัดลำพูน กรรมการ
นายนิกร คำลือเกียรติ ศูนย์จังหวัดลำพูน กรรมการ
นางพนิดา ธรรมวดี ศูนย์จังหวัดลำพูน กรรมการ
นางอาภากร ปัญโญ ศูนย์จังหวัดลำพูน กรรมการและฝ่ายเลขานุการ


ติดต่อเรา


สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดลำพูน
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
98 หมู่8 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
(+66) 0-532-665-16