อำเภอเวียงหนองล่อง


จำนวนสมาชิกทั้งหมด 6 คน

รายการ
นางบังพิมพ์ กันทาดง
นายบุญเดือน คำปาละ
นายวันเม กินทะผัด
นายสมชาย สุริโยกร
นายสุพจน์ วังเวียง
นายอนันต์ เป็งคำตา


ติดต่อเรา


สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดลำพูน
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
98 หมู่8 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
(+66) 0-532-665-16