อำเภอเวียงหนองล่อง


อำเภอเวียงหนองล่อง เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดลำพูน แยกตัวออกมากจากอำเภอป่าซาง นับเป็นอำเภอที่มีขนาดเล็กที่สุดในจังหวัดลำพูน

อำเภอเวียงหนองล่องแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 3 ตำบล 24 หมู่บ้าน ได้แก่
 1. หนองล่อง (Nong Long) 9 หมู่บ้าน
 2. หนองยวง (Nong Yuang) 5 หมู่บ้าน
 3. วังผาง (Wang Phang) 10 หมู่บ้าน

ขอบคุณข้อมูลจาก: http://th.wikipedia.org/wiki/อำเภอเวียงหนองล่อง


ติดต่อเรา


สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดลำพูน
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
98 หมู่8 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
(+66) 0-532-665-16