อำเภอบ้านธิ


จำนวนสมาชิกทั้งหมด 10 คน

รายการ
นายชาญวิช อภิวงค์งงาม
นายทองอินทร์ ปัญโญแก้ว
นายบัณฑูรย์ ดันมณี
นางบัวเร็ว หาญฤทธิ์
นายปกพันธ์ วงค์คม
นายปกพันธ์ วงค์คม
นางศรีนวล บุตรตา
นายศรีพร ภิวงค์
นายสุชาติ แซ่ซิน
นายเจริญ อุตพนม


ติดต่อเรา


สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดลำพูน
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
98 หมู่8 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
(+66) 0-532-665-16