อำเภอป่าซาง


จำนวนสมาชิกทั้งหมด 27 คน

รายการ
นางคมคาย อินเทศน์
นายจักรกฤษณ์ ทุนอินทร์
นางชัชวาล เมฆโปธิ
นายชัยพร โอ่งเดจา
นางดาริกา ชมภูกา
นายธนดล เทพกุณณา
นางนฤมล เนตรผาบ
นายบุญทวี ไชยรินทร์
นางบุญศรี เพ็ชรบุรี
นายประสงค์ แสนเขื่อน
นายประสิทธิ์ พัชรวิสุทธิ์
นายประเสริฐ เบ็งกาสิทธิ์
นางพรพรรณ เขียวพันธ์
นายพีระพันธ์ สานตา
นายยุทธพงศ์ ไชยประสพ
นางสาวละเอียด จันทร์ดี
นางวันทนีย์ ทรัพย์สมบุญ
นายวิชิต ยศใจ
ดาบตำรวจวิทยา สะคำปัน
นางสาววิราภรณ์ ทันสม
นายสมาน กัณนาพันธ์
นางสาวสราพันธ์ สุยะพันธ์
นายสวงค์ อุ่นอินต๊ะ
นายสุรชัย ปาจุวัง
นายอภิชาติ ทุนอินทร์
นางสาวอรพินธ์ ไชยยอง
นายเชน ปัญญาแก้ว


ติดต่อเรา


สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดลำพูน
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
98 หมู่8 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
(+66) 0-532-665-16