อำเภอป่าซาง


อำเภอป่าซาง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดลำพูน มีความเจริญเป็นอันดับที่ 2 รองจากอำเภอเมืองลำพูน ในอดีตเป็นอำเภอขนาดใหญ่ ต่อมาได้แยกออกเป็นอำเภอบ้านโฮ่ง และอำเภอเวียงหนองล่องดังเช่นปัจจุบัน

อำเภอป่าซางแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 9 ตำบล 86 หมู่บ้าน ได้แก่
 1. ปากบ่อง (Pak Bong) 5 หมู่บ้าน
 2. ป่าซาง (Pa Sang) 5 หมู่บ้าน
 3. แม่แรง (Mae Raeng) 11 หมู่บ้าน
 4. ม่วงน้อย (Muang Noi) 8 หมู่บ้าน
 5. บ้านเรือน (Ban Ruean) 8 หมู่บ้าน
 6. มะกอก (Makok) 9 หมู่บ้าน
 7. ท่าตุ้ม (Tha Tum) 14 หมู่บ้าน
 8. น้ำดิบ (Nam Dip) 14 หมู่บ้าน
 9. นครเจดีย์ (Nakhon Chedi) 13 หมู่บ้าน

ขอบคุณข้อมูลจาก: http://th.wikipedia.org/wiki/อำเภอป่าซาง


ติดต่อเรา


สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดลำพูน
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
98 หมู่8 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
(+66) 0-532-665-16