อำเภอทุ่งหัวช้าง


จำนวนสมาชิกทั้งหมด 5 คน

รายการ
นายกิตติ ธงสิบสอง
นายขจรศักดิ์ คำใจหนัก
นายทรงศรี ชูวัฒนกุล
นายสมศักดิ์ ธนพัฒน์โกศล
นายอภิชัย ใจสุยะ


ติดต่อเรา


สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดลำพูน
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
98 หมู่8 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
(+66) 0-532-665-16