อำเภอทุ่งหัวช้าง


อำเภอทุ่งหัวช้าง เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดลำพูน และเป็นแหล่งกำเนิดต้นแม่น้ำลี้ แม่น้ำสายสำคัญของจังหวัด

อำเภอทุ่งหัวช้างแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 3 ตำบล 35 หมู่บ้าน ได้แก่
  1. ทุ่งหัวช้าง (Thung Hua Chang) 12 หมู่บ้าน
 2. บ้านปวง (Ban Puang) 11 หมู่บ้าน
 3. ตะเคียนปม (Takhian Pom) 12 หมู่บ้าน

ขอบคุณข้อมูลจาก: http://th.wikipedia.org/wiki/อำเภอทุ่งหัวช้าง


ติดต่อเรา


สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดลำพูน
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
98 หมู่8 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
(+66) 0-532-665-16