อำเภอลี้


อำเภอลี้ เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดลำพูน มีเนื้อที่เกือบครึ่งหนึ่งของจังหวัด เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน และยังมีโบราณสถานหลายแห่งน่าเที่ยวชม

อำเภอลี้แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 8 ตำบล 99 หมู่บ้าน ได้แก่
 1. ลี้ (Li) 17 หมู่บ้าน
 2. แม่ตืน (Mae Tuen) 17 หมู่บ้าน
 3. นาทราย (Na Sai) 21 หมู่บ้าน
 4. ดงดำ (Dong Dam) 6 หมู่บ้าน
 5. ก้อ (Ko) 4 หมู่บ้าน
 6. แม่ลาน (Mae Lan) 7 หมู่บ้าน
 7. ป่าไผ่ (Pa Phai) 12 หมู่บ้าน
 8. ศรีวิชัย (Si Wichai) 13 หมู่บ้าน

ขอบคุณข้อมูลจาก: http://th.wikipedia.org/wiki/อำเภอลี้


ติดต่อเรา


สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดลำพูน
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
98 หมู่8 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
(+66) 0-532-665-16