อำเภอบ้านโฮ่ง


จำนวนสมาชิกทั้งหมด 7 คน

รายการ
นายดวงจันทร์ ลาพิงค์
นายธีรวัช โฮ่วสิทธิ์
นายนรินทร์ กันทาสัม
นายนิกร คำลือเกียรติ์
นางสมจิตร คำโป่ง
นายสมาน อุ่นพรม
นายสุพล อุปละ


ติดต่อเรา


สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดลำพูน
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
98 หมู่8 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
(+66) 0-532-665-16