อำเภอแม่ทา


จำนวนสมาชิกทั้งหมด 4 คน

รายการ
นายนิคม วงศ์พนัสสก
นางวันเพ็ญ ชื่นใจ
นายสมชาย ต้นโยง
นายโกศล สายอะโณ


ติดต่อเรา


สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดลำพูน
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
98 หมู่8 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
(+66) 0-532-665-16