อำเภอเมืองลำพูน


จำนวนสมาชิกทั้งหมด 61 คน

รายการ
นายกมล คำหล่อ
นายกำพล เมตตาราษฎร์
นายกิตติ ทิพหมี
นายกิตติพงศ์ ไชยลังกา
นางกุลธิกา ท้วมเจริญ
นายคำ กันทาดง
นายจรูญ พยาเทพ
นางจันทราพร พยัคฆันกร
นายชิต นารินทอง
นายชินชัย แก้วเรือน
นายณรงศักดิ์ อุปโล
นายณัฐวุฒิ สมจิต
นายถนอม คำฟู
นางสาวทยานิจ เยสุวรรณ์
นายทองคำ หล้าเมือง
นายธีรศักดิ์ สุรินทรคำ
นายนคร อุนจะนำ
นายนทลมพิลภ วงค์บุตร
นายนรินทร์ คำสาร
นางนัทธพร ยุปารวงค์
นายนิกร คำลือเกียรติ์
นายบุญธรรม จิตอารี
นายบุญศรี วงค์คำปวน
นายบุญศุกดิ์ เขื่อนแก้ว
นายบุญส่ง ปัญญา
นายประสงค์ วงค์อินทร์
นายพงค์ศักดิ์ อุประโจง
นางพนิดา ธรรมวดี
นางภัคจินดา ลังกาฟ้า
นายภูวนัย สังฆ์โลก
นายมนตรีย์ ทาสิงห์คำ
นางลำดวน ภิญไญจิต
นายวรวิทย์ รัตนพยอม
นางวันทนี สุขมิลินท์
วุฒิ นันทขว้าง
นายศักดิ์ วงศสถาน
นายสง่า อุ่นจิต
นายสนิท อาภัย
นายสมชาย เฟยศรี
นายสมชาย แจ่มวีกุล
นายสมศักดิ์ รัตนะ
นายสมิง ศรีเลศิลป์
นายสำราญ เป็งมีชยา
นายสีแก้ว สันทะคะยอม
นายสุชาติ เตยหอม
นายสุทัศน์ เทพศักดิ์
นางสาวสุพิชฌาย์ ถาวรลิมปะพงศ์
นางสุวภัทร สร่างโศรก
นายอดิเรก ทิศสัก
นายอดุลย์ ศรีบุรี
นายอรรณพ อินทร์วรรณ
นายอรัญ ทาระศักดิ์
นายอินทร มูลเทพ
นายอุดม ขาสัก
นายอุดม สุริยะวงค์
นายอุดม มณีขัติย์
นายเกตุ ไชยมาลา
นางเกศินี มหาวันน้ำ
นายเทวัญ เศรษฐสินธ์
นายเอกลักษณ์ โนล่า
นางโรจนา ชิแจ้


ติดต่อเรา


สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดลำพูน
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
98 หมู่8 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
(+66) 0-532-665-16