ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง  สถาบันพระปกเกล้า เป็นองค์กรจัดตั้งโดยสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง  สถาบันพระปกเกล้า มีวัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างภาคประชาสังคมกับสมาชิกรัฐสภา

2. เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมพัฒนาความเข้มแข็งทางการเมืองให้กับพลเมือง

บทบาทศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า

1.เป็นศูนย์กลางการประสานงานการเมืองภาคพลเมือง

2.เป็นศูนย์รวมความรู้และประสบการณ์การขับเคลื่อนงานการเมืองภาคพลเมืองในพื้นที่

3. เป็นเวทีของภาคพลเมืองในการแสดงความคิดเห็น

4.เป็นกลไกในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคพลเมือง

ความเป็นพลเมือง หมายถึง  การที่บุคคลที่แสดงออกถึงความกระตือรือร้นในการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของตนเอง และส่วนรวม  แสดงความสนใจที่จะมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยการแสดงออกซึ่งสิทธิ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น

การเมืองภาคพลเมือง หมายถึง  การรวมตัวของประชาชน เพื่อแสดงพลังความคิดเห็นตามสิทธิและอำนาจอันพึงมีพึงได้  ในการมีส่วนร่วมกำหนดการตัดสินใจกระทำหรือไม่กระทำของท้องถิ่น   รัฐบาล  เพื่อประโยชน์ของสาธารณะคือประชาชนส่วนใหญ่ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น


ประจำปี 2559


ประจำปี 2558

ประจำปี 2557

ประจำปี 2556

ประจำปี 2555

เวทีเสวนา


ลืมรหัสผ่าน?


ติดต่อเรา


สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดลำพูน
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
98 หมู่8 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
(+66) 0-532-665-16