กิจกรรมร่วมสนุกกับแก้วปัญญา “ถ่ายแล้ว Tag แจกไปเลย”

กิจกรรมร่วมสนุกกับแก้วปัญญา “ถ่ายแล้ว Tag แจกไปเลย” ด้วยโปรแกรมต้นแบบ-โปรแกรมถ่ายรูปจากกล้องเว็บแคมส่งรูปด้วยอีเมล์ (K-Snap) โดย สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภายในงานประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 9″ 2 – 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว – KaewpanyaFanpage  # Flow chart K-Snap  # Result K-Snap                      322 total views, no views today

322 total views, no views today

วีดีทัศน์รายงานผลการดำเนินงานปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ในการสนองงานศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีพระเมตตา ทรงให้โอกาส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการสนองงานศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ สืบเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ จนถึงปัจจุบัน สำหรับการสนองงานในปีนี้ มหาวิทยาลัย ขอรายงานผลการดำเนินงานปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณ และมีพระราชานุมัติให้ดำเนินการ ๔ โครงการหลัก  มีผลการดำเนินงานดังนี้  โครงการที่ ๑.การพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์พืชผัก ๑๑ ชนิด กิจกรรมที่ ๑.ปลูกรักษาพันธุ์ที่พัฒนาขึ้นมาแล้วจำนวน ๑๑ ชนิด ๑. มะเขือเทศ ๒.พริก (พริกขี้หนู พริกชี้ฟ้า พริกหนุ่ม) ๓.แตงกวา(ผลสั้น ผลยาว) ๔.ถั่วฝักยาวไร้ค้าง ๕.ฟักทอง ๖.ถั่วฝักยาว ๗.ผักกวางตุ้ง๘.บวบ ๙.ถั่วพุ่ม ๑๐.มะเขือเปราะ ๑๑.ข้าวโพดเทียนหวาน กิจกรรมที่ ๒. พัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชอย่างต่อเนื่อง มี ๖ ชนิด ได้แก่ ๑.มะเขือเทศ ใน ๓ กลุ่ม คือ ๑.พันธุ์พระราชทาน… Read More »

294 total views, 1 views today

วิดีทัศน์แนะนำความเป็นมาและความสำคัญในการจัดโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ ตั้งแต่ครั้งที่ 1 จำนวนถึงครั้งที่ 9 ในปี 2559

วิดีทัศน์แนะนำความเป็นมาและความสำคัญในการจัดโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตลอดจนลำดับการจัดงานตั้งแต่ครั้งที่ 1 จำนวนถึงครั้งที่ 9 ในปี 2559 ความรู้เป็นทรัพยากรสำคัญในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและมีผลต่อความอยู่รอดขององค์กร  องค์กรจำนวนมากมักประสบปัญหาในการรักษาความสามารถในการแข่งขันให้อยู่กับองค์กรอย่างยั่งยืน อันเนื่องมาจาก ความสามารถขององค์กรมักขึ้นอยู่กับบุคคลหรือกลุ่มคนบางกลุ่มเท่านั้น เมื่อกลุ่มคนเหล่านั้นได้ยุติการทำงานอันเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆ อาทิ เกษียรอายุการทำงาน ลาออก หรือด้วยเหตุผลใดก็ตาม   ความรู้ความเชี่ยวชาญต่างๆ ที่เคยเป็นส่วนในการสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรมักหายไปพร้อมกัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง ได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กร ตลอดจนเพื่อพัฒนาความสามารถ เพิ่มความรู้ ความสามารถของบุคคลากรในมหาวิทยาลัย จึงได้ รวมตัวกันเพื่อดำเนินกิจกรรม การจัดการความรู้ ร่วมกัน   เป็น เครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยมีภาระกิจร่วมกันในการดำเนินกิจกรรม จัดการความรู้  โดยแต่ละมหาวิทยาลัยได้ส่งบุคคลากรร่วมเป็นคณะทำงาน คณะกรรมการเครือข่ายจัดการความรู้   ดังนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยร่วมกัน ดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้  โดยจัดประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ เพื่อให้บุคคลากรได้มีโอกาสพบปะ ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ผลการดำเนินงานได้ด้านการดำเนินกิจกรรมจัดการความรู้… Read More »

250 total views, no views today

การถอดบทเรียน : โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้

การจัดการความรู้ หัวข้อการถอดบทเรียน : โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ —————————— บทนำ ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษา ในกลุ่มที่ 2 กลุ่มสถาบันเน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม เป็นกลุ่มสถาบันการศึกษาที่ได้ปฏิบัติพันธกิจ  ของสถาบันอุดมศึกษา โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่ ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา ในบางสาขาวิชา และเน้นการพัฒนาสังคม โดยการประยุกต์ความรู้เพื่อบริการวิชาการหรือวิชาชีพแก่สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จึงมีนโยบายที่จะให้อาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่และนักศึกษาพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับชุมชน และสามารถถ่ายทอดไปยังสู่ชุมชน เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนได้มีอาชีพยกระดับเศรษฐกิจชุมชน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สมดังปรัชญาที่ว่า อุดมศึกษาคือปัญญาของสังคม  การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม เป็นงานพัฒนาที่ชุมชนมีส่วนร่วมตั้งแต่การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การให้ข้อมูล การวิเคราะห์ปัญหา การวางแผน กำหนดเป้าหมาย การตัดสินใจ การปฏิบัติ การตรวจสอบ ติดตามประเมินผล การสรุป แก้ไขปรับปรุง และรวมทั้งการขยายผลและเผยแพร่ผลสู่สาธารณะ จากความพยายามในการบูรณาการ งานการเรียน การสอน งานวิจัย งานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และการบริการวิชาการให้เป็นเรื่องเดียวกัน จึงได้ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ให้สร้างผลงานวิจัยและบริการทางวิชาการ และนำผลงานวิจัยและบริการวิชาการที่เป็นระบบมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน  อันจะส่งผลให้สามารถผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพมีความเข้าใจในงานวิจัยและงานบริการวิชาการออกสู่สังคม จึงได้จัดทำ โครงการ “การจัดการความรู้ มทร.ล้านนา” โดยการส่งเสริมให้นักวิจัยและบริการวิชาการ… Read More »

238 total views, no views today

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี “ชุมชนนักปฏิบัติ”

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี “ชุมชนนักปฏิบัติ” จำนวน 7 ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ” โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 9″ 2 – 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จัดทำโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา https://www.facebook.com/AritRmutl-251646048206194/ CoP 1 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต: การพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 CoP 2 งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ : งานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่/นำไปใช้ประโยชน์ CoP 3 การบริการวิชาการ : การบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง CoP 4 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : ฐานข้อมูลองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ AEC CoP 5 การบริหารจัดการ : การบริหารความเสี่ยงในองค์กร CoP 6 การประกันคุณภาพการศึกษา… Read More »

314 total views, no views today

ความรู้ความสามารถที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน มทร.ล้านนา

ความรู้ความสามารถที่จำเป็นในการปฏิบัติงานในตำแหน่ง ซึ่งประกอบไปด้วย สมรรถหลัก สมรรถทางการบริหาร และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ การปฏิบัติงานของพนักงานจำเป็นต้องมีความรู้ความสามารถที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีผลกระทบต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง ซึ่งหากเราทราบหลักเกณฑ์ที่ควรปฏิบัติก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยในการกำหนดทิศทางในการทำงานของเราได้เป็นอย่างดี   คู่มือสมรรถหลัก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คู่มือสมรรถหลัก คำอธิบายและตัวอย่างพฤติกรรมบ่งชี้ สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน สำนักงาน กพ     244 total views, no views today

244 total views, no views today

ธนาคารหน่วยกิตคืออะไร…..?????

ธนาคารหน่วยกิต เป็นระบบทะเบียนเฉพาะสำหรับผู้เรียนที่เข้าศึกษาในรายวิชา ต่างๆ หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรฝึกอบรม หรือหลักสูตรระยะยาวในระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรีของ สถาบันอุดมศึกษาที่จัดไว้สำหรับการจัดการศึกษาในระบบธนาคารหน่วยกิตโดยจัดให้มีสมุดสะสม หน่วยกิตสำหรับผู้เรียนให้สามารถนำผลการเรียนและผลการเรียนรู้มาสะสมหน่วยกิตและฝากในธนาคารหน่วยกิต ของสถาบันอุดมศึกษาได้โดยไม่จำกัดระยะเวลาในการสะสมหน่วยกิต และระยะเวลาในการเรียน แนวทางการขอเปิดและดำเนินการหลักสูตรในระบบธนาคารหน่วยกิต สถาบันอุดมศึกษาที่ประสงค์จะเปิดดำเนินการหลักสูตรในระบบธนาคารหน่วยกิต โดยเฉพาะในระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี ให้กระทำได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา โดยให้อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาที่จะจัดการศึกษาในระบบธนาคารหน่วยกิตเสนอขอความเห็นชอบจาก สภาสถาบันอุดมศึกษาและแจ้งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบตาม หลักเกณฑ์ หลักการของระบบธนาคารหน่วยกิจ 1 ผู้เรียนสามารถนำผลการเรียน และผลการเรียนรู้ มาสะสมในธนาคารหน่วยกิต ได้ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ 2 ผู้เรียนสามารถสะสมผลการเรียนและผลการเรียนรู้ในธนาคารหน่วยกิตได้โดย ไม่จำกัดอายุของผู้เรียน คุณวุฒิผู้เรียน ระยะเวลาในการสะสมหน่วยกิต และระยะเวลาในการเรียน 3 ผู้ที่ต้องการพัฒนาความรู้และสมรรถนะเฉพาะทางหรือต้องการเปลี่ยนอาชีพ สามารถรับการฝึกอบรมและนำผลการเรียนรู้มาเทียบโอนและสะสมหน่วยกิตในธนาคารหน่วยกิตได้ 4 การสะสมหน่วยกิตในธนาคารหน่วยกิต สามารถสะสมได้ทั้งผลการเรียนจาก การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และจากประสบการณ์ 5 ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนและสะสมหน่วยกิตได้ตลอดชีวิต โดยไม่มีเงื่อนไข ของระยะเวลาในการสะสมและระยะเวลาในการศึกษา 6 ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนและสะสมหน่วยกิตในสถาบันอุดมศึกษามากกว่า 1 สถาบันได้ คุณสมบัติของผู้เรียนในระบบธนาคารหน่วยกิต 1 ผู้เรียนที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ โดยเข้าศึกษาในรายวิชาต่างๆ หรือหลักสูตรระยะสั้น ในระดับประกาศนียบัตร… Read More »

480 total views, no views today

การทำ km ในองค์กร กรณีศึกษา มทร.พระนคร

การทำ km ในองค์กร นั้นจำเป็นจะต้องมีการกำหนดเป้าหมายว่าองค์กรต้องการอะไรจากการจัดการความรู้ ซึ่งอาจจะดูจากยุทธศาสตร์องค์กรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือการจัดการปัญหาในองค์กร เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมาทีมงานคลังความรู้ชุมชน สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ได้มีโอกาสในการเข้าไปศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของศูนย์การจัดการความรู้ มทร.พระนคร ซึ่งจากข้อมูลและชื่อเสียงของศูนย์ฯ ถือว่าเป็นหน่วยงานต้นแบบของกลุ่ม 9 มทร. การจัดการความรู้ ของ มทร.พระนคร ได้วางรูปแบบการดำเนินงานให้อยู่บนฐานข้อมูลพร้อมใช้ในระบบออนไลน์ และได้นำเสนอข้อมูลผ่านช่องทางสื่อเว็บไซต์ เพื่อเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการประกวดผ่านทางระบบออนไลน์อีกด้วย ซึ่งจากการสอบถามข้อมูล พบว่า ได้ใช้นโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรใช้งานผ่านระบบมากขึ้น ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องทีดีมาก หาก มทร.ล้านนา หรือ หน่วยงานต่างๆ จะนำมาเป็นแบบอย่างปฏิบัติ ประเด็นสนใจของการได้ศึกษาแลกเปลี่ยนครั้งนี้ คือ ผอ.ศูนย์ฯ ได้นำเสนอข้อมูลและถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านสื่อที่อยู่ในระบบออนไลน์ของศูนย์ฯ ซึ่งเป็นนโยบายและแบบอย่างปฏิบัติที่ดีให้กับผู้ใช้งานอื่นๆ ที่ทางศูนย์ได้มีนโยบายให้เก็บรวมรวมข้อมูล หรือองค์ความรู้ไว้ในระบบออนไลน์ซึ่งสามารถค้นหาและสามารถเป็นประโยชน์ต่อผู้ศึกษาข้อมูลได้ งานนี้ต้องขอขอบพระคุณ ผศ.ดวงแข  สุขโข ผอ.ศูนย์การจัดการความรู้ มทร.พระนครและทีมงานทุกท่านที่ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น   การจัดการความรู้ใน มทร.พระนคร http://webkm.rmutp.ac.th/km/wp-content/uploads/2013/03/การจัดการความรู้-ผอ.ดวงแขnew.pdf 334 total views, no views today

334 total views, no views today

แนวปฏิบัติที่ดี ในการจัดนิทรรศการและการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

หัวข้อ การจัดนิทรรศการและการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน กระบวนการจัดการความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 14 – 16 ตุลาคม 2558  ปัจจัยความสำเร็จ 1.การนำเทคโนโลยีมาปรับใช้และนำเสนอรูปแบบใหม่ ๆ        เช่น การลงชื่อในจอทีวีพร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก และมีคลังหนังสือ E-book จำนวนมากเป็นต้น 2.การมีส่วนร่วมของพนักงานในการนำเสนอในส่วนงานที่รับผิดชอบ เช่น ในแต่ Zone จะมีผู้บรรยายที่รับผิดชอบอยู่ หรือมีมาตรฐานการต้อนรับ เป็นต้น 3.สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เช่น การยืม-คืนหนังสืออัตโนมัติ ตู้ Interactive บอกรายการหนังสือใหม่ มีตู้ขายกาแฟอัตโนมัติ เป็นต้น 4.มีห้องแสดงประวัติความเป็นมา Hall of Fame แบบจำลองอาคาร ของหายาก อุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่น่าสนใจ 5.มีข้อความแสดงถึงวัฒนธรรมขององค์กรในการทำงานอย่างชัดเจน เช่น มีบัญญัติ 9 ประการ และข้อความแสดงวิสัยทัศน์ขององค์กร ปะติมากรรมวัฒนธรรม คำสอนของผู้ก่อตั้งองค์กร ข้อความพื้นที่บันได เป็นต้น ทำให้พนักงานในองค์กรเข้าใจ เข้าถึงและมีทัศนคติในการทำงานที่ดี 6.มีการตกแต่งสถานที่แต่ละมุมสวยงามให้เข้ากับการจัดนิทรรศการหลัก 7.การจัดนิทรรศการหมุนเวียนและกิจกรรมที่น่าสนใจ 8.มีกระบวนการการต้อนรับที่เป็นมาตรฐาน  … Read More »

319 total views, no views today