ความหมายของการจัดการความรู้

การจัดการความรู้ (อังกฤษ: Knowledge management – KM) คือ การรวบรวม สร้าง จัดระเบียบ แลกเปลี่ยน และประยุกต์ใช้ความรู้ในองค์กร โดยพัฒนาระบบจาก ข้อมูล ไปสู่ สารสนเทศ เพื่อให้เกิด ความรู้ และ ปัญญา ในที่สุด

การจัดการความรู้ประกอบไปด้วยชุดของการปฏิบัติงานที่ถูกใช้โดยองค์กรต่างๆ เพื่อที่จะระบุ สร้าง แสดงและกระจายความรู้ เพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้และการเรียนรู้ภายในองค์กร อันนำไปสู่การจัดการสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการธุรกิจที่ดี องค์กรขนาดใหญ่โดยส่วนมากจะมีการจัดสรรทรัพยากรสำหรับการจัดการองค์ความรู้ โดยมักจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศหรือแผนกการจัดการทรัพยากรมนุษย์

รูปแบบการจัดการองค์ความรู้โดยปกติจะถูกจัดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กรและประสงค์ที่จะได้ผลลัพธ์เฉพาะด้าน เช่น เพื่อแบ่งปันภูมิปัญญา,เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน, เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน, หรือเพื่อเพิ่มระดับนวัตกรรมให้สูงขึ้น

ที่มา: วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

742 total views, 1 views today

2 thoughts on “ความหมายของการจัดการความรู้

 1. ผศ.ยุทธนา เขาสุเมรุ Post author

  การจัดการความรู้หมายถึงการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพอันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด
  ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร. 2548)

  Reply
 2. นางสาวทิน อ่อนนวล Post author

  การจัดการความรู้ เป็นความท้าทายสองประการ ประการแรกคือการจัดการข้อมูลข่าวสารและกระบวนการและประการที่ สองคือ การจัดการบุคลากรและสภาพแวดล้อมเพื่อให้ความรู้ถูกสร้างแบ่งปัน และสามารถนําไป ประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
  ที่มา : องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) (2548)

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*