การประชุมทบทวนแผนงานสารสนเทศและการจัดการความรู้สถาบันฯ

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน จัดการประชุมทบทวนแผนงานสารสนเทศและการจัดการความรู้สถาบันฯ ขึ้น เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา หัวหน้ากลุ่มงานกลุ่มงานคลังความรู้ชุมชน สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นผู้ดำเนินการประชุมนี้โดยการนำเสนอวิดีทัศน์เรื่องการจัดการความรู้ ตลอดจนตัวอย่างการนำวิธีการจัดการความรู้มาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ การประเมินผลงานและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น โดยโยงเข้ากับให้ทุกท่านในที่ประชุมแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องเทคนิคการบันทึกผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้บริหารยอมรับ และเพื่อให้บุคลากรของสถาบันฯ มีกรอบในการเขียนรายงานผลงานดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเริ่มจากการเลือกช่องทางการสื่อสารภายในองค์กรที่ทุกคนยอมรับร่วมกันในการรับและส่งสารอย่างทั่วถึงภายในองค์กร

การประชุมครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของปีนี้ที่ทางสถาบันฯ (สถช.) ได้จัดประชุมนอกสถานที่และได้รับความสนใจจากผู้บริหาร และบุคลากรของสถาบันที่เกี่ยวข้องให้การตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมอย่างอบอุ่น

 

296 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*