วีดีทัศน์รายงานผลการดำเนินงานปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ในการสนองงานศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีพระเมตตา ทรงให้โอกาส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการสนองงานศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ สืบเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ จนถึงปัจจุบัน สำหรับการสนองงานในปีนี้ มหาวิทยาลัย ขอรายงานผลการดำเนินงานปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณ และมีพระราชานุมัติให้ดำเนินการ ๔ โครงการหลัก  มีผลการดำเนินงานดังนี้

 โครงการที่ ๑.การพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์พืชผัก ๑๑ ชนิด

กิจกรรมที่ ๑.ปลูกรักษาพันธุ์ที่พัฒนาขึ้นมาแล้วจำนวน ๑๑ ชนิด

๑. มะเขือเทศ ๒.พริก (พริกขี้หนู พริกชี้ฟ้า พริกหนุ่ม) ๓.แตงกวา(ผลสั้น ผลยาว) ๔.ถั่วฝักยาวไร้ค้าง ๕.ฟักทอง ๖.ถั่วฝักยาว ๗.ผักกวางตุ้ง๘.บวบ ๙.ถั่วพุ่ม ๑๐.มะเขือเปราะ ๑๑.ข้าวโพดเทียนหวาน

กิจกรรมที่ ๒. พัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชอย่างต่อเนื่อง มี ๖ ชนิด ได้แก่

๑.มะเขือเทศ ใน ๓ กลุ่ม คือ

๑.พันธุ์พระราชทาน โอโตะ และฮอลแลนด์

๒.พันธุ์พื้นเมือง ๒๐ สายพันธุ์ คัดเลือกพันธุ์ดี ได้ ๔ สายพันธุ์คือ พันธุ์ เบอร์ ๒, ๔, ๖ และ ๙

๓.พันธุ์ผสม ระหว่างสองสายพันธุ์ขึ้นไป ได้ ๒๐ คู่ผสม

๒.พริกพื้นเมือง

  • พริกขี้หนู คัดเลือกได้ ๑ สายพันธุ์จาก ๒๑ สายพันธุ์
  • พริกชี้ฟ้า คัดเลือกได้ ๒ สายพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์เดือยไก่และ พันธุ์เบอร์ ๑๒
  • พริกหนุ่ม คัดเลือกได้ ๑ สายพันธุ์ ได้แก่ พริกหนุ่มเขียว

๓. แตงกวาผลสั้น คัดเลือกได้ ๑ พันธุ์ และรวบรวมข้อมูลประจำพันธุ์ เบอร์ ๑

๔. ถั่วฝักยาวไร้ค้าง เบอร์ ๑ พัฒนาสีของฝักให้เข้มขึ้น

๕. ฟักทอง พัฒนาพันธุ์ให้เนื้อผลมีคุณภาพ เจริญเติบโตเร็ว แข็งแรง

๖. ถั่วฝักยาว คัดเลือกได้ถั่วฝักยาวเบอร์ ๑ สร้างความหลากหลายพันธุ์ โดยใช้ลักษณะสีฝักและคุณภาพฝัก

กิจกรรมที่ ๓.รวบรวมข้อมูลเพื่อขึ้นทะเบียนพันธุ์ ในปี ๒๕๕๙ ได้แก่ บวบ แตงกวา

             

โครงการที่ ๒ การทดสอบความเสถียรของฟักทองพันธุ์พื้นเมืองผลใหญ่และผลเล็ก ประจำปี ๒๕๕๘

  • ฟักทองผลเล็ก พบว่า พันธุ์ลายข้าวตอก มีความต้านทานโรคราน้ำค้างและไวรัสโรคใบด่างได้ดี มีน้ำหนักเฉลี่ยต่อผล ๓.๑๖ กิโลกรัม
  • ฟักทองผลใหญ่ พบว่า พันธุ์ลูกใหญ่ เบอร์ ๑ มีความต้านทานโรคราน้ำค้างและไวรัสโรคใบด่างได้ดี มีน้ำหนักเฉลี่ยต่อผล ๕.๗๐ กิโลกรัม

 

โครงการที่ ๓ การผลิตเมล็ดผักพันธุ์พัฒนา ๑๐ ชนิด

 การผลิตเมล็ดพันธุ์ ประจำปี ๒๕๕๘ ผลิตและส่งมอบแล้วดังนี้

ตาราง1
พริกหนุ่ม เนื่องจากในฤดูผลิต พบปัญหาการทำลายของแมลงวันพริก ทำให้ผลผลิตไม่ได้ตามเป้าหมาย ดำเนินการแก้ไขโดยการกระจายปลูกในโรงเรือนของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก น่าน และสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ลำปาง คาดว่าจะส่งมอบให้แล้วเสร็จภายในเดือน สิงหาคมพริกชี้ฟ้า และบวบเหลี่ยม อยู่ระหว่างรอการเก็บเกี่ยวและ คาดว่าจะส่งมอบให้แล้วเสร็จภายในเดือน เมษายน

 โครงการที่ ๔ การบริหารจัดการควบคุมศัตรูพืชอย่างปลอดภัยในศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ

 เนื่องจากปัจจุบันมีการใช้สารเคมีทางการเกษตรเป็นจำนวนมาก การนำเข้าสารเคมีทางการเกษตรที่ใช้ป้องกันกำจัดศัตรูพืชในปี ๒๕๕๗ มีปริมาณถึง ๑๓๔,๓๗๗ ตัน คิดเป็นมูลค่า ๑๙,๓๕๗ ล้านบาท

ข้อมูลการใช้เคมีเกษตร                                                           การใช้สารเคมีเกษตร ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยตรง พบว่า ในประชากร สามแสนคนจะพบผู้ที่เจ็บป่วยเนื่องจากสารกำจัดศัตรูพืชมากกว่าร้อยละ ๓๐ ซึ่งเห็นได้ว่าประชาชนมีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยเนื่องจากสารเคมีทางการเกษตรมากขึ้น

โครงการการบริหารจัดการควบคุมศัตรูพืชอย่างปลอดภัยในศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ
จึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว โดยการดำเนินงานเน้นใช้สารชีวภัณฑ์ในการควบคุมศัตรูพืช

 กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาดำเนินการ

 ๑.ทำแปลงปลูกพืชสมุนไพร ที่จะเป็นแหล่งวัตถุดิบการผลิตสารชีวภัณฑ์ เช่น หางไหล ไพล ทองพันชั่ง พลู เป็นต้น

๒.เตรียมสารชีวภัณฑ์และสารสกัดจากพืช ให้เพียงพอในการใช้งาน รวมทั้งคู่มือการใช้และสูตรมาตรฐานในเรื่องของสารออกฤทธิ์

ในปี ๒๕๕๘ ได้นำส่งสารชีวภัณฑ์ดังนี้

นำส่งสารชีวภัณฑ์

๓. ดำเนินการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์สู่เจ้าหน้าที่ของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ให้มีความรู้เข้าใจในการใช้สารชีวภัณฑ์ กับศัตรูพืชแต่ละชนิด

 มีการกำหนดการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรเครือข่ายปีละ ๓ ชุมชน พร้อมทั้งเตรียมแปลงสมุนไพรในแต่ละชุมชนเพื่อเป็นต้นแบบ ให้เกษตรกรแต่ละพื้นที่ ลดใช้ เลิกใช้ สารเคมี โดยการใช้ สารสกัดจากพืช เช่น สารสกัดจากหางไหล ดีปลี หนอนตายหยาก ยาสูบ ใช้เชื้อรากำจัดแมลง เชื้อราเขียว เชื้อราขาวและเชื้อราไตรโคเดอร์มา  เพื่อควบคุมศัตรูพืช และสร้างสมดุลในพื้นที่  ตลอดจนการพัฒนาพันธุ์พืชให้มีความแข็งแรงต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืช และนำแนวทางในการดำเนินงานที่เหมาะสม ขยายผลสู่การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ให้เกษตรกรในวงกว้างต่อไป

นาย วิษณุลักษณ์ คำยอง / เรียบเรียง

นาย พิษณุ พรมพราย / วีดีโอ

นางสาว จรารุวรรณ สุยะ / บรรยาย

 

 

294 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*