วิดีทัศน์แนะนำความเป็นมาและความสำคัญในการจัดโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ ตั้งแต่ครั้งที่ 1 จำนวนถึงครั้งที่ 9 ในปี 2559

วิดีทัศน์แนะนำความเป็นมาและความสำคัญในการจัดโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ตลอดจนลำดับการจัดงานตั้งแต่ครั้งที่ 1 จำนวนถึงครั้งที่ 9 ในปี 2559

ความรู้เป็นทรัพยากรสำคัญในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและมีผลต่อความอยู่รอดขององค์กร  องค์กรจำนวนมากมักประสบปัญหาในการรักษาความสามารถในการแข่งขันให้อยู่กับองค์กรอย่างยั่งยืน อันเนื่องมาจาก ความสามารถขององค์กรมักขึ้นอยู่กับบุคคลหรือกลุ่มคนบางกลุ่มเท่านั้น เมื่อกลุ่มคนเหล่านั้นได้ยุติการทำงานอันเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆ อาทิ เกษียรอายุการทำงาน ลาออก หรือด้วยเหตุผลใดก็ตาม   ความรู้ความเชี่ยวชาญต่างๆ ที่เคยเป็นส่วนในการสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรมักหายไปพร้อมกัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง ได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กร ตลอดจนเพื่อพัฒนาความสามารถ เพิ่มความรู้ ความสามารถของบุคคลากรในมหาวิทยาลัย จึงได้ รวมตัวกันเพื่อดำเนินกิจกรรม การจัดการความรู้ ร่วมกัน   เป็น เครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยมีภาระกิจร่วมกันในการดำเนินกิจกรรม จัดการความรู้  โดยแต่ละมหาวิทยาลัยได้ส่งบุคคลากรร่วมเป็นคณะทำงาน คณะกรรมการเครือข่ายจัดการความรู้   ดังนี้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี

และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โดยร่วมกัน ดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้  โดยจัดประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ เพื่อให้บุคคลากรได้มีโอกาสพบปะ ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ผลการดำเนินงานได้ด้านการดำเนินกิจกรรมจัดการความรู้ เพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้อันเป็นแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่กันและกัน  โดยเริ่มจัดขึ้นในปี   พ.ศ.  เป็นต้นมา

โดยมีกิจกรรมทางวิชาการ นำเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดี ของอาจารย์ บุคคลาการ ตลอดจน นักศึกษา และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคคลาการที่ปฏิบัติงานในด้านที่ใกล้เคียงกัน เป็นชุมชนนักปฏิบัติต่างๆ  เช่น ด้านการเรียรการสอน การวิจัย บริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม การพัฒนานักศึกษา การบริการงานต่างๆและการการประกันคุณภาพทางการศึกษา เป็นต้น   โดยแต่ละมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล แต่ละแห่ง เปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ ดังนี้

คร้งที่1 ปี พ.ศ. 2550   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2552   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  โดยที่ในสองครั้งแรกมีเข้าร่วม 7 ราชทงคล

ครั้งที่ 3 ปี 2553 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นเจ้าภาพ ในหัวข้อ “ราชมงคล ชุมชนนักปฏิบัติ”   ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้ง  แรกที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเข้าร่วมครบทั้ง 9 แห่ง

ครั้งที่ 4 ปี 2554มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  เป็นเจ้าภาพ  ในหัวข้อ  ราชมงคล…คลังความรู้ด้านบริการสังคม

ครั้งที่ 5 ปี 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ในหัวข้อ  ราชมงคล…บูรณาการการจัดการความรู้สู่การปฏิบัติ

ครั้งที่ 6 ปี 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ มหาวิทยาลัยเทคโนดลยีราชมงคลรัตน์โกสินทร์ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ในหัวข้อ  การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ประชาคมอาเซียน      ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีอีกสองสถาบันการศึกษา เข้ามาร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือททางวิชาการด้านการจัดการความรู้ร่วมกัน ได้แก่  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  สถาบันการพละศึกษา โดยมีการดำเนินกิจกรรการจัดการความรู้ ร่วมกัน เป็น เครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  สถาบันการพลศึกษาและสถาบันนัณพิตพัฒนศิลป

ครั้งที่ 7  พ.ศ. 2557  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นเจ้าภาพ ในหัวข้อ การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน

ครั้งที่ 8 ปี พ.ศ. 2558  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เป็นเจ้าภาพ ในหัวข้อ  การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน”

และในปี  พ ศ. 2559 ซึ่งเป็นครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับเกยีรติจากเครือข่ายการจัดการความรู้ ให้เป็นเจ้าภาพ  ในหัวข้อ

“ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21“  ซึ่งเป้นยุคที่เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทใน การทำงาน การสื่อสาร การรับรู้และเรียนรู้ ตลอดจน เกี่ยวข้องกับการดำเนินชวิตของผู้คน และมีแนวโน้มจะมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การดำเนินการประชุมสัมมนาเครือข่ายจัดการความรู้ ก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการแลนการประชุมสัมมนาเครือข่ายจัดการความรู้กเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ มาเป็นแนวทางปฎิษัติที่ดีในการดำเนินงาน มุ่งสู่องค์กรแห่งเรียนรู้ ต่อไป

ผศ.ยุทธนา เขาสุเมรุ, ว่าที่ ร.ต. รัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์/ เรียบเรียง

นาย พิษณุ พรมพราย / วีดีโอ

นางสาว จรารุวรรณ สุยะ / บรรยาย

248 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*