การถอดบทเรียน : โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้

By | February 11, 2016

20160205170030

การจัดการความรู้

หัวข้อการถอดบทเรียน : โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้

——————————

บทนำ

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษา ในกลุ่มที่ 2 กลุ่มสถาบันเน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม เป็นกลุ่มสถาบันการศึกษาที่ได้ปฏิบัติพันธกิจ  ของสถาบันอุดมศึกษา โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่ ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา ในบางสาขาวิชา และเน้นการพัฒนาสังคม โดยการประยุกต์ความรู้เพื่อบริการวิชาการหรือวิชาชีพแก่สังคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จึงมีนโยบายที่จะให้อาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่และนักศึกษาพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับชุมชน และสามารถถ่ายทอดไปยังสู่ชุมชน เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนได้มีอาชีพยกระดับเศรษฐกิจชุมชน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สมดังปรัชญาที่ว่า อุดมศึกษาคือปัญญาของสังคม  การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม เป็นงานพัฒนาที่ชุมชนมีส่วนร่วมตั้งแต่การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การให้ข้อมูล การวิเคราะห์ปัญหา การวางแผน กำหนดเป้าหมาย การตัดสินใจ การปฏิบัติ การตรวจสอบ ติดตามประเมินผล การสรุป แก้ไขปรับปรุง และรวมทั้งการขยายผลและเผยแพร่ผลสู่สาธารณะ

จากความพยายามในการบูรณาการ งานการเรียน การสอน งานวิจัย งานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และการบริการวิชาการให้เป็นเรื่องเดียวกัน จึงได้ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ให้สร้างผลงานวิจัยและบริการทางวิชาการ และนำผลงานวิจัยและบริการวิชาการที่เป็นระบบมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน  อันจะส่งผลให้สามารถผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพมีความเข้าใจในงานวิจัยและงานบริการวิชาการออกสู่สังคม จึงได้จัดทำ โครงการ “การจัดการความรู้ มทร.ล้านนา” โดยการส่งเสริมให้นักวิจัยและบริการวิชาการ คณาจารย์ นักศึกษา ได้นำเสนอ ถอดบทเรียนองค์ความรู้จากงานบริการวิชาการต่างๆ อาทิ โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชนแบบมีส่วนร่วม การบริการงานด้านคลินิกเทคโนโลยี  การพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน ชุมชน/กองทุนหมู่บ้าน  การสนองงานโครงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ/โครงการหลวง และองค์ความรู้ของศูนย์เรียนรู้โรงงานต้นแบบ    ผ่านกระบวนการการจัดการความรู้ เพื่อนำมาเผยแพร่และถ่ายทอดประสบการณ์อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้

  1. วิธีการทำงาน

1.1 วิธีการทำงานของประชุมคณะกรรมการ เครือข่าย KM 9 มทร.ในการส่งเสริมการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จ

1)  ศึกษาหัวข้อสัมมนา/คัดเลือกหัวข้อและวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในการประเด็น

การสัมมนา

2)  การมีส่วนร่วมคิด/ร่วมทำ/ร่วมติดตามประเมินผล

3)  การทำงานแบบหุ้นส่วน (คน/งบประมาณ)

4)  กำหนดเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ในการทำงานร่วมกัน

5)  การบริหารโครงการ/มีการวิเคราะห์ ประกอบด้วย 4M (Man, Money, Management, Material)  IT และ Communication

 

1.2 วิธีการทำงานที่สำคัญคณะกรรมการดำเนินงาน

1)    การวางแผนการดำเนินงาน

2)   ร่วมกันกำหนดวิธีการทำงาน/กำหนดประเด็นสำคัญ โดยให้ทุกคณะ /สถาบัน /สำนักมีบทบาทในกระบวนการทำงาน

3)   กำหนดบุคคลให้เหมาะสมในการปฏิบัติงาน/ การติดต่อประสานงานให้ชัดเจน

4)   ดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานที่วางไว้ ประกอบด้วย

–  ประชุมคณะกรรมการที่รับผิดชอบโครงการโดยตรง

–  นำเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

–  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน

–  ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน

–  สนับสนุนการดำเนินงานงบประมาณ/คณะทำงานทุกฝ่าย

–  การมีจิตอาสาและการเสริมพลัง

–  กำกับ ติดตาม ประเมินผล/ถอดบทเรียน/สรุปผล/รายงาน

 

  1. ความสำเร็จของโครงการ

2.1 เชิงปริมาณ

– ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 500 คน ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

2.2 เชิงคุณภาพ

– การสร้างเครือข่ายการจัดการความรู้ 9 มทร และสถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิต

– การส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการจัดการความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ

 

  1. ปัญหา/อุปสรรค
  • การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง
  • ลำดับขั้นตอนยังไม่กระชับ

 

  1. ความคาดหวังที่เราอยากให้เกิดขึ้น

4.1   ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถทำงานร่วมกับเครือข่ายผู้ประเมินทุกภาคส่วน

4.2 ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความสามารถส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการจัดการความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ

4.3 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความสามารถในการพัฒนาศักยภาพการจัดการความรู้ ขององค์กร/ชุมชน/กลุ่ม ในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมาย

 

  1. ผลที่เกิดขึ้น/ผลที่สำคัญของคณะดำเนินงาน

5.1 คณะดำเนินงานได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถ

5.2 มีเอกสารประกอบการดำเนินงาน

5.3 มีเครือข่ายมีคุณภาพ

5.4 กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา

5.5 มีช่องทางการเรียนรู้ระหว่างกันอย่างหลากหลาย

 

  1. ข้อค้นพบ/นวัตกรรม/องค์ความรู้ที่เราค้นพบ

6.1 ความรู้ที่ได้รับ

– เข้าใจวิธีการนำการจัดการความรู้ไปใช้ในการพัฒนาองค์กร รูปแบบการบริหารโครงการต่าง ๆ เพื่อความเหมาะสมกับโครงการ และ การทำงานเป็นทีม กลุ่มบุคคล

– การประเมินโดยใช้รูปแบบ CIPP Model ผู้ประเมินต้องศึกษาอย่างถ่องแท้ของแต่ละโครงการที่ต้องการประเมิน เพื่อให้เหมาะสมและเพื่อให้ผลมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ว่าควรใช้รูปแบบใด

– การประเมินโดยใช้ Empowerment Model เป็นการประเมินแบบ Formative ไม่ใช่ Summative เริ่มต้นจากตัวผู้ประเมินต้องสามารถ Empower ตนเองได้ โดยมีความเชื่อในศักยภาพของคนในองค์กร ชื่นชม คิดบวก กระตุ้น เร้าอารมณ์ สร้างแรงจูงใจ ทัศนคติ พันธกิจ โดยผู้ประเมินมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในโครงการตั้งแต่ต้นจบ

– เทคนิค AIC (Appreciation-Influence-Control) หรือ เทคนิคการวางแผนแบบมีส่วนร่วม เป็นการพูดในมุมบวกชื่นชม มองความสำเร็จร่วมกัน Shared-Norn-Value ระหว่างครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีเครื่องมือ กิจกรรม วิธีการ เป็นทั้ง Mentoring, Coaching, Training, Monitoring, Counseling และ OM (Organization Management)

 

6.2 การประยุกต์ใช้ความรู้

– องค์ความรู้ที่ได้จากการถอดบทเรียน

– การเตรียมตัวเป็นผู้จัดการโครงการ

– การมีส่วนร่วมทำให้เกิดการพัฒนาศักยภาพขององค์กร/ชุมชน/กลุ่มเป้าหมาย

– การทำงานแบบบูรณาการทุกกระบวนการ

– การจัดการเรียนการสอน การประเมินกิจกรรม โครงการ ฯลฯ

  1. เราจะนำเอาความรู้ไปปรับปรุง ขยายผลอย่างไร

–  เป็นแนวทางในการดำเนินงานโครงการประชุมเครือข่ายการจัดการความรู้

–  เผยแพร่องค์ความรู้ให้กับเครือข่ายและหน่วยที่เกี่ยวข้อง นำไปปรับใช้ให้เหมาะสม

–  ปรับปรุงกระบวนการทำงานโครงการ

– ข้อมูลให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพิจารณาตัดสินใจในการสนับสนุนการดำเนินงานการจัดการความรู้ครั้งต่อไป

236 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*