กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี “ชุมชนนักปฏิบัติ”

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี “ชุมชนนักปฏิบัติ”
จำนวน 7 ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)
” โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 9″
2 – 5 กุมภาพันธ์ 2559
ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

จัดทำโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
https://www.facebook.com/AritRmutl-251646048206194/

CoP 1 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต: การพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21

CoP 2 งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ : งานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่/นำไปใช้ประโยชน์

CoP 3 การบริการวิชาการ : การบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง

CoP 4 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : ฐานข้อมูลองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ AEC

CoP 5 การบริหารจัดการ : การบริหารความเสี่ยงในองค์กร

CoP 6 การประกันคุณภาพการศึกษา : บทบาทของคณะต่อการประกัน

CoP 7 การพัฒนานักศึกษา : การนำ PDCA มาใช้ในกิจกรรมนักศึกษา https://www.youtube.com/watch?v=YcrgaDAoWss

312 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*