Monthly Archives: February 2016

วีดีทัศน์เสวนาวิชาการ เรื่อง “ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”

เสวนาวิชาการ เรื่อง “ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21” โดยมีผู้ร่วมเสวนาในครั้ง จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่มีประสบการณ์ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2. คุณจำนงค์ บุญมา ผู้จัดการสำนักบริหารการใช้ระบบ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ดำเนินรายการ โดยคุณนางสาวพนิตพิมพ์ ทั่งเชียงใหม่ ในการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 9 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ 383 total views, no views today

383 total views, no views today

วีดีทัศน์พิธีเปิด งานโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ ครั้งที่ 9 และ การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ในศตวรรษที่ 21” โดยท่าน ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร

พิธีเปิด งานโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 2 – 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเกียรติรจากท่าน ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในพิธีเปิด และท่าน ดร.ภาสวรรธน์ วัชรดำรงค์ศักดิ์ รองอธิการบดี ด้านวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวรายงานในครั้งนี้ การบรรยายทางวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง “ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ในศตวรรษที่ 21” โดยได้รับเกียรติรจากท่าน ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นวิทยากร บรรยายในครั้งนี้ 397 total views, no views today

397 total views, no views today

กิจกรรมร่วมสนุกกับแก้วปัญญา “ถ่ายแล้ว Tag แจกไปเลย”

กิจกรรมร่วมสนุกกับแก้วปัญญา “ถ่ายแล้ว Tag แจกไปเลย” ด้วยโปรแกรมต้นแบบ-โปรแกรมถ่ายรูปจากกล้องเว็บแคมส่งรูปด้วยอีเมล์ (K-Snap) โดย สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภายในงานประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 9″ 2 – 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว – KaewpanyaFanpage  # Flow chart K-Snap  # Result K-Snap                      324 total views, no views today

324 total views, no views today

วีดีทัศน์รายงานผลการดำเนินงานปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ในการสนองงานศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีพระเมตตา ทรงให้โอกาส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการสนองงานศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ สืบเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ จนถึงปัจจุบัน สำหรับการสนองงานในปีนี้ มหาวิทยาลัย ขอรายงานผลการดำเนินงานปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณ และมีพระราชานุมัติให้ดำเนินการ ๔ โครงการหลัก  มีผลการดำเนินงานดังนี้  โครงการที่ ๑.การพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์พืชผัก ๑๑ ชนิด กิจกรรมที่ ๑.ปลูกรักษาพันธุ์ที่พัฒนาขึ้นมาแล้วจำนวน ๑๑ ชนิด ๑. มะเขือเทศ ๒.พริก (พริกขี้หนู พริกชี้ฟ้า พริกหนุ่ม) ๓.แตงกวา(ผลสั้น ผลยาว) ๔.ถั่วฝักยาวไร้ค้าง ๕.ฟักทอง ๖.ถั่วฝักยาว ๗.ผักกวางตุ้ง๘.บวบ ๙.ถั่วพุ่ม ๑๐.มะเขือเปราะ ๑๑.ข้าวโพดเทียนหวาน กิจกรรมที่ ๒. พัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชอย่างต่อเนื่อง มี ๖ ชนิด ได้แก่ ๑.มะเขือเทศ ใน ๓ กลุ่ม คือ ๑.พันธุ์พระราชทาน… Read More »

296 total views, no views today

วิดีทัศน์แนะนำความเป็นมาและความสำคัญในการจัดโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ ตั้งแต่ครั้งที่ 1 จำนวนถึงครั้งที่ 9 ในปี 2559

วิดีทัศน์แนะนำความเป็นมาและความสำคัญในการจัดโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตลอดจนลำดับการจัดงานตั้งแต่ครั้งที่ 1 จำนวนถึงครั้งที่ 9 ในปี 2559 ความรู้เป็นทรัพยากรสำคัญในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและมีผลต่อความอยู่รอดขององค์กร  องค์กรจำนวนมากมักประสบปัญหาในการรักษาความสามารถในการแข่งขันให้อยู่กับองค์กรอย่างยั่งยืน อันเนื่องมาจาก ความสามารถขององค์กรมักขึ้นอยู่กับบุคคลหรือกลุ่มคนบางกลุ่มเท่านั้น เมื่อกลุ่มคนเหล่านั้นได้ยุติการทำงานอันเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆ อาทิ เกษียรอายุการทำงาน ลาออก หรือด้วยเหตุผลใดก็ตาม   ความรู้ความเชี่ยวชาญต่างๆ ที่เคยเป็นส่วนในการสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรมักหายไปพร้อมกัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง ได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กร ตลอดจนเพื่อพัฒนาความสามารถ เพิ่มความรู้ ความสามารถของบุคคลากรในมหาวิทยาลัย จึงได้ รวมตัวกันเพื่อดำเนินกิจกรรม การจัดการความรู้ ร่วมกัน   เป็น เครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยมีภาระกิจร่วมกันในการดำเนินกิจกรรม จัดการความรู้  โดยแต่ละมหาวิทยาลัยได้ส่งบุคคลากรร่วมเป็นคณะทำงาน คณะกรรมการเครือข่ายจัดการความรู้   ดังนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยร่วมกัน ดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้  โดยจัดประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ เพื่อให้บุคคลากรได้มีโอกาสพบปะ ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ผลการดำเนินงานได้ด้านการดำเนินกิจกรรมจัดการความรู้… Read More »

252 total views, no views today

การถอดบทเรียน : โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้

การจัดการความรู้ หัวข้อการถอดบทเรียน : โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ —————————— บทนำ ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษา ในกลุ่มที่ 2 กลุ่มสถาบันเน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม เป็นกลุ่มสถาบันการศึกษาที่ได้ปฏิบัติพันธกิจ  ของสถาบันอุดมศึกษา โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่ ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา ในบางสาขาวิชา และเน้นการพัฒนาสังคม โดยการประยุกต์ความรู้เพื่อบริการวิชาการหรือวิชาชีพแก่สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จึงมีนโยบายที่จะให้อาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่และนักศึกษาพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับชุมชน และสามารถถ่ายทอดไปยังสู่ชุมชน เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนได้มีอาชีพยกระดับเศรษฐกิจชุมชน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สมดังปรัชญาที่ว่า อุดมศึกษาคือปัญญาของสังคม  การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม เป็นงานพัฒนาที่ชุมชนมีส่วนร่วมตั้งแต่การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การให้ข้อมูล การวิเคราะห์ปัญหา การวางแผน กำหนดเป้าหมาย การตัดสินใจ การปฏิบัติ การตรวจสอบ ติดตามประเมินผล การสรุป แก้ไขปรับปรุง และรวมทั้งการขยายผลและเผยแพร่ผลสู่สาธารณะ จากความพยายามในการบูรณาการ งานการเรียน การสอน งานวิจัย งานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และการบริการวิชาการให้เป็นเรื่องเดียวกัน จึงได้ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ให้สร้างผลงานวิจัยและบริการทางวิชาการ และนำผลงานวิจัยและบริการวิชาการที่เป็นระบบมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน  อันจะส่งผลให้สามารถผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพมีความเข้าใจในงานวิจัยและงานบริการวิชาการออกสู่สังคม จึงได้จัดทำ โครงการ “การจัดการความรู้ มทร.ล้านนา” โดยการส่งเสริมให้นักวิจัยและบริการวิชาการ… Read More »

239 total views, no views today

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี “ชุมชนนักปฏิบัติ”

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี “ชุมชนนักปฏิบัติ” จำนวน 7 ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ” โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 9″ 2 – 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จัดทำโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา https://www.facebook.com/AritRmutl-251646048206194/ CoP 1 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต: การพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 CoP 2 งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ : งานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่/นำไปใช้ประโยชน์ CoP 3 การบริการวิชาการ : การบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง CoP 4 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : ฐานข้อมูลองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ AEC CoP 5 การบริหารจัดการ : การบริหารความเสี่ยงในองค์กร CoP 6 การประกันคุณภาพการศึกษา… Read More »

315 total views, no views today