Monthly Archives: November 2015

ความรู้ความสามารถที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน มทร.ล้านนา

ความรู้ความสามารถที่จำเป็นในการปฏิบัติงานในตำแหน่ง ซึ่งประกอบไปด้วย สมรรถหลัก สมรรถทางการบริหาร และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ การปฏิบัติงานของพนักงานจำเป็นต้องมีความรู้ความสามารถที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีผลกระทบต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง ซึ่งหากเราทราบหลักเกณฑ์ที่ควรปฏิบัติก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยในการกำหนดทิศทางในการทำงานของเราได้เป็นอย่างดี   คู่มือสมรรถหลัก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คู่มือสมรรถหลัก คำอธิบายและตัวอย่างพฤติกรรมบ่งชี้ สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน สำนักงาน กพ     241 total views, no views today

241 total views, no views today

ธนาคารหน่วยกิตคืออะไร…..?????

ธนาคารหน่วยกิต เป็นระบบทะเบียนเฉพาะสำหรับผู้เรียนที่เข้าศึกษาในรายวิชา ต่างๆ หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรฝึกอบรม หรือหลักสูตรระยะยาวในระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรีของ สถาบันอุดมศึกษาที่จัดไว้สำหรับการจัดการศึกษาในระบบธนาคารหน่วยกิตโดยจัดให้มีสมุดสะสม หน่วยกิตสำหรับผู้เรียนให้สามารถนำผลการเรียนและผลการเรียนรู้มาสะสมหน่วยกิตและฝากในธนาคารหน่วยกิต ของสถาบันอุดมศึกษาได้โดยไม่จำกัดระยะเวลาในการสะสมหน่วยกิต และระยะเวลาในการเรียน แนวทางการขอเปิดและดำเนินการหลักสูตรในระบบธนาคารหน่วยกิต สถาบันอุดมศึกษาที่ประสงค์จะเปิดดำเนินการหลักสูตรในระบบธนาคารหน่วยกิต โดยเฉพาะในระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี ให้กระทำได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา โดยให้อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาที่จะจัดการศึกษาในระบบธนาคารหน่วยกิตเสนอขอความเห็นชอบจาก สภาสถาบันอุดมศึกษาและแจ้งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบตาม หลักเกณฑ์ หลักการของระบบธนาคารหน่วยกิจ 1 ผู้เรียนสามารถนำผลการเรียน และผลการเรียนรู้ มาสะสมในธนาคารหน่วยกิต ได้ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ 2 ผู้เรียนสามารถสะสมผลการเรียนและผลการเรียนรู้ในธนาคารหน่วยกิตได้โดย ไม่จำกัดอายุของผู้เรียน คุณวุฒิผู้เรียน ระยะเวลาในการสะสมหน่วยกิต และระยะเวลาในการเรียน 3 ผู้ที่ต้องการพัฒนาความรู้และสมรรถนะเฉพาะทางหรือต้องการเปลี่ยนอาชีพ สามารถรับการฝึกอบรมและนำผลการเรียนรู้มาเทียบโอนและสะสมหน่วยกิตในธนาคารหน่วยกิตได้ 4 การสะสมหน่วยกิตในธนาคารหน่วยกิต สามารถสะสมได้ทั้งผลการเรียนจาก การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และจากประสบการณ์ 5 ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนและสะสมหน่วยกิตได้ตลอดชีวิต โดยไม่มีเงื่อนไข ของระยะเวลาในการสะสมและระยะเวลาในการศึกษา 6 ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนและสะสมหน่วยกิตในสถาบันอุดมศึกษามากกว่า 1 สถาบันได้ คุณสมบัติของผู้เรียนในระบบธนาคารหน่วยกิต 1 ผู้เรียนที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ โดยเข้าศึกษาในรายวิชาต่างๆ หรือหลักสูตรระยะสั้น ในระดับประกาศนียบัตร… Read More »

478 total views, no views today