Monthly Archives: October 2015

การทำ km ในองค์กร กรณีศึกษา มทร.พระนคร

การทำ km ในองค์กร นั้นจำเป็นจะต้องมีการกำหนดเป้าหมายว่าองค์กรต้องการอะไรจากการจัดการความรู้ ซึ่งอาจจะดูจากยุทธศาสตร์องค์กรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือการจัดการปัญหาในองค์กร เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมาทีมงานคลังความรู้ชุมชน สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ได้มีโอกาสในการเข้าไปศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของศูนย์การจัดการความรู้ มทร.พระนคร ซึ่งจากข้อมูลและชื่อเสียงของศูนย์ฯ ถือว่าเป็นหน่วยงานต้นแบบของกลุ่ม 9 มทร. การจัดการความรู้ ของ มทร.พระนคร ได้วางรูปแบบการดำเนินงานให้อยู่บนฐานข้อมูลพร้อมใช้ในระบบออนไลน์ และได้นำเสนอข้อมูลผ่านช่องทางสื่อเว็บไซต์ เพื่อเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการประกวดผ่านทางระบบออนไลน์อีกด้วย ซึ่งจากการสอบถามข้อมูล พบว่า ได้ใช้นโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรใช้งานผ่านระบบมากขึ้น ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องทีดีมาก หาก มทร.ล้านนา หรือ หน่วยงานต่างๆ จะนำมาเป็นแบบอย่างปฏิบัติ ประเด็นสนใจของการได้ศึกษาแลกเปลี่ยนครั้งนี้ คือ ผอ.ศูนย์ฯ ได้นำเสนอข้อมูลและถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านสื่อที่อยู่ในระบบออนไลน์ของศูนย์ฯ ซึ่งเป็นนโยบายและแบบอย่างปฏิบัติที่ดีให้กับผู้ใช้งานอื่นๆ ที่ทางศูนย์ได้มีนโยบายให้เก็บรวมรวมข้อมูล หรือองค์ความรู้ไว้ในระบบออนไลน์ซึ่งสามารถค้นหาและสามารถเป็นประโยชน์ต่อผู้ศึกษาข้อมูลได้ งานนี้ต้องขอขอบพระคุณ ผศ.ดวงแข  สุขโข ผอ.ศูนย์การจัดการความรู้ มทร.พระนครและทีมงานทุกท่านที่ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น   การจัดการความรู้ใน มทร.พระนคร http://webkm.rmutp.ac.th/km/wp-content/uploads/2013/03/การจัดการความรู้-ผอ.ดวงแขnew.pdf 338 total views, no views today

338 total views, no views today

แนวปฏิบัติที่ดี ในการจัดนิทรรศการและการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

หัวข้อ การจัดนิทรรศการและการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน กระบวนการจัดการความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 14 – 16 ตุลาคม 2558  ปัจจัยความสำเร็จ 1.การนำเทคโนโลยีมาปรับใช้และนำเสนอรูปแบบใหม่ ๆ        เช่น การลงชื่อในจอทีวีพร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก และมีคลังหนังสือ E-book จำนวนมากเป็นต้น 2.การมีส่วนร่วมของพนักงานในการนำเสนอในส่วนงานที่รับผิดชอบ เช่น ในแต่ Zone จะมีผู้บรรยายที่รับผิดชอบอยู่ หรือมีมาตรฐานการต้อนรับ เป็นต้น 3.สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เช่น การยืม-คืนหนังสืออัตโนมัติ ตู้ Interactive บอกรายการหนังสือใหม่ มีตู้ขายกาแฟอัตโนมัติ เป็นต้น 4.มีห้องแสดงประวัติความเป็นมา Hall of Fame แบบจำลองอาคาร ของหายาก อุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่น่าสนใจ 5.มีข้อความแสดงถึงวัฒนธรรมขององค์กรในการทำงานอย่างชัดเจน เช่น มีบัญญัติ 9 ประการ และข้อความแสดงวิสัยทัศน์ขององค์กร ปะติมากรรมวัฒนธรรม คำสอนของผู้ก่อตั้งองค์กร ข้อความพื้นที่บันได เป็นต้น ทำให้พนักงานในองค์กรเข้าใจ เข้าถึงและมีทัศนคติในการทำงานที่ดี 6.มีการตกแต่งสถานที่แต่ละมุมสวยงามให้เข้ากับการจัดนิทรรศการหลัก 7.การจัดนิทรรศการหมุนเวียนและกิจกรรมที่น่าสนใจ 8.มีกระบวนการการต้อนรับที่เป็นมาตรฐาน  … Read More »

322 total views, no views today

เรียนรู้เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศจากหน่วยงานภายนอก

การศึกษาดูงานระบบสารสนเทศจากหน่วยงานภายนอกนั้น นอกจากการได้เปิดโลกทัศน์แล้วนั้น สิ่งสำคัญ คือการได้เรียนรู้ถึงแนวทางวิธีการและแนวปฏิบัติที่ดี ซึ่งถือได้ว่าเป็นส่วนประกอบสำคัญต่อผู้เรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการนำมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนางานในองค์กรของผู้เรียนรู้ ซึ่งการเรียนรู้จากองค์กรที่มีชื่อเสียง หรือองค์กรที่ได้รับการยอมรับแล้วนั้น ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญที่สามารถช่วยให้ผู้เรียนรู้ในการเข้าถึงวิธีการคิดและแนวปฏิบัติที่ดีได้อย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรม ที่สามารถนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาหน่วยงานได้ดี ซึ่งระบบสารสนเทศของหน่วยงานที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับภายในประเทศนั้น ห้องสมุดธนาคารเพื่อการเกษตร อุทยานการเรียนรู้ TK Park และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเครือข่ายราชมงคล ถือเป็นหน่วยงานภายนอกที่น่าศึกษาเรียนรู้ สำหรับการนำแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการพัฒนาสารสนเทศของหน่วยงาน ซึ่งจากการไปศึกษา เรียนรู้ จากทั้ง 4 หน่วยงานข้างต้นนั้น ผลจาการเรียนรู้ ผู้เขียนสามารถสรุป วิเคราะห์ผล ได้พอสังเขป โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ดังนี้ การใช้เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศสำหรับการจัดแสดง content เพื่อสร้างจุดสนใจ ในปัจจุบันการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างจุดสนใจให้แก่องค์กรถือเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง เพราะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี และทันสมัย นั้น ย่อมเป็นการสร้างจุดสนใจและเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร ซึ่งปัจจุบันหน่วยงานที่เป็นต้นแบบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเหล่านี้ นั้น หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและอุทยานการเรียนรู้ TK Park ถือเป็นหน่วยงาน ที่สามารถนำเป็นเป็นต้นแบบในการเรียนรู้      และศึกษาดูงาน โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการ Content ที่มีรูปแบบการจัดการในลักษณะของห้องสมุดสมัยใหม่ ที่ต้องการความสะดวกสบายผสมผสานความทันสมัย เพื่อดึงดูดผู้ใช้บริการให้เข้ามาใช้งานห้องสมุดขององค์กรเพิ่มขึ้น ซึ่งจากการศึกษาดูงานเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศของทั้ง… Read More »

419 total views, no views today