Monthly Archives: January 2015

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ตะวันออก

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ตะวันออก ศึกษาดูงานด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนและสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา 300 total views, no views today

300 total views, no views today

ประเภทของความรู้

ความรู้สามารถแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้สองประเภท คือ ความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) และความรู้แฝงเร้น หรือความรู้แบบฝังลึก (Tacit Knowledge) ความรู้ชัดแจ้งคือความรู้ที่เขียนอธิบายออกมาเป็นตัวอักษร เช่น คู่มือปฏิบัติงาน หนังสือ ตำรา เว็บไซต์ Blog ฯลฯ ส่วนความรู้แฝงเร้นคือความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน ไม่ได้ถอดออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร หรือบางครั้งก็ไม่สามารถถอดเป็นลายลักษณ์อักษรได้ ความรู้ที่สำคัญส่วนใหญ่ มีลักษณะเป็นความรู้แฝงเร้น อยู่ในคนทำงาน และผู้เชี่ยวชาญในแต่ละเรื่อง จึงต้องอาศัยกลไกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้คนได้พบกัน สร้างความไว้วางใจกัน และถ่ายทอดความรู้ระหว่างกันและกัน ที่มา : วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี 656 total views, no views today

656 total views, no views today