Category Archives: งานคลังความรู้ชุมชน

เทคนิค “การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี QR Code เพื่อใช้ในการทำงาน”

    การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี QR Code เพื่อใช้ในการทำงาน   305 total views, 1 views today

305 total views, 1 views today

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เรื่องการใช้งาน K-Cloud และ K-Blogger

กลุ่มงานคลังความรู้ชุมชน สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เรื่องการใช้งาน K-Cloud และ K-Blogger ที่พัฒนาโดยสถาบันฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถาบันฯ และได้รับเกียรติจาก ผศ.ยุทธนา เขาสุเมรุ รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา 390 total views, no views today

390 total views, no views today

การประชุมทบทวนแผนงานสารสนเทศและการจัดการความรู้สถาบันฯ

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน จัดการประชุมทบทวนแผนงานสารสนเทศและการจัดการความรู้สถาบันฯ ขึ้น เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา 295 total views, no views today

295 total views, no views today

ธนาคารหน่วยกิตคืออะไร…..?????

ธนาคารหน่วยกิต เป็นระบบทะเบียนเฉพาะสำหรับผู้เรียนที่เข้าศึกษาในรายวิชา ต่างๆ หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรฝึกอบรม หรือหลักสูตรระยะยาวในระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรีของ สถาบันอุดมศึกษาที่จัดไว้สำหรับการจัดการศึกษาในระบบธนาคารหน่วยกิตโดยจัดให้มีสมุดสะสม หน่วยกิตสำหรับผู้เรียนให้สามารถนำผลการเรียนและผลการเรียนรู้มาสะสมหน่วยกิตและฝากในธนาคารหน่วยกิต ของสถาบันอุดมศึกษาได้โดยไม่จำกัดระยะเวลาในการสะสมหน่วยกิต และระยะเวลาในการเรียน แนวทางการขอเปิดและดำเนินการหลักสูตรในระบบธนาคารหน่วยกิต สถาบันอุดมศึกษาที่ประสงค์จะเปิดดำเนินการหลักสูตรในระบบธนาคารหน่วยกิต โดยเฉพาะในระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี ให้กระทำได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา โดยให้อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาที่จะจัดการศึกษาในระบบธนาคารหน่วยกิตเสนอขอความเห็นชอบจาก สภาสถาบันอุดมศึกษาและแจ้งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบตาม หลักเกณฑ์ หลักการของระบบธนาคารหน่วยกิจ 1 ผู้เรียนสามารถนำผลการเรียน และผลการเรียนรู้ มาสะสมในธนาคารหน่วยกิต ได้ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ 2 ผู้เรียนสามารถสะสมผลการเรียนและผลการเรียนรู้ในธนาคารหน่วยกิตได้โดย ไม่จำกัดอายุของผู้เรียน คุณวุฒิผู้เรียน ระยะเวลาในการสะสมหน่วยกิต และระยะเวลาในการเรียน 3 ผู้ที่ต้องการพัฒนาความรู้และสมรรถนะเฉพาะทางหรือต้องการเปลี่ยนอาชีพ สามารถรับการฝึกอบรมและนำผลการเรียนรู้มาเทียบโอนและสะสมหน่วยกิตในธนาคารหน่วยกิตได้ 4 การสะสมหน่วยกิตในธนาคารหน่วยกิต สามารถสะสมได้ทั้งผลการเรียนจาก การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และจากประสบการณ์ 5 ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนและสะสมหน่วยกิตได้ตลอดชีวิต โดยไม่มีเงื่อนไข ของระยะเวลาในการสะสมและระยะเวลาในการศึกษา 6 ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนและสะสมหน่วยกิตในสถาบันอุดมศึกษามากกว่า 1 สถาบันได้ คุณสมบัติของผู้เรียนในระบบธนาคารหน่วยกิต 1 ผู้เรียนที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ โดยเข้าศึกษาในรายวิชาต่างๆ หรือหลักสูตรระยะสั้น ในระดับประกาศนียบัตร… Read More »

481 total views, no views today

แนวปฏิบัติที่ดี ในการจัดนิทรรศการและการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

หัวข้อ การจัดนิทรรศการและการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน กระบวนการจัดการความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 14 – 16 ตุลาคม 2558  ปัจจัยความสำเร็จ 1.การนำเทคโนโลยีมาปรับใช้และนำเสนอรูปแบบใหม่ ๆ        เช่น การลงชื่อในจอทีวีพร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก และมีคลังหนังสือ E-book จำนวนมากเป็นต้น 2.การมีส่วนร่วมของพนักงานในการนำเสนอในส่วนงานที่รับผิดชอบ เช่น ในแต่ Zone จะมีผู้บรรยายที่รับผิดชอบอยู่ หรือมีมาตรฐานการต้อนรับ เป็นต้น 3.สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เช่น การยืม-คืนหนังสืออัตโนมัติ ตู้ Interactive บอกรายการหนังสือใหม่ มีตู้ขายกาแฟอัตโนมัติ เป็นต้น 4.มีห้องแสดงประวัติความเป็นมา Hall of Fame แบบจำลองอาคาร ของหายาก อุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่น่าสนใจ 5.มีข้อความแสดงถึงวัฒนธรรมขององค์กรในการทำงานอย่างชัดเจน เช่น มีบัญญัติ 9 ประการ และข้อความแสดงวิสัยทัศน์ขององค์กร ปะติมากรรมวัฒนธรรม คำสอนของผู้ก่อตั้งองค์กร ข้อความพื้นที่บันได เป็นต้น ทำให้พนักงานในองค์กรเข้าใจ เข้าถึงและมีทัศนคติในการทำงานที่ดี 6.มีการตกแต่งสถานที่แต่ละมุมสวยงามให้เข้ากับการจัดนิทรรศการหลัก 7.การจัดนิทรรศการหมุนเวียนและกิจกรรมที่น่าสนใจ 8.มีกระบวนการการต้อนรับที่เป็นมาตรฐาน  … Read More »

322 total views, no views today