Author Archives: sriprasert

การถอดบทเรียน : โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้

การจัดการความรู้ หัวข้อการถอดบทเรียน : โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ —————————— บทนำ ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษา ในกลุ่มที่ 2 กลุ่มสถาบันเน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม เป็นกลุ่มสถาบันการศึกษาที่ได้ปฏิบัติพันธกิจ  ของสถาบันอุดมศึกษา โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่ ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา ในบางสาขาวิชา และเน้นการพัฒนาสังคม โดยการประยุกต์ความรู้เพื่อบริการวิชาการหรือวิชาชีพแก่สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จึงมีนโยบายที่จะให้อาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่และนักศึกษาพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับชุมชน และสามารถถ่ายทอดไปยังสู่ชุมชน เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนได้มีอาชีพยกระดับเศรษฐกิจชุมชน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สมดังปรัชญาที่ว่า อุดมศึกษาคือปัญญาของสังคม  การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม เป็นงานพัฒนาที่ชุมชนมีส่วนร่วมตั้งแต่การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การให้ข้อมูล การวิเคราะห์ปัญหา การวางแผน กำหนดเป้าหมาย การตัดสินใจ การปฏิบัติ การตรวจสอบ ติดตามประเมินผล การสรุป แก้ไขปรับปรุง และรวมทั้งการขยายผลและเผยแพร่ผลสู่สาธารณะ จากความพยายามในการบูรณาการ งานการเรียน การสอน งานวิจัย งานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และการบริการวิชาการให้เป็นเรื่องเดียวกัน จึงได้ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ให้สร้างผลงานวิจัยและบริการทางวิชาการ และนำผลงานวิจัยและบริการวิชาการที่เป็นระบบมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน  อันจะส่งผลให้สามารถผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพมีความเข้าใจในงานวิจัยและงานบริการวิชาการออกสู่สังคม จึงได้จัดทำ โครงการ “การจัดการความรู้ มทร.ล้านนา” โดยการส่งเสริมให้นักวิจัยและบริการวิชาการ… Read More »

238 total views, no views today

ธนาคารหน่วยกิตคืออะไร…..?????

ธนาคารหน่วยกิต เป็นระบบทะเบียนเฉพาะสำหรับผู้เรียนที่เข้าศึกษาในรายวิชา ต่างๆ หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรฝึกอบรม หรือหลักสูตรระยะยาวในระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรีของ สถาบันอุดมศึกษาที่จัดไว้สำหรับการจัดการศึกษาในระบบธนาคารหน่วยกิตโดยจัดให้มีสมุดสะสม หน่วยกิตสำหรับผู้เรียนให้สามารถนำผลการเรียนและผลการเรียนรู้มาสะสมหน่วยกิตและฝากในธนาคารหน่วยกิต ของสถาบันอุดมศึกษาได้โดยไม่จำกัดระยะเวลาในการสะสมหน่วยกิต และระยะเวลาในการเรียน แนวทางการขอเปิดและดำเนินการหลักสูตรในระบบธนาคารหน่วยกิต สถาบันอุดมศึกษาที่ประสงค์จะเปิดดำเนินการหลักสูตรในระบบธนาคารหน่วยกิต โดยเฉพาะในระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี ให้กระทำได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา โดยให้อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาที่จะจัดการศึกษาในระบบธนาคารหน่วยกิตเสนอขอความเห็นชอบจาก สภาสถาบันอุดมศึกษาและแจ้งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบตาม หลักเกณฑ์ หลักการของระบบธนาคารหน่วยกิจ 1 ผู้เรียนสามารถนำผลการเรียน และผลการเรียนรู้ มาสะสมในธนาคารหน่วยกิต ได้ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ 2 ผู้เรียนสามารถสะสมผลการเรียนและผลการเรียนรู้ในธนาคารหน่วยกิตได้โดย ไม่จำกัดอายุของผู้เรียน คุณวุฒิผู้เรียน ระยะเวลาในการสะสมหน่วยกิต และระยะเวลาในการเรียน 3 ผู้ที่ต้องการพัฒนาความรู้และสมรรถนะเฉพาะทางหรือต้องการเปลี่ยนอาชีพ สามารถรับการฝึกอบรมและนำผลการเรียนรู้มาเทียบโอนและสะสมหน่วยกิตในธนาคารหน่วยกิตได้ 4 การสะสมหน่วยกิตในธนาคารหน่วยกิต สามารถสะสมได้ทั้งผลการเรียนจาก การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และจากประสบการณ์ 5 ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนและสะสมหน่วยกิตได้ตลอดชีวิต โดยไม่มีเงื่อนไข ของระยะเวลาในการสะสมและระยะเวลาในการศึกษา 6 ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนและสะสมหน่วยกิตในสถาบันอุดมศึกษามากกว่า 1 สถาบันได้ คุณสมบัติของผู้เรียนในระบบธนาคารหน่วยกิต 1 ผู้เรียนที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ โดยเข้าศึกษาในรายวิชาต่างๆ หรือหลักสูตรระยะสั้น ในระดับประกาศนียบัตร… Read More »

480 total views, no views today

แนวปฏิบัติที่ดี ในการจัดนิทรรศการและการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

หัวข้อ การจัดนิทรรศการและการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน กระบวนการจัดการความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 14 – 16 ตุลาคม 2558  ปัจจัยความสำเร็จ 1.การนำเทคโนโลยีมาปรับใช้และนำเสนอรูปแบบใหม่ ๆ        เช่น การลงชื่อในจอทีวีพร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก และมีคลังหนังสือ E-book จำนวนมากเป็นต้น 2.การมีส่วนร่วมของพนักงานในการนำเสนอในส่วนงานที่รับผิดชอบ เช่น ในแต่ Zone จะมีผู้บรรยายที่รับผิดชอบอยู่ หรือมีมาตรฐานการต้อนรับ เป็นต้น 3.สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เช่น การยืม-คืนหนังสืออัตโนมัติ ตู้ Interactive บอกรายการหนังสือใหม่ มีตู้ขายกาแฟอัตโนมัติ เป็นต้น 4.มีห้องแสดงประวัติความเป็นมา Hall of Fame แบบจำลองอาคาร ของหายาก อุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่น่าสนใจ 5.มีข้อความแสดงถึงวัฒนธรรมขององค์กรในการทำงานอย่างชัดเจน เช่น มีบัญญัติ 9 ประการ และข้อความแสดงวิสัยทัศน์ขององค์กร ปะติมากรรมวัฒนธรรม คำสอนของผู้ก่อตั้งองค์กร ข้อความพื้นที่บันได เป็นต้น ทำให้พนักงานในองค์กรเข้าใจ เข้าถึงและมีทัศนคติในการทำงานที่ดี 6.มีการตกแต่งสถานที่แต่ละมุมสวยงามให้เข้ากับการจัดนิทรรศการหลัก 7.การจัดนิทรรศการหมุนเวียนและกิจกรรมที่น่าสนใจ 8.มีกระบวนการการต้อนรับที่เป็นมาตรฐาน  … Read More »

319 total views, no views today