Author Archives: พิษณุ พรหมพราย

วีดีทัศน์เสวนาวิชาการ เรื่อง “ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21”

เสวนาวิชาการ เรื่อง “ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21” โดยมีผู้ร่วมเสวนาในครั้ง จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่มีประสบการณ์ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2. คุณจำนงค์ บุญมา ผู้จัดการสำนักบริหารการใช้ระบบ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ดำเนินรายการ โดยคุณนางสาวพนิตพิมพ์ ทั่งเชียงใหม่ ในการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 9 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ 376 total views, no views today

376 total views, no views today

วีดีทัศน์พิธีเปิด งานโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ ครั้งที่ 9 และ การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ในศตวรรษที่ 21” โดยท่าน ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร

พิธีเปิด งานโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 2 – 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเกียรติรจากท่าน ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในพิธีเปิด และท่าน ดร.ภาสวรรธน์ วัชรดำรงค์ศักดิ์ รองอธิการบดี ด้านวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวรายงานในครั้งนี้ การบรรยายทางวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง “ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ในศตวรรษที่ 21” โดยได้รับเกียรติรจากท่าน ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นวิทยากร บรรยายในครั้งนี้ 392 total views, no views today

392 total views, no views today

วีดีทัศน์รายงานผลการดำเนินงานปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ในการสนองงานศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีพระเมตตา ทรงให้โอกาส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการสนองงานศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ สืบเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ จนถึงปัจจุบัน สำหรับการสนองงานในปีนี้ มหาวิทยาลัย ขอรายงานผลการดำเนินงานปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณ และมีพระราชานุมัติให้ดำเนินการ ๔ โครงการหลัก  มีผลการดำเนินงานดังนี้  โครงการที่ ๑.การพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์พืชผัก ๑๑ ชนิด กิจกรรมที่ ๑.ปลูกรักษาพันธุ์ที่พัฒนาขึ้นมาแล้วจำนวน ๑๑ ชนิด ๑. มะเขือเทศ ๒.พริก (พริกขี้หนู พริกชี้ฟ้า พริกหนุ่ม) ๓.แตงกวา(ผลสั้น ผลยาว) ๔.ถั่วฝักยาวไร้ค้าง ๕.ฟักทอง ๖.ถั่วฝักยาว ๗.ผักกวางตุ้ง๘.บวบ ๙.ถั่วพุ่ม ๑๐.มะเขือเปราะ ๑๑.ข้าวโพดเทียนหวาน กิจกรรมที่ ๒. พัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชอย่างต่อเนื่อง มี ๖ ชนิด ได้แก่ ๑.มะเขือเทศ ใน ๓ กลุ่ม คือ ๑.พันธุ์พระราชทาน… Read More »

293 total views, no views today

วิดีทัศน์แนะนำความเป็นมาและความสำคัญในการจัดโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ ตั้งแต่ครั้งที่ 1 จำนวนถึงครั้งที่ 9 ในปี 2559

วิดีทัศน์แนะนำความเป็นมาและความสำคัญในการจัดโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตลอดจนลำดับการจัดงานตั้งแต่ครั้งที่ 1 จำนวนถึงครั้งที่ 9 ในปี 2559 ความรู้เป็นทรัพยากรสำคัญในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและมีผลต่อความอยู่รอดขององค์กร  องค์กรจำนวนมากมักประสบปัญหาในการรักษาความสามารถในการแข่งขันให้อยู่กับองค์กรอย่างยั่งยืน อันเนื่องมาจาก ความสามารถขององค์กรมักขึ้นอยู่กับบุคคลหรือกลุ่มคนบางกลุ่มเท่านั้น เมื่อกลุ่มคนเหล่านั้นได้ยุติการทำงานอันเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆ อาทิ เกษียรอายุการทำงาน ลาออก หรือด้วยเหตุผลใดก็ตาม   ความรู้ความเชี่ยวชาญต่างๆ ที่เคยเป็นส่วนในการสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรมักหายไปพร้อมกัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง ได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กร ตลอดจนเพื่อพัฒนาความสามารถ เพิ่มความรู้ ความสามารถของบุคคลากรในมหาวิทยาลัย จึงได้ รวมตัวกันเพื่อดำเนินกิจกรรม การจัดการความรู้ ร่วมกัน   เป็น เครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยมีภาระกิจร่วมกันในการดำเนินกิจกรรม จัดการความรู้  โดยแต่ละมหาวิทยาลัยได้ส่งบุคคลากรร่วมเป็นคณะทำงาน คณะกรรมการเครือข่ายจัดการความรู้   ดังนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยร่วมกัน ดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้  โดยจัดประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ เพื่อให้บุคคลากรได้มีโอกาสพบปะ ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ผลการดำเนินงานได้ด้านการดำเนินกิจกรรมจัดการความรู้… Read More »

250 total views, no views today