Author Archives: ว่าที่รต.รัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์

เทคนิค “การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี QR Code เพื่อใช้ในการทำงาน”

    การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี QR Code เพื่อใช้ในการทำงาน   305 total views, 1 views today

305 total views, 1 views today

ปัญหาพนักงานมีทัศนคติเชิงลบต่อองค์กรแก้ไขได้

พอดีได้เห็นบทความน่าสนใจจึงเอามาฝากครับ เพื่อที่จะได้เปิดใจให้กัน ประสบการณ์ที่มีอยู่ในแต่ละบุคคลมีหลากหลาย แล้วแต่ว่าจะเลือกใช้กันแบบไหน ที่เป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับตัวเอง การที่พนักงานมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการทำงานนั้น เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้องค์กรไม่เติบโตก้าวหน้า ซ้ำร้ายยังจะพาให้ถอยหลังลงคลองอีกต่างหาก หลายครั้งหลายคราที่ทัศนคติที่ไม่ดีเหล่านั้นเกิดจากตัวผู้บังคับบัญชานั่นเอง ที่มีการบริหารคนที่ไม่ถูกต้องนัก ก่อให้เกิดความคับข้องอยู่ในใจพนักงาน จนก่อตัวกลายเป็นทัศนคติเชิงลบต่อองค์กร หากผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารได้ไตร่ตรองดูให้ดีจะสามารถมองเห็นจุดเล็กๆ ที่ก่อปัญหายิ่งใหญ่ตามมาในภายหลังได้ จงลบจุดเหล่านั้นออก แก้ไขให้ถูกต้อง เพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวกให้แก่พนักงาน   479 total views, no views today

479 total views, no views today

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี “ชุมชนนักปฏิบัติ”

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี “ชุมชนนักปฏิบัติ” จำนวน 7 ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ” โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 9″ 2 – 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จัดทำโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา https://www.facebook.com/AritRmutl-251646048206194/ CoP 1 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต: การพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 CoP 2 งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ : งานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่/นำไปใช้ประโยชน์ CoP 3 การบริการวิชาการ : การบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง CoP 4 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : ฐานข้อมูลองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ AEC CoP 5 การบริหารจัดการ : การบริหารความเสี่ยงในองค์กร CoP 6 การประกันคุณภาพการศึกษา… Read More »

315 total views, no views today

ความรู้ความสามารถที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน มทร.ล้านนา

ความรู้ความสามารถที่จำเป็นในการปฏิบัติงานในตำแหน่ง ซึ่งประกอบไปด้วย สมรรถหลัก สมรรถทางการบริหาร และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ การปฏิบัติงานของพนักงานจำเป็นต้องมีความรู้ความสามารถที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีผลกระทบต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง ซึ่งหากเราทราบหลักเกณฑ์ที่ควรปฏิบัติก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยในการกำหนดทิศทางในการทำงานของเราได้เป็นอย่างดี   คู่มือสมรรถหลัก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คู่มือสมรรถหลัก คำอธิบายและตัวอย่างพฤติกรรมบ่งชี้ สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน สำนักงาน กพ     246 total views, no views today

246 total views, no views today

การทำ km ในองค์กร กรณีศึกษา มทร.พระนคร

การทำ km ในองค์กร นั้นจำเป็นจะต้องมีการกำหนดเป้าหมายว่าองค์กรต้องการอะไรจากการจัดการความรู้ ซึ่งอาจจะดูจากยุทธศาสตร์องค์กรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือการจัดการปัญหาในองค์กร เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมาทีมงานคลังความรู้ชุมชน สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ได้มีโอกาสในการเข้าไปศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของศูนย์การจัดการความรู้ มทร.พระนคร ซึ่งจากข้อมูลและชื่อเสียงของศูนย์ฯ ถือว่าเป็นหน่วยงานต้นแบบของกลุ่ม 9 มทร. การจัดการความรู้ ของ มทร.พระนคร ได้วางรูปแบบการดำเนินงานให้อยู่บนฐานข้อมูลพร้อมใช้ในระบบออนไลน์ และได้นำเสนอข้อมูลผ่านช่องทางสื่อเว็บไซต์ เพื่อเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการประกวดผ่านทางระบบออนไลน์อีกด้วย ซึ่งจากการสอบถามข้อมูล พบว่า ได้ใช้นโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรใช้งานผ่านระบบมากขึ้น ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องทีดีมาก หาก มทร.ล้านนา หรือ หน่วยงานต่างๆ จะนำมาเป็นแบบอย่างปฏิบัติ ประเด็นสนใจของการได้ศึกษาแลกเปลี่ยนครั้งนี้ คือ ผอ.ศูนย์ฯ ได้นำเสนอข้อมูลและถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านสื่อที่อยู่ในระบบออนไลน์ของศูนย์ฯ ซึ่งเป็นนโยบายและแบบอย่างปฏิบัติที่ดีให้กับผู้ใช้งานอื่นๆ ที่ทางศูนย์ได้มีนโยบายให้เก็บรวมรวมข้อมูล หรือองค์ความรู้ไว้ในระบบออนไลน์ซึ่งสามารถค้นหาและสามารถเป็นประโยชน์ต่อผู้ศึกษาข้อมูลได้ งานนี้ต้องขอขอบพระคุณ ผศ.ดวงแข  สุขโข ผอ.ศูนย์การจัดการความรู้ มทร.พระนครและทีมงานทุกท่านที่ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น   การจัดการความรู้ใน มทร.พระนคร http://webkm.rmutp.ac.th/km/wp-content/uploads/2013/03/การจัดการความรู้-ผอ.ดวงแขnew.pdf 338 total views, no views today

338 total views, no views today

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 166 total views, no views today

166 total views, no views today

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการจัดการความรู้

สถาบันวิจัยและพัฒนา พื้นที่สูง ศึกษาดูงานสถาบันฯ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการความรู้และผลการดำเนินงานของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ในวันที่ 26 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา 260 total views, no views today

260 total views, no views today