KM RMUTL Menu
Flag Counter

เอกสารประกอบโครงการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ พัฒนางานประจำผ่านกระบวนการจัดการความรู้ KM Day RMUTL 2018

พัฒนางานประจำผ่านกระบวนการจัดการความรู้ KM Day RMUTL 2018

เอกสารประกอบโครงการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ “พัฒนางานประจำผ่านกระบวนการจัดการความรู้ KM Day RMUTL 2018”

โดย กองบริหารงานบุคคล

เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2561

สาระสังเขป

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานจัดการความรู้ ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำเสนอในการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ พัฒนางานประจำผ่านกระบวนการจัดการความรู้ KM Day RMUTL 2018 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561

ประเด็นการจัดการความรู้ มีดังนี้

 • แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
 • เทคนิคการเขียนหนังสือภายใน และหนังสือภายนอก
 • การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุนวิชาการ การเขียนโครงการวิจัยอย่างไรถึงได้ทุนสนับสนุน
  การเรียนการสอนแบบเน้นปฏิบัติโดยเครื่องมือ STEM Education
 • การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานสู่แนวทางปฏิบัติที่ดีของสำนักงานรอธิการบดี
 • เทคนิคการเขียนและการจัดทำเอกสารประกอบการสอนและเอกสารคำสอน
 • แนวทางการนับจำนวนบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโดยใช้เทคโนโลยี RFID
 • แนวทางการจัดซื้อและติดตามรายการวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน
 • เทคนิคการจัดระบบแฟ้มเสนองาน
 • การจัดการความรู้สารสนเทศเพื่อพัฒนาบริการ
 • ระบบจัดเก็บเอกสารทะเบียนประวัติพนัหงานในสถาบันอุดมศึกษา
 • แนวทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านทรัพยฺสินทรางปัญญา: การจดทพเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
 • การเขียนแบบเสนอขออนุมัติโครงการทางวัฒนธรรม
 • การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนบัณฑิตนักปฏิบัติ
 • การจัดทำข้อตกลงและการประเมินผลการปฏิบัติราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
 • การจัดการองค์ความรู้ด้านงานวิจัย และบริการวิชาการ สวก.ปี 2561
 • การจัดการความรู้ด้านการวิจัยในชั้นเรียน
 • การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนในรูปแบบ CDIO

256 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*