KM RMUTL Menu
Flag Counter

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การจัดความรู้ เรื่อง แนวทางพัฒนาผู้ประกอบการ โครงการยกระดับผู้ประกอบการ OTOP เพื่อพัฒนาศักยภาพสู่ SMEs

2014-OTOP SMEs นำเสนอ

แนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP ไปสู่ SMEs

ขั้นตอนที่ 1 การวางแผนและกำหนดกลยุทธ์การพัฒนา (Planning & Strategic)

– กำหนดให้มีการจัดทำแผนการดำเนินงาน แผนการพัฒนา OTOP ทั้ง 17 ราย เกณฑ์การชี้วัดผลสำเร็จ การประชุม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อที่จะสามารถกำหนดรูปแบบและแผนการพัฒนาเฉพาะราย

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาในภาพรวมและการพัฒนาเฉพาะราย (Learning & Exercise)

– การพัฒนาในภาพรวม กำหนดให้จัดการประชุม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการตลาด เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการให้มีความพร้อมและทักษะด้านการตลาดภายในประเทศ และตลาดต่างประเทศจำนวน 1 ครั้ง และการทดสอบตลาดภายในประเทศ จำนวน 2 ครั้ง และการทดสอบตลาดในต่างประเทศพร้อมศึกษาดูงาน จำนวน 1 ครั้ง

–  การพัฒนาเฉพาะราย กำหนดรูปแบบการพัฒนาด้วยการจัดทีมที่ปรึกษาเฉพาะทางที่มีความเหมาะสมกับปัญหา/ความต้องการของผู้ประกอบการในแต่ละราย โดยมีจำนวนการให้การพัฒนา

 

ขั้นตอนที่ 3 การทดสอบตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการติดตามประเมินผลต่าง ๆ (Sharing & Network) แบ่งออกเป็น

– การทดสอบตลาดภายในประเทศจำนวน 2 ครั้ง โดยจัดกิจกรรมการทดสอบตลาดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน (เชียงใหม่) จำนวน 1 ครั้ง และในพื้นที่ภาคอื่น ๆ (กทม,นครราชสีมา) อีกจำนวน 1 ครั้ง

– การทดสอบตลาดในต่างประเทศ จำนวน 1 ครั้ง จัดกิจกรรม ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

772 total views, 2 views today

การจัดการความรู้บ้านหัวโท อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

เมื่อชาวชุมชนยังไม่ปักหมุดเดินหน้าต่อเพราะยังลังเลเส้นทางเดิน คณะทำงานของเทคโนฯได้มีโอกาสนำการจัดการความรู้การบริหารจัดการกลุ่มจักสาน บ้านหัวโท อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ มาเสริมสร้างความมั่นใจให้เดินหน้าต่อไป

https://www.facebook.com/WinaiPaipan/media_set?set=a.10207550787157051.1073741875.1510952978&type=3

378 total views, no views today

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการจัดการความรู้

สถาบันวิจัยและพัฒนา พื้นที่สูง ศึกษาดูงานสถาบันฯ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการความรู้และผลการดำเนินงานของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ในวันที่ 26 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา

IMG_6619 IMG_6650 IMG_6653 IMG_6689

280 total views, no views today

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานวิจัยและบริการร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ตะวันออก

ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ตะวันออก ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานวิจัยและบริการร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนณห้องคลังความรู้ชุมชน มทร.ล้านนา(ดอยสะเก็ด) วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา

165 total views, 1 views today