KM RMUTL Menu
Flag Counter

ข่าวทั่วไป

มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัย “KM DAY 2018”

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ “การพัฒนางานประจำผ่านกระบวนการจัดการความรู้ KM DAY 2018” โดยได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สุรีย์พร ใหญ่สง่า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสวัสดิการ เป็นประธานเปิดงานโดยมีตัวแทนจากหน่วยงานภายในและจาก มทร.ล้านนา เขตพื้นที่ เชียงราย น่าน ตาก ลำปาง พิษณุโลกและ ได้รับเกียรติจาก ดร.เผชิญวาส ศรีวิชัย ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษางานวิจัย สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนางานประจำผ่านกระบวนการจัดการความรู้” โดยโอกาสนี้ประธานในพิธีได้มอบโล่ให้แก่หน่วยงานสนับสนุนการจัดการความรู้ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและภายในงานมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการนำเสนอการจัดการความรู้ของหน่วยงานที่มีการดำเนินการภายในอย่างมีประสิทธิภาพ จัดขึ้น ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่

post_thumbnail_2018081515191371439cf525fb321fb7f02eb256ac0a7318d425_10477650_180816_0005cf525fb321fb7f02eb256ac0a7318d425_10477650_180816_0008cf525fb321fb7f02eb256ac0a7318d425_10477650_180816_0014cf525fb321fb7f02eb256ac0a7318d425_10477650_180816_0015cf525fb321fb7f02eb256ac0a7318d425_10477650_180816_0019cf525fb321fb7f02eb256ac0a7318d425_10477650_180816_0020cf525fb321fb7f02eb256ac0a7318d425_10477650_180816_0016

186 total views, 1 views today

บทความแนวทางปฏิบัติที่ดี RMUT+2

 

เล่มบทความแนวปฏิบัติที่ดี ครั้งที่ 11

บทความแนวทางปฏิบัติที่ดี ประชุมสัมมนาเครือข่ายจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11 “การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ” (Knowledge Management through the Driven of Thailand 4.0 )
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมมงคลอีสาน นครราชสีมา
ระหว่างวันที่
21-24 กุมภาพันธ์ 2561

 

234 total views, 1 views today

“ธนาคารหน่วยกิต” Credit bank system for Life long Education

cd key

ธนาคารหน่วยกิต

เป็นระบบทะเบียนเฉพาะสำหรับผู้เรียนที่เข้าศึกษาในรายวิชา ต่างๆ หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรฝึกอบรม หรือหลักสูตรระยะยาวในระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรีของ สถาบันอุดมศึกษาที่จัดไว้สำหรับการจัดการศึกษาในระบบธนาคารหน่วยกิตโดยจัดให้มีสมุดสะสม หน่วยกิตสำหรับผู้เรียนให้สามารถนำผลการเรียนและผลการเรียนรู้มาสะสมหน่วยกิตและฝากในธนาคารหน่วยกิต ของสถาบันอุดมศึกษาได้โดยไม่จำกัดระยะเวลาในการสะสมหน่วยกิต และระยะเวลาในการเรียน

แนวทางการขอเปิดและดำเนินการหลักสูตรในระบบธนาคารหน่วยกิต สถาบันอุดมศึกษาที่ประสงค์จะเปิดดำเนินการหลักสูตรในระบบธนาคารหน่วยกิต โดยเฉพาะในระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี ให้กระทำได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา โดยให้อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาที่จะจัดการศึกษาในระบบธนาคารหน่วยกิตเสนอขอความเห็นชอบจาก สภาสถาบันอุดมศึกษาและแจ้งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบตาม หลักเกณฑ์

หลักการของระบบธนาคารหน่วยกิจ

1 ผู้เรียนสามารถนำผลการเรียน และผลการเรียนรู้ มาสะสมในธนาคารหน่วยกิต ได้ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ

2 ผู้เรียนสามารถสะสมผลการเรียนและผลการเรียนรู้ในธนาคารหน่วยกิตได้โดย ไม่จำกัดอายุของผู้เรียน คุณวุฒิผู้เรียน ระยะเวลาในการสะสมหน่วยกิต และระยะเวลาในการเรียน

3 ผู้ที่ต้องการพัฒนาความรู้และสมรรถนะเฉพาะทางหรือต้องการเปลี่ยนอาชีพ สามารถรับการฝึกอบรมและนำผลการเรียนรู้มาเทียบโอนและสะสมหน่วยกิตในธนาคารหน่วยกิตได้

4 การสะสมหน่วยกิตในธนาคารหน่วยกิต สามารถสะสมได้ทั้งผลการเรียนจาก การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และจากประสบการณ์

5 ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนและสะสมหน่วยกิตได้ตลอดชีวิต โดยไม่มีเงื่อนไข ของระยะเวลาในการสะสมและระยะเวลาในการศึกษา

6 ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนและสะสมหน่วยกิตในสถาบันอุดมศึกษามากกว่า 1 สถาบันได้

คุณสมบัติของผู้เรียนในระบบธนาคารหน่วยกิต

1 ผู้เรียนที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ โดยเข้าศึกษาในรายวิชาต่างๆ หรือหลักสูตรระยะสั้น ในระดับประกาศนียบัตร วุฒิบัตร สัมฤทธิบัตร ที่ต่ำกว่าระดับอนุปริญญาต้องมีคุณสมบัติตามที่ สถาบันอุดมศึกษากำหนด

2 ผู้ที่จะเข้าสู่การศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี ต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องตาม เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

 

1,825 total views, 1 views today

ขอเชิญชวนส่งบทความเข้าร่วมประกวดแนวปฏิบัติที่ดี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวน อาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ

ส่งบทความเข้าร่วมประกวดแนวปฏิบัติที่ดี

โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 9

ระหว่างวันที่ 2 – 5 กุมภาพันธ์ 2559

ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 15 ธันวาคม 2558

ประกาศผล 15 มกราคม 2559

 

http://kaewpanya.rmutl.ac.th/rmutkm/

05-poster-media_9th-rmutkm2-01

556 total views, 1 views today