Kblogger : sriprasert
เกรียงไกร ศรีประเสริฐ

sriprasert Kblogger

เกรียงไกร ศรีประเสริฐ

การจัดการความรู้ในยุคไทยแลนด์ 4.0

การจัดการความรู้ในยุคไทยแลนด์ 4.0

 

              

               การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในยุคปัจจุบัน เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจในลักษณะที่ เรียกว่า ไทยแลนด์ 4.0 เป็นระบอบเศรษฐกิจที่มีลักษณะ ทําน้อยได้มาก ด้วยการนําความรู้ ความคิด สร้างสรรค์ เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มาสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Creation) แทนเศรษฐกิจแบบเดิม ที่เน้นการผลิตในอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก เหมือนดังเช่นหลายทศวรรษที่ผ่านมาของการ พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยให้หลุดพ้นกับดักของประเทศได้แก่ กับดักรายได้ปานกลาง กับดัก ด้านความเหลื่อมล้ํา กับดักด้านประสิทธิภาพ และกับดักด้านการคอร์รัปชั่น โดยใช้เศรษฐกิจบนฐาน รากของการใช้ความรู้ (Knowledge Economy) และความคิดสร้างสรรค์มาสร้างนวัตกรรม (Innovation) และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เพื่อประสิทธิภาพในการทํางานและการรังสรรค์นวัตกรรม ใหม่ ๆ

            ในการจัดการความรู้ในยุคไทยแลนด์ 4.0 สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันบนฐานราก ความรู้ที่ เน้นการขับเคลื่อนและพัฒนาทุกภาคส่วนด้วยองค์ความรู้ (Knowledge) นวัตกรรม (Innovation) โดยสามารถสรุปผลกระบวนการการจัดการความรู้ที่สําคัญดังนี้ 1. การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification) เพื่อบ่งชี้เป้าหมายของการจัดการความรู้ โดยมุ่งเน้นการแก้ปัญหาของ องค์กรที่เร่งด่วน ยกระดับการทํางานขององค์กร พร้อมทั้ง วิเคราะห์ โอกาสและปัจจัยความสําเร็จ 2. การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) เป็นการดึงข้อมูลความรู้ จากบุคลากร (Knowledge Capture) และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากการค้นคว้าของบุคลากร กลุ่มงาน และหารือแลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้จากความรู้ที่มีและความรู้ที่แสวงหาเพิ่มเติม 3. การจัดความรู้ให้ เป็นระบบ (Knowledge Organization) เป็นสังเคราะห์ข้อมูล กระบวนการ ร่วมกันกับบุคลากรที่ เกี่ยวข้องและจัดหมวดหมู่ความรู้ที่ได้ให้เหมาะสมกับการพัฒนาระบบความรู้ 4. การประมวลผลและ การกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement) เป็นการร่วมจัดทํามาตรฐาน ข้อมูลระหว่างกลุ่มงาน (การป้อน จัดเก็บ และรายงาน) เพื่อทําความเข้าใจและใช้งานได้ง่าย เช่น นิยาม ศัพท์ คําจํากัดความ ให้ผู้เกี่ยวข้อง สามารถสื่อความหมาย ให้ไปในทิศทางเดียวกัน 5. การเข้าถึง ความรู้ (Knowledge Access) เป็นสร้างกระบวนการช่องทาง ให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง สามารถเข้า ร่วมได้ทุกทีทุกเวลาทุกสถานที่โดยอาศัยเทคโนโลยี 6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และจัดเก็บข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาร่วมกันและการ สร้างเครือข่ายในการปฏิบัติที่ดี (COP) 7. การเรียนรู้ (Learning) การถ่ายทอดความรู้ วิธีการใช้งานระบบ สู่บุคลากรในกลุ่มงานให้ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพหรือถ่ายทอดความรู้ แนวปฏิบัติที่ดี (Best practice) ของวิธีกระบวนการ แนวทางการพัฒนาระบบสู่กลุ่มงาน หรือผู้สนใจ ให้เกิดการเรียนรู้

การจัดการความรู้ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ช่วยให้เรียนรู้จากความจริง เรื่องจริง และนํามา ขยายผลได้ จนเกิดการยกระดับความรู้ (Spiral)ขององค์กร โดยอาศัยกระบวนการจัดการความรู้ทั้ง 7 กระบวนข้างต้น ที่สอดคล้องกับบริบทบุคคล เทคโนโลยี และเครื่องมือการบริหารของศตวรรษที่ 21 ในการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานรากความรู้ 

 

ที่มา : วารสาร แก้วปัญญา คอลัมน์ :องค์กรแห่งการเรียนรู้ เรียบเรียงโดย ก.ไก่ฟ้าพญาลอ หน้า 28-29 และ www.ftdi.or.th

     

 

หมวดหมู่: หมวดทั่วไป: ทั่วไป

มิติด้าน: ทั่วไป

Tags: การจัดการความรู้

 


Published: 2017-06-12 11:43:48
12 Jun 2017 11:43:48
1656 | Last visitor: 2020-01-20 02:46:27
© 2020 Kblogger HR-Blog | Kaewpanya
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุ่มชน