Kblogger : sriprasert
เกรียงไกร ศรีประเสริฐ

sriprasert Kblogger

เกรียงไกร ศรีประเสริฐ

ธนาคารหน่วยกิตคืออะไร??? ใครได้ประโยชน์???

ธนาคารหน่วยกิตคืออะไร??? ใครได้ประโยชน์???

 

cd key

ธนาคารหน่วยกิต

เป็นระบบทะเบียนเฉพาะสำหรับผู้เรียนที่เข้าศึกษาในรายวิชา ต่างๆ หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรฝึกอบรม หรือหลักสูตรระยะยาวในระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรีของ สถาบันอุดมศึกษาที่จัดไว้สำหรับการจัดการศึกษาในระบบธนาคารหน่วยกิตโดยจัดให้มีสมุดสะสม หน่วยกิตสำหรับผู้เรียนให้สามารถนำผลการเรียนและผลการเรียนรู้มาสะสมหน่วยกิตและฝากในธนาคารหน่วยกิต ของสถาบันอุดมศึกษาได้โดยไม่จำกัดระยะเวลาในการสะสมหน่วยกิต และระยะเวลาในการเรียน

แนวทางการขอเปิดและดำเนินการหลักสูตรในระบบธนาคารหน่วยกิต สถาบันอุดมศึกษาที่ประสงค์จะเปิดดำเนินการหลักสูตรในระบบธนาคารหน่วยกิต โดยเฉพาะในระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี ให้กระทำได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา โดยให้อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาที่จะจัดการศึกษาในระบบธนาคารหน่วยกิตเสนอขอความเห็นชอบจาก สภาสถาบันอุดมศึกษาและแจ้งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบตาม หลักเกณฑ์

หลักการของระบบธนาคารหน่วยกิจ

1 ผู้เรียนสามารถนำผลการเรียน และผลการเรียนรู้ มาสะสมในธนาคารหน่วยกิต ได้ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ

2 ผู้เรียนสามารถสะสมผลการเรียนและผลการเรียนรู้ในธนาคารหน่วยกิตได้โดย ไม่จำกัดอายุของผู้เรียน คุณวุฒิผู้เรียน ระยะเวลาในการสะสมหน่วยกิต และระยะเวลาในการเรียน

3 ผู้ที่ต้องการพัฒนาความรู้และสมรรถนะเฉพาะทางหรือต้องการเปลี่ยนอาชีพ สามารถรับการฝึกอบรมและนำผลการเรียนรู้มาเทียบโอนและสะสมหน่วยกิตในธนาคารหน่วยกิตได้

4 การสะสมหน่วยกิตในธนาคารหน่วยกิต สามารถสะสมได้ทั้งผลการเรียนจาก การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และจากประสบการณ์

5 ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนและสะสมหน่วยกิตได้ตลอดชีวิต โดยไม่มีเงื่อนไข ของระยะเวลาในการสะสมและระยะเวลาในการศึกษา

6 ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนและสะสมหน่วยกิตในสถาบันอุดมศึกษามากกว่า 1 สถาบันได้

คุณสมบัติของผู้เรียนในระบบธนาคารหน่วยกิต

1 ผู้เรียนที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ โดยเข้าศึกษาในรายวิชาต่างๆ หรือหลักสูตรระยะสั้น ในระดับประกาศนียบัตร วุฒิบัตร สัมฤทธิบัตร ที่ต่ำกว่าระดับอนุปริญญาต้องมีคุณสมบัติตามที่ สถาบันอุดมศึกษากำหนด

2 ผู้ที่จะเข้าสู่การศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี ต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องตาม เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

เรียบเรียงโดย ว่าที่ร้อยตรีเกรียงไกร ศรีประเสริฐ
ที่มา : โครงการส่งเสริมการการจัดการศึกษานอกระบบ การเรียนรู้ตลอดชีวิต ธนาคารอาชีพเพื่อปวงชน มทร.ล้านนา

 

หมวดหมู่: หมวดทั่วไป: ทั่วไป

มิติด้าน: ทั่วไป

Tags: การศึกษา

 


Published: 2016-06-28 11:18:27
28 Jun 2016 11:18:27
360 | Last visitor: 2020-01-12 18:51:04
© 2020 Kblogger HR-Blog | Kaewpanya
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุ่มชน