Kblogger : sriprasert
เกรียงไกร ศรีประเสริฐ

sriprasert Kblogger

เกรียงไกร ศรีประเสริฐ

ต่อยอดธุรกิจ SMEs....เขาทำกันอย่างไร ???

ต่อยอดธุรกิจ SMEs....เขาทำกันอย่างไร ???

 

ทำไม....

          ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งมีจำนวนมากกว่า 2.7 ล้านราย คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 97.2 ของจำนวนวิสาหกิจทั้งประเทศ ได้รับผลกระทบและประสบปัญหาในการประกอบธุรกิจ อีกทั้ง ค่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการ SMEs มีแนวโน้มลดลง ซึ่งบ่งชี้ให้เห็นว่า ผู้ประกอบการ SMEs กำลัง ประสบปัญหาในการด่าเนินธุรกิจอย่างรุนแรงและขาดความเชื่อมั่นในการด่าเนินธุรกิจ จ่าเป็นที่ภาครัฐจะต้อง เข้าไปให้ความช่วยเหลือเพื่อให้ SMEs ประคองตัวให้อยู่รอดและสามารถกลับมาด่าเนินธุรกิจและเติบโตต่อไปได้ปัญหาที่ SMEs ประสบอยู่มีหลายประการ เช่น

1) ปัญหาด้านความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

2) ปัญหาด้านบุคลากร SMEs มีข้อจ่ากัดด้านประสิทธิภาพของแรงงานที่มีทักษะฝีมือความรู้และแรงงานระดับฝีมือต่ำ

3) ปัญหาด้านตลาดที่ขาดข้อมูลการตลาดเชิงลึกในเรื่องข้อมูลคู่แข่งขัน ข้อมูลผู้บริโภค และขาดโอกาสทางการตลาด

4) ปัญหาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ขาดการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี การทำวิจัยและพัฒนาสินค้านวัตกรรม โดยเฉพาะการสร้างความแตกต่าง และการสร้างตราสินค้า

             เมื่อผู้ประกอบการ SMEs ประสบปัญหารุมเร้า ย่อมเกิดความสับสนลังเล ไม่สามารถจัดล่าดับความสำคัญในการแก้ไขปัญหา สิ่งที่ควรเร่งด่าเนินการคือ การวินิจฉัยสถานประกอบการซึ่งเป็นเทคนิคสำคัญที่จะวิเคราะห์ ถึงสาเหตุและการจัดการปัญหาได้อย่างตรงจุด พร้อมกับเสนอแนวทางการปรับแผนธุรกิจ (Business Plan) เพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหา และกำหนดทิศทางธุรกิจ ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบส่งผลให้ SMEs สามารถประคองตัวอยู่รอด และมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมส่าหรับการแข่งขันในอนาคตได้อย่างยั่งยืน สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จึงเห็นควรดำเนินโครงการปรับแผนธุรกิจ และเพิ่มขีดความสามารถ SMEs เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องในภาวะเศรษฐกิจชะลอ และสามารถกลับมาด่าเนินธุรกิจเจริญเติบโตต่อไปได้

              

ทำอย่างไร.....

1. SMEs มีปัญหา ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีปัญหา กำไรน้อย ยอดขายตก มีปัญหาหาทางแก้ไขคนเดียวไม่ได้

2.หาโอกาส...คอยติดตามหน่วยงานที่สามารถให้คำปรึกษา แนะนำกับธุรกิจได้เช่น สสว. (สำนักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดและขนาดย่อม) อุตสาหกรรมจังหวัด ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค หรือหน่วยงานของรัฐบาล

3.เรียนรู้พัฒนาธุรกิจ  เช่น เข้าร่วมเสวนาให้ความรู้ เข้าร่วมอบรมกับหน่วยงานของภาครัฐบาล และเอกชน รวมทั้งหน่วยงานทางการศึกษา

4.ลงมือปฏิบัติ   นำผลจากการเรียนรู้มาผสานกับประสบการณ์ของเรา โดยใช้เทคนิคการวินิจฉัยสถานประกอบการซึ่งเป็นเทคนิคสำคัญที่จะวิเคราะห์ถึงสาเหตุและการจัดการปัญหาได้อย่างตรงจุด พร้อมกับเสนอแนวทางการปรับแผนธุรกิจ (Business Plan) เพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาและกำหนดทิศทางธุรกิจ ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ SMEs สามารถประคอง ตัวอยู่รอด และมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันในอนาคตได้อย่างยั่งยืน

ที่มา...โครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs

หมวดหมู่: หมวดทั่วไป: ทั่วไป

มิติด้าน: ทั่วไป

Tags: SMEs

 


Published: 2016-03-23 13:28:06
23 Mar 2016 13:28:06
305 | Last visitor: 2020-01-15 05:00:03
© 2020 Kblogger HR-Blog | Kaewpanya
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุ่มชน