Kblogger : sarapee

การบ้าน... สิ่งที่ได้หลังจากร่วมประชุมทบทวนแผนงานสารสนเทศและการจัดการความรู้สถาบันฯ

การบ้าน... สิ่งที่ได้หลังจากร่วมประชุมทบทวนแผนงานสารสนเทศและการจัดการความรู้สถาบันฯ

 

การประชุมครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของปีนี้ที่ทางสถาบันฯ (สถช.) ได้จัดประชุมนอกสถานที่และได้รับความสนใจจากผู้บริหาร และบุคลากรของสถาบันที่เกี่ยวข้องให้การตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมอย่างอบอุ่น

 

หัวหน้ากลุ่มงานคลังความรู้ชุมชนเริ่มการประชุมโดยการนำเสนอวิดีทัศน์เรื่องการจัดการความรู้ ตลอดจนตัวอย่างการนำวิธีการจัดการความรู้มาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ การประเมินผลงานและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น โดยโยงเข้ากับให้ทุกท่านในที่ประชุมแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องเทคนิคการบันทึกผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้บริหารยอมรับ และเพื่อให้บุคลากรของสถาบันฯ มีกรอบในการเขียนรายงานผลงานดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเริ่มจากการเลือกช่องทางการสื่อสารภายในองค์กรที่ทุกคนยอมรับร่วมกันในการรับและส่งสารอย่างทั่วถึงภายในองค์กร

 

หลังจากการเข้าร่วมประชุมทบทวนแผนงานสารสนเทศและการจัดการความรู้ พบว่า แต่ละท่านมีวิธีการสื่อสารข้อมูลแตกต่างกันหลายช่องทาง ที่ประชุมจึงมีการโหวตให้มีช่องทางหลักที่ผู้ประสานงานสามารถสื่อสารให้รับทราบโดยทั่วกัน 3 ช่องทาง คือ Line กลุ่ม, Facebook สถาบัน และเอกสาร Document ที่ต้องลงนามรับทราบ

 

หัวหน้ากลุ่มงานได้นำเสนอเว็บ เว็บ Blog การจัดการความรู้ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (My CTTC KM Blog) [http://kaewpanya.rmutl.ac.th/kmcttc/] เป็นช่องทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานระหว่างกันของบุคลากรสถาบันฯ และช่อง Facebook กลุ่มสถาบันฯ (สถช.) [https://www.facebook.com/groups/998303906903232/] เพื่อให้ผู้ประสานงานข่าวแจ้งข่าวสารแก่บุคลากรทุกท่านทราบ

 

ในการนี้ผู้ประสานงานสถาบันฯ ได้ตั้งกลุ่ม Line: CTTC และเชิญคณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันฯ (สถช.) ทุกท่านเข้ากลุ่มดังกล่าว เพื่อเพิ่มช่องการทางส่งข่าวมายังสมาชิกโดยตรง

 

ในช่วงท้ายของการประชุม หัวหน้ากลุ่มงานได้บอกว่าบทความที่เขียนนั้นไม่ได้ใช้เพียงแลกเปลี่ยนเรียนรู้เท่านั้น ยังสามารถส่งไปร่วมนำเสนอผลงานประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งถัดไปที่จะจัดขึ้นในปี 2560 ณ มทร.ตะวันออก รวมถึงงานจัดการความรู้ที่หน่วยงาน/องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจัดได้อีกด้วย

 

สรุปโดยรวมก็คือ เปิด Line / Facebook เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารจากช่องทางที่เลือกไว้ช่วงเช้าของเวลางาน (สามารถส่งข่าวเองได้ ถ้าจำเป็น) เขียนบทความจัดการความรู้งานของตนเอง โดยนำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนใน blog และมีการประเมินผล อาจจะเป็นทางการหรือไม่ก็ได้ แต่ขอให้ลองทำดูก่อน แล้วค่อยเอาทฤษฎีมาจับว่าที่ทำไปนั้นตรงกับกระบวนการไหน โดยปรับให้เหมาะสม เพื่อพัฒนากระบวนงานนั้นๆ ให้ดีขึ้น และส่งบทความที่ได้รับการปรับปรุงนั้น นำเสนอให้สาธารณชุนรับทราบ สุดท้ายหากบทความผ่านการพิจารณา เราก็สามารถพาตัวเองไปนำเสนอแลกเปลี่ยนความรู้นั้นๆ กับหน่วยงานที่กว้างขึ้น และนำแนวความคิดของที่อื่นๆ มาปรับกระบวนงานปัจจุบันให้ดีขึ้นอีก

 

   
   

 

หมวดหมู่: หมวดทั่วไป: ทั่วไป

มิติด้าน: ทั่วไป

Tags: km

 


Published: 2016-06-22 16:31:41
22 Jun 2016 16:31:41
364 | Last visitor: 2020-08-14 00:34:43
© 2020 Kblogger HR-Blog | Kaewpanya
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุ่มชน