Kblogger : sahlungngurn
ศักดิ์นรินทร์ ชาวงิ้ว

sahlungngurn Kblogger

ศักดิ์นรินทร์ ชาวงิ้ว

สรุปองค์ความรู้จากการชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) แนวทางการบริหาร เพื่อปรับปรุงข้อบกพร่องและหาแนวทางแก้ไข ปี ๒๕๖๐

สรุปองค์ความรู้จากการชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) แนวทางการบริหาร เพื่อปรับปรุงข้อบกพร่องและหาแนวทางแก้ไข ปี ๒๕๖๐

 

สรุปองค์ความรู้จากการชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)

จากการประชุม

โครงการถ่ายทอดแผนฯ และติดตามผลสรุปประเมินผลการดำเนินงานของแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๙

และทบทวนแนวทางการบริหาร เพื่อปรับปรุงข้อบกพร่องและหาแนวทางแก้ไข ปี ๒๕๖๐

ระหว่างวันที่ ๒๙ มิถุนายน – ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ณ สิบแสน รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

 

องค์ความรู้        : แนวทางการบริหาร เพื่อปรับปรุงข้อบกพร่องและหาแนวทางแก้ไข ปี ๒๕๖๐

ผู้บันทึก             : นางสาวอุไรพร ดาวเมฆลับ

ผู้ถอดองค์ความรู้: นายศักดิ์นรินทร์ ชาวงิ้ว 

          ในรูปแบบโครงสร้างการบริหารงาน ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา ได้แสดงรายละเอียดโครงสร้าง   การบริหารงานของศูนย์วัฒนธรรมศึกษาให้กับผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณา ซึ่งพบปัญหาจากการวางโครงสร้างการบริหารงานของแต่ละพื้นที่ ดังนี้

          - มทร.ล้านนา ตาก ไม่มีบุคลากรประจำศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ผู้รับผิดชอบหลักคือบุคลากรสายวิชาการ ซึ่งมีภาระงานสอนเป็นภาระงานหลัก ทำให้ต้องจัดสรรเวลาในการดำเนินงานตามภาระหน้าที่หลายส่วน และหน่วยงานศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา ตาก อยู่ภายใต้การบริหารงานโดยตรงของสำนักงานรองอธิการบดี มทร.ล้านนา ตาก

          - มทร.ล้านนา น่าน ไม่มีบุคลากรประจำศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ผู้รับผิดชอบหลักคือบุคลากรสายวิชาการ ซึ่งมีภาระงานสอนเป็นภาระงานหลัก ทำให้ต้องจัดสรรเวลาในการดำเนินงานตามภาระหน้าที่หลายส่วน และได้ถูกแยกออกมาจากส่วนการบริหารงานของฝ่ายกิจการนักศึกษา

          - มทร.ล้านนา เชียงราย มีบุคลากรประจำอยู่ ๑ คน แต่ต้องรับผิดชอบหลายส่วนงานภายใต้การบริหารงานของกองการศึกษา จึงอาจเกิดความล่าช้าในการติดต่อประสานงานในการติดตามผลข้อมูลการดำเนินงาน

          จากการนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านศิลปวัฒนธรรมจะเห็นว่า การจัดวางหน่วยงานให้อยู่แต่ละส่วน มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน ดังนี้

 

ข้อดี

ข้อเสีย

การอยู่ใต้สำนักงานรองอธิการบดี

/ ฝ่ายกิจการพิเศษ

การติดต่อประสานงานมีความรวดเร็ว และคล่องตัวในการทำงาน

ไม่มีนักศึกษาโดยตรงที่จะร่วมจัดกิจกรรมร่วมกัน

การอยู่ใต้กองพัฒนานักศึกษา

ขาดความคล่องตัวในการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม

สามารถร่วมกิจกรรมกับนักศึกษาภายใต้สังกัดกองพัฒนานักศึกษา

          แนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

          - มทร.ล้านนา ลำปาง ดำเนินการจัดทำคำสั่งปฏิบัติราชการด้านงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมกับคณะต่างๆ เพื่อสะดวกต่อการบริหารจัดการกิจกรรมโครงการต่างๆ และความร่วมมือจากนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ

          - มทร.ล้านนา ตาก ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมของ มทร.ล้านนา ตาก

          จากโครงสร้างส่วนงานในแต่ละพื้นที่มีความเหมาะสมกันในแต่ละพื้นที่ ดังนั้นอาจจะมีการจัดโครงสร้างที่แตกต่างกันไป และข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวมานี้ ในส่วนการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ ก็มีแนวทางที่พึงปฏิบัติดังต่อไปนี้

           ๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมกับคณะต่างๆ ในแต่ละพื้นที่ ให้สอดคล้องกับกิจกรรม หรือโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

           ๒. ประสานงานร่วมกับทางกองพัฒนานักศึกษา ในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับนักศึกษา

           ๓. การจัดหาบุคลากรสายสนับสนุนที่รับผิดชอบต่องานศิลปวัฒนธรรมโดยตรง เพื่อการติดต่อประสานงานจะได้สะดวกและรวดเร็ว

           ๔. การมีพื้นที่ในการติดต่อประสานงานกัน นอกจากทางเอกสารราชการ เช่น เครือข่ายออนไลน์ ผ่านทาง Facebook, Line เป็นต้น เพื่อความรวดเร็วและทันท่วงที

หมวดหมู่: หมวดทั่วไป: ทั่วไป

มิติด้าน: ทั่วไป

Tags: การจัดการ

 


Published: 2016-08-25 10:36:26
25 Aug 2016 10:36:26
594 | Last visitor: 2020-07-13 01:58:07
© 2020 Kblogger HR-Blog | Kaewpanya
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุ่มชน