Kblogger : sahlungngurn
ศักดิ์นรินทร์ ชาวงิ้ว

sahlungngurn Kblogger

ศักดิ์นรินทร์ ชาวงิ้ว

การจัดการความรู้ด้านการจัดนิทรรศการของศูนย์วัฒนธรรมศึกษา

การจัดการความรู้ด้านการจัดนิทรรศการของศูนย์วัฒนธรรมศึกษา

 

บันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ดี

  1. ชื่อ – สกุล นายศักดิ์นรินทร์ ชาวงิ้ว          ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
  2. หน่วยงานที่สังกัด ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  3. ชุมชนนักปฏิบัติ  ¨ ด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
                       ¨ ด้านการส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัย
                       þ ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน
  4. ชื่อเรื่อง (แนวทางการปฏิบัติที่ดี) การจัดการความรู้ด้านการจัดนิทรรศการของศูนย์วัฒนธรรมศึกษา
  5. ความเป็นมา

          เนื่องด้วยสำนักงานศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ได้รับการปรับปรุงพื้นที่ ทั้งในส่วนสำนักงาน และส่วนจัดแสดงนิทรรศการ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในส่วนการจัดนิทรรศการทางด้านศิลปวัฒนธรรมดังกล่าว จึงต้องมีการศึกษา ดูงานในการจัดนิทรรศการจากพิพิธภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้เป็นกรณีศึกษา หาแนวทางในการจัดนิทรรศการของศูนย์วัฒนธรรมศึกษาต่อไป

          ในส่วนจังหวัดลำปาง มีพิพิธภัณฑ์อันเป็นที่สนใจของผู้เยี่ยมชมอย่างมาก ดังพิพิธภัณฑ์ของทางวัดพระธาตุลำปางหลวง อันเป็นวัดหลวงของทางจังหวัดลำปาง ที่มีการจัดนิทรรศการเป็นสัดส่วนและน่าสนใจ ผู้เข้าชมวัดก็จะต้องแวะเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อย่างล้นหลามอยู่เสมอ นอกจากนี้ ยังมีพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุเสด็จเป็นอีกพิพิธภัณฑ์หนึ่งที่น่าสนใจ โดยเป็นวัดที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน และมีศิลปวัตถุมากมาย ที่แต่เดิมวางเรียงรายและซ้อนทับกันอยู่ ต่อมาทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง และสถาบันไทยคดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาช่วยจัดทำให้ นอกจากนี้ ทำให้เห็นควรมีการศึกษารูปแบบของการนำเสนอ เพื่อนำมาสังเคราะห์รูปแบบที่เหมาะสมกับศูนย์วัฒนธรรมศึกษาต่อไปในอนาคต

      6. แนวทางการปฏิบัติที่ดี (วิธีการ กระบวนการ เครื่องมือการจัดการความรู้ที่ใช้)

          วิธีการในการจัดการความรู้ในเรื่องนี้ มีลำดับกระบวนการในการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

                       6.1 มีแผนงานในการดำเนินงานจัดการความรู้ในเรื่องนี้ โดยจัดทำเป็น Action Plan เพื่อจะได้เห็นรูปแบบและกระบวนการในการดำเนินการที่ชัดเจน และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

                        6.2 กำหนดหัวเรื่อง และ กำหนดวิธีการและเครื่องมือในการจัดการความรู้ตามหัวเรื่องที่กำหนดไว้ ในที่นี้

- กำหนดเป้าหมายขององค์ความรู้

- กำหนดหัวข้อ

- กำหนดตัวอย่าง

6.3      ใช้เครื่องมือในการจัดการความรู้ โดยวิธีการศึกษาดูงานจากผลงานที่ปรากฏ ในฐานะผู้เข้าชม เพื่อให้ได้รับทราบถึงสิ่งที่ผู้รับได้รับจริงๆ แล้วนำมาวิเคราะห์ SWOT ตลอดถึงศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง

6.4      นำข้อมูลที่วิเคราะห์ได้ มาสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง และทำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหน่วยงาน และทำการเผยแพร่ และวางแผนในการดำเนินการให้เป็นจริง

      7. ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

          7.1 มีพื้นที่ตัวอย่างที่หลากหลาย ทั้งจากการศึกษาดูงาน และประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ศูนย์วัฒนธรรม ที่ได้ไปอบรม และเข้าชมพิพิธภัณฑ์อื่นๆ นอกเหนือจากที่ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาหลัก

          7.2 การจัดทำแผน Action Plan ที่ชัดเจนเหมาะสมในการนำไปใช้และติดตามงานในการจัดการความรู้

          7.3 ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้อนุมัติในกิจกรรมการศึกษาดูงาน และเปิดโอกาสให้สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ได้จริง ดังห้องสำนักงานของศูนย์วัฒนธรรมศึกษาแห่งใหม่

       8. ปัญหาข้อเสนอแนะ

          องค์ความรู้ที่ได้ อาจจะไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบริบท และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยอาจจะลำดับความจำเป็นและความสำคัญก่อนหลัง ในการนำดำเนินงานใช้องค์ความรู้นั้น

       9. แนวทางในการพัฒนาต่อไปอย่างไร

          ควรมีการนำกระบวนการนี้นำมาใช้ในการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลอยู่ตลอดเวลา เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีกว่า และเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ และบริบทของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ใช้กระบวนการเดิมในการศึกษา

 

 

 

 

หมวดหมู่: หมวดทั่วไป: ทั่วไป

มิติด้าน: ภูมิปัญญาท้องถิ่น

Tags: ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา

 


Published: 2016-12-08 16:37:36
08 Dec 2016 16:37:36
3515 | Last visitor: 2020-07-12 08:35:59
© 2020 Kblogger HR-Blog | Kaewpanya
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุ่มชน