Kblogger : Rainbow

ต้นสาละ ต้นไม่ในพุทธประวัติอีกชนิดหนึ่ง

ต้นสาละ ต้นไม่ในพุทธประวัติอีกชนิดหนึ่ง

 

 

ต้นสาละ ต้นไม่ในพุทธประวัติอีกชนิดหนึ่ง(แต่ต้นสาละที่แสดงในภาพเป็นสาละลังกา มิใช่ต้นสาละในพุทธประวัติ ต้นสาละในพุทธประวัติคือต้นสาละอินเดียคะ)
 

เป็นต้นไม้ที่มีความสำคัญมากเกี่ยวเนื่องกับพุทธประวัติทั้งตอนประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานเดิมทีเราท่านได้ทราบพุทธประวัติมาว่า พระพุทธเจ้าประสูติใต้ต้นสาละ ตรัสรู้ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ และปรินิพพานระหว่างต้นรังคู่ที่ถูกต้อง พระพุทธเจ้าประสูติใต้ต้นสาละ ก่อนตรัสรู้ประทับใต้ต้นสาละในเวลากลางวัน และถึงเวลาเย็น ได้ย้ายมาประทับใต้ต้นพระศรีมหาโพธิจนตรัสรู้ และปรินิพพานระหว่างต้นสาละคู่ (ไม่ใช่ต้นรังคู่)|| ตอนประสูติ

ก่อนพุทธศักราช ๘๐ ปี พระพุทธมารดาคือพระนางสิริมหามายาทรงครรภ์ใกล้ครบกำหนดพระสูติการ จึงเสด็จออกจากกรุงกบิลพัสดุ์ เพื่อไปมีพระสูติการที่กรุงเทวทหะ อันเป็นเมืองต้นตระกูลของพระนาง ตามธรรมเนียม
ประเพณีพราหมณ์ เมื่อขบวนเสด็จมาถึงครึ่งทางระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์กับกรุงเทวทหะ ณ ที่ตรงนั้นเป็นสวนมีชื่อว่า "สวนลุมพินีวัน" เป็นสวนป่าไม้"สาละ" พระนางได้ทรงหยุดพักอิริยาบท (ปัจจุบันคือตำบล "รุมมินเด" แขวงเปชวาร์ ประเทศเนปาล) พระนางประทับยืนชูพระหัตถ์ขึ้นเหนี่ยวกิ่งสาละและขณะนั้นเองก็รู้สึกประชวรพระครรภ์ และได้ประสูติพระสิทธัตถะกุมาร ซึ่งตรงกับวันศุกร์เพ็ญเดือน ๖ ปีจอ ก่อนพุทธศักราช ๘๐ ปี คำว่าสิทธัตถะ แปลว่า"สมปรารถนา"

|| ตอนตรัสรู้

เมื่อพระองค์เสวยข้าวมธุปายาสที่บรรจุอยู่ในถาดทองคำของนางสุชาดาแล้ว ได้ทรงอธิษฐานว่า ถ้าพระองค์ได้สำเร็จพระโพธิญาณ ขอให้การลอยถาดทองคำนี้สามารถทวนกระแสน้ำแห่งแม่น้ำเนรัญชลาได้ เมื่อทรงอธิษฐานแล้วได้ทรงลอยถาด ปรากฎว่าถาดทองคำนั้นได้ลอยทวนกระแสน้ำ
จากนั้นพระองค์เสด็จไปประทับยังควงไม้สาละ ตลอดเวลากลางวัน ครั้นเวลาเย็นก็เสด็จไปยังต้นพระศรีมหาโพธิ ประทับนั่งบนบัลลังก์ภายใต้ต้นโพธิ และได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเวลารุ่งอรุณ ณ วันเพ็ญเดือน ๖

|| ตอนปรินิพพาน

เมื่อพระพุทธเจ้า พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์สาวก เสด็จถึงเขตเมืองกุสินาราของมัลละกษัตริย์ ใกล้ฝั่งแม่น้ำหิรัญวดี พระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยมากจึงมีรับสั่งให้พระอานนท์ ซึ่งเป็นองค์อุปัฏฐากปูลาดพระที่บรรทม โดยหันพระเศียรไปทางทิศเหนือ ระหว่างต้นสาละทั้งคู่ แล้วพระองค์ก็ทรงสำเร็จสีหไสยาสน์ โดยพระปรัศว์เบื้องขวา (นอนตะแคงขวาพระบาทซ้ายซ้อนทับพระบาทขวา) และแล้วเสด็จเข้าสู่พระปรินิพพาน

ที่มา : บทความ Ok Nation , สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หมวดหมู่: หมวดทั่วไป: ทั่วไป

มิติด้าน: ทั่วไป

Tags: ศาสนา

 


Published: 2016-08-08 13:16:26
08 Aug 2016 13:16:26
3077 | Last visitor: 2020-08-14 00:32:09
© 2020 Kblogger HR-Blog | Kaewpanya
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุ่มชน