Kblogger : Mae_Pung_Village_Profile

ฝังตัวทำแผนที่เดินดิน

ฝังตัวทำแผนที่เดินดิน

 

คณะอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่หมู่บ้านโป่งบัวบาน ม.11 ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ในการทำแผนที่เดินดิน เพื่อจัดทำฐานข้อมูลชุมชนแบบมีส่วนร่วม (Village Profile) ระหว่างวันที่ 18 - 20 พฤศจิกายน 2559 ในส่วนการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "พัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ด้านสังคมด้วยการเรียนรู้ชุมชน

 

หมวดหมู่: หมวดทั่วไป: ทั่วไป

มิติด้าน: ทั่วไป

Tags: บ้านโป่งบัวบาน ฝังตัว

 


Published: 2016-11-25 16:51:51
25 Nov 2016 16:51:51
499 | Last visitor: 2020-08-09 04:51:36
© 2020 Kblogger HR-Blog | Kaewpanya
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุ่มชน