ข้อมูลทั่วไป

จอมทอง  เป็นอำเภอขนาดใหญ่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 120 ปี มีศักยภาพในการพัฒนาสูง มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์สวยงาม มีประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม จึงทำให้อำเภอจอมทองเป็นอำเภอที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนเกือบ 2 ล้านคน ถือเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญเมืองหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงคือ ดอยอินทนนท์

อำเภอจอมทองเป็นอำเภอที่มีศักยภาพในการพัฒนาสูง มีภูมิศาสตร์ที่เอื้ออำนวยในการรองรับรับความเจริญจากจังหวัดเชียงใหม่ สามารถเดินทางติดต่อกับอำเภอและจังหวัดใกล้เคียงได้สะดวก เริ่มมีการขยายตัวทางการศึกษา การก่อสร้างห้างค้าปลีก ห้างสรรพสินค้า ธุรกิจด้านสินเชื่อ ธุรกิจสิ่งพิมพ์ ธุรกิจโรงแรม รีสอร์ต หอพักและบ้านจัดสรรขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงปี 2551 เป็นต้นมา  ปัจจุบันจึงเป็นศูนย์กลางความเจริญทุกๆ ด้านของทางตอนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ ทางตอนใต้ของจังหวัดลำพูน และทางตอนใต้ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในด้านการศึกษา มีวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยของรัฐ 3 แห่ง วิทยาลัยการอาชีพ 1 แห่ง มีโรงเรียนมัธยมศึกษา และโรงเรียนประถมศึกษาที่มีชื่อเสียง และใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ตอนใต้ ในด้านการสาธารณสุข มีโรงพยาบาลจอมทอง โรงพยาบาลที่กำลังพัฒนาเทียบเท่าโรงพยาบาลระดับจังหวัด รองรับการรักษาผู้ป่วยในเขตพื้นที่อำเภอจอมทองและพื้นที่กลุ่มอำเภอทางเชียงใหม่ตอนใต้[2] ด้านการท่องเที่ยว มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและมีชื่อเสียง ได้แก่ ยอดดอยอินทนนท์ และน้ำตกในเขอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร พิพิธภัณฑ์ผ้าป้าแสงดาที่บ้านไร่ไผ่งาม แหล่งผ้าฝ้ายทอมือในเขตตำบลสบเตี๊ยะ อุทยานแห่งชาติออบหลวง รวมถึงประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์ในช่วงสงกรานต์ เป็นต้น


คำขวัญ

องค์พระธาตุเป็นศรี ของดีกู่ครูบา

ผ้าฝ้ายลายงามต๋า นามว่าบ้านห้วยทราย


จำนวนครัวเรือน : 90 ครัวเรือน
ชาย : 460 คน (46.00%)
หญิง : 540 คน (54.00%)

0-14 ปี 15-24 ปี 25-59 ปี 60 ปีขึ้นไป
200 250 300 200

ประวัติหมู่บ้าน

            บ้านห้วยทรายเกิดจากการที่ชาวบ้านกลุ่มหนึ่งได้อพยพแยกตัวออกมาจากบ้านแปะ กลุ่มชาวบ้านที่อพยพมาเหล่านั้นต้องการที่จะมาหาที่ทำกินแหล่งใหม่ เนื่องจากบ้านแปะมีจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น พื้นที่ทำการเกษตรมีน้อยเพราะบ้านแปะอยู่ใกล้ดอย ภูมิประเทศสูงๆต่ำๆพื้นดินส่วนมากเป็นหินผาไม่สามารถทำไร่ทำนาได้  อีกประการหนึ่งบ้านห้วยทรายมีภูมิประเทศที่กว้างใหญ่เหมาะที่จะทำการเกษตกร แรกๆกลุ่มคนเหล่านี้มีจำนวนไม่มากนัก มีอพยพจำนวนเพิ่มขึ้นจนตั้งเป็นหมู่บ้านชื่อว่า บ้านห้วยทรายจนมาถึงทุกวันนี้ เมื่อจัดตั้งแล้ว ประมาณ พ.ศ. 2310 - 2313  ก็ได้สร้างวัดบนเนินสูงของหมู่บ้าน  ปี 2485 ก็ได้สร้างโรงเรียน 


ที่ตั้งอาณาเขต

บ้านห้วยทราย หมู่ที่5 ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่


การเดินทาง

เดินทางมาจากถนนเส้นเชียงใหม่หางดง ประมาณ 83 กิโลเมตร


ลักษณะภูมิประเทศ

            ลักษณะภูมิอากาศภายในหมู่บ้านห้วยทราย โดยทั่วไปค่อนข้างร้อนชื้น อุณหภูมิเฉลี่ยในฤดูร้อนประมาณ 36 องศาเซลเซียส สภาพภูมิอากาศประกอบไปด้วย 3 ฤดู คือ ฤ ฝน โดยทั่วไปเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภ-ตุลาคม ฤดูหนาวจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิก-กุมภายนพันธ์ และฤดูร้อน เริ่มตั้งเดือนมีน-เมษาคมยน ปริมาณน้ าฝนตกมากวัดสถิติสูงสุดได้ 200 มิลลิเมตร 


สภาพทั่วไปของพื้นที่

            เป็นที่ราบสูงมีภูเขาล้อมรอบทั้งทิเศเหนือตะวันออกและเทือกเขาอินทนนท์ทางทิศตะวันตก ไม่ไกลจากหมู่บ้านห่างไปทางทิศเหนือประมาณ 2-3 กิโลเมตร มีดอยลูกเล็กๆชื่อดอยไก่ขณะเดียวกันทางทิศตะวันออกเฉียงใต้มีดอยเล็กๆชื่อ ดอยผาขาว ทั้งดอยไก่และดอยผาขาวเป็นที่รู้จักกันดีของชาวบ้านเป็นดอยที่มีความศักดิ์สิทธิ์มีความเป็นพี่เป็นน้อง วันดีคืนดีก็จะมีดวงไฟสีขาวฟ้าลอยมาหากันในเวลากลางคืน แต่เป็นที่น่าเสียดายปัจจุบันดอยไก่ได้มีการระเบิดหินโดยบริษัทต่างๆที่ได้รับสัมปทานเท่อประมาณ 20 ปี ก่อนจนถึงการดำรงอยู่


สภาพภูมิอากาศ